Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/III/4/1

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
III. Energia i metabolizm
»
II. Komórka IV. Podziały komórkowe
Odniesienie do podstawy programowej:
III. Energia i metabolizm
1. Podstawowe zasady metabolizmu.
Uczeń:
1) wyjaśnia, na przykładach, pojęcia: szlaku i cyklu metabolicznego;
Zadania realizujące ten punkt
2) porównuje istotę procesów anabolicznych i katabolicznych oraz wykazuje, że są ze sobą powiązane.
Zadania realizujące ten punkt
2. Przenośniki energii oraz protonów i elektronów w komórce.
Uczeń:
1) wykazuje związek budowy ATP z jego rolą biologiczną;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia znaczenie NAD+, FAD, NADP+ w procesach utleniania i redukcji.
Zadania realizujące ten punkt
1) przedstawia charakterystyczne cechy budowy enzymu;
Zadania realizujące ten punkt
2) wyjaśnia, na czym polega swoistość substratowa enzymu oraz opisuje katalizę enzymatyczną;
Zadania realizujące ten punkt
3) przedstawia sposoby regulacji aktywności enzymów (aktywacja, inhibicja);
Zadania realizujące ten punkt
4) wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego jako sposobu regulacji przebiegu szlaków metabolicznych;
Zadania realizujące ten punkt
5) wyjaśnia wpływ czynników fizyko-chemicznych (temperatury, pH, stężenia substratu) na przebieg katalizy enzymatycznej; planuje i przeprowadza doświadczenie badające wpływ różnych czynników na aktywność enzymów (katalaza, proteinaza).
Zadania realizujące ten punkt
4. Fotosynteza.
Uczeń:
1) wykazuje związek budowy chloroplastu z przebiegiem procesu fotosyntezy;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia rolę barwników i fotosystemów w procesie fotosyntezy;
Zadania realizujące ten punkt
3) analizuje na podstawie schematu przebieg fazy zależnej od światła oraz fazy niezależnej od światła; wyróżnia substraty i produkty obu faz; wykazuje rolę składników siły asymilacyjnej w fazie niezależnej od światła;
Zadania realizujące ten punkt
4) wyjaśnia mechanizm powstawania ATP w procesie chemiosmozy w chloroplaście;
Zadania realizujące ten punkt
5) porównuje na podstawie schematu fotofosforylację cykliczną i niecykliczną.
Zadania realizujące ten punkt
5. Pozyskiwanie energii użytecznej biologicznie.
Uczeń:
1) wykazuje związek budowy mitochondrium z przebiegiem procesu oddychania komórkowego;
Zadania realizujące ten punkt
2) analizuje na podstawie schematu przebieg glikolizy, reakcji pomostowej i cyklu Krebsa, wyróżnia substraty i produkty tych procesów;
Zadania realizujące ten punkt
3) przedstawia, na czym polega fosforylacja substratowa;
Zadania realizujące ten punkt
4) wyjaśnia mechanizm powstawania ATP w procesie chemiosmozy w mitochondriach (fosforylacja oksydacyjna);
Zadania realizujące ten punkt
5) porównuje drogi przemiany pirogronianu w fermentacji alkoholowej, mleczanowej i w oddychaniu tlenowym;
Zadania realizujące ten punkt
6) wyjaśnia, dlaczego utlenianie substratu energetycznego w warunkach tlenowych dostarcza więcej energii niż w warunkach beztlenowych;
Zadania realizujące ten punkt
7) analizuje na podstawie schematu przebieg utleniania kwasów tłuszczowych, syntezy kwasów tłuszczowych, glukoneogenezy, glikogenolizy i wykazuje związek tych procesów z pozyskiwaniem energii przez komórkę.
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Biologia/PR/T/III/4/1}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt działu Energia i metabolizm:

Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.