Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/XVII

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
XVII. Ekologia
»
XVI. Ewolucja XVIII. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona
Odniesienie do podstawy programowej:
XVII. Ekologia.
1. Ekologia organizmów.
Uczeń:
  1) rozróżnia czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy;
Zadania realizujące ten punkt
  2) przedstawia elementy niszy ekologicznej organizmu; rozróżnia niszę ekologiczną od siedliska;
Zadania realizujące ten punkt
  3) wyjaśnia, czym jest tolerancja ekologiczna; planuje i przeprowadza doświadczenie mające na celu zbadanie zakresu tolerancji ekologicznej w odniesieniu do wybranego czynnika środowiska;
Zadania realizujące ten punkt
  4) wykazuje znaczenie organizmów o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej w bioindykacji;
Zadania realizujące ten punkt
  5) określa środowisko życia organizmu na podstawie jego tolerancji ekologicznej na określony czynnik;
Zadania realizujące ten punkt
  6) przedstawia adaptacje roślin różnych form ekologicznych do siedlisk życia.
Zadania realizujące ten punkt
2. Ekologia populacji
Uczeń:
  1) przedstawia istotę teorii metapopulacji oraz określa znaczenie migracji w przepływie genów dla przetrwania gatunku w środowisku;
Zadania realizujące ten punkt
  2) charakteryzuje populację, określając jej cechy (liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa); dokonuje obserwacji cech populacji wybranego gatunku;
Zadania realizujące ten punkt
  3) przewiduje zmiany liczebności populacji, dysponując danymi o jej liczebności, rozrodczości, śmiertelności i migracjach osobników;
Zadania realizujące ten punkt
  4) opisuje modele wzrostu liczebności populacji.
Zadania realizujące ten punkt
3. Ekologia ekosystemu.
Ochrona i gospodarka ekosystemami.
Uczeń:
  1) wyjaśnia znaczenie zależności nieantagonistycznych (mutualizm obligatoryjny i fakultatywny, komensalizm) w ekosystemie i podaje ich przykłady;
Zadania realizujące ten punkt
  2) przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej;
Zadania realizujące ten punkt
  3) planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące oddziaływania antagonistyczne między osobnikami wybranych gatunków;
Zadania realizujące ten punkt
  4) wyjaśnia zmiany liczebności populacji w układzie zjadający i zjadany;
Zadania realizujące ten punkt
  5) przedstawia adaptacje drapieżników, pasożytów i roślinożerców do zdobywania pokarmu;
Zadania realizujące ten punkt
  6) przedstawia adaptacje obronne ofiar drapieżników, żywicieli pasożytów oraz zjadanych roślin;
Zadania realizujące ten punkt
  7) określa zależności pokarmowe w ekosystemie na podstawie analizy fragmentów sieci pokarmowych; przedstawia zależności pokarmowe w biocenozie w postaci łańcuchów pokarmowych;
Zadania realizujące ten punkt
  8) wyjaśnia przepływ energii i obieg materii w ekosystemie;
Zadania realizujące ten punkt
  9) opisuje obieg węgla i azotu w przyrodzie, wykazując rolę różnych grup organizmów w tych obiegach;
Zadania realizujące ten punkt
10) przedstawia sukcesję jako proces przemiany ekosystemu w czasie skutkujący bogaceniem się układu w węgiel i azot oraz zmianą składu gatunkowego; rozróżnia sukcesję pierwotną i wtórną.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących dział Ekologia: