Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/XVIII

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
XVIII. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona
»
XVII. Ekologia
Odniesienie do podstawy programowej:
XVIII. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. Uczeń:
  1. przedstawia typy różnorodności biologicznej: genetyczną, gatunkową i ekosystemową;
Zadania realizujące ten punkt
  2. wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni); podaje przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym; podaje przykłady endemitów jako gatunków unikatowych dla danego miejsca regionu; wykazuje związek pomiędzy rozmieszczeniem biomów a warunkami klimatycznymi na kuli ziemskiej;
Zadania realizujące ten punkt
  3. przedstawia wpływ zlodowaceń na rozmieszczenie gatunków; podaje przykłady gatunków reliktowych jako dowód ewolucji świata żywego;
Zadania realizujące ten punkt
  4. wykazuje wpływ działalności człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki) na różnorodność biologiczną;
Zadania realizujące ten punkt
  5. wyjaśnia znaczenie restytucji i reintrodukcji gatunków dla zachowania różnorodności biologicznej; podaje przykłady restytuowanych gatunków;
Zadania realizujące ten punkt
  6. uzasadnia konieczność zachowania tradycyjnych odmian roślin i tradycyjnych ras zwierząt dla zachowania różnorodności genetycznej;
Zadania realizujące ten punkt
  7. uzasadnia konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody, w tym Natura 2000;
Zadania realizujące ten punkt
  8. uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej (CITES, Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Agenda 21) dla ochrony różnorodności biologicznej;
Zadania realizujące ten punkt
  9. przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących dział Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona: