Wikipedysta:Persino/Szczególna teoria względności/Matematyczna teoria najmniejszego działania, dodawanie do niej dowolnych zer i jedynek z definicji całki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Szczególna teoria względności
Szczególna teoria względności
Matematyczna teoria najmniejszego działania, dodawanie do niej dowolnych zer i jedynek z definicji całki

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Będziemy tutaj rozpatrywali czasoprzestrzeń według szczególnej teorii względności i przestrzeń galiluszowską według mechaniki Newtona dla układów globalnie (lokalnie) płaskich i słabozakrzywionych, i powiemy, że te teorie są spełnione tylko w sposób przybliżony dla układów słabozakrzywionych, a dla pierwotnych układów, dla których one zostały przyszykowane, z nich wychodzi tylko tensory (wektory) prędkości globalnie (lokalnie) stałe, czyli powiemy, że układy są jednak zakrzywione, a nie płaskie, a w najniższym przypadku układy mogą być słabozakrzywione, bo układy globalnie (lokalnie) płaskie nie istnieją fizycznie, ale istnieją matematycznie, a słabozakrzywione układy są za to fizyczne według warunków szczególnej teorii względności i mechaniki Newtona. Zachodzą ((21.7) i ((21.8)) (szczególna teoria względności) oraz ((21.9), (21.10) i (21.10)) (mechanika Newtona) przy przejściu od układu globalnie (lokalnie) płaskiego o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości (układy niefizyczne, tylko matematyczne) do układów słabozakrzywionych (układy fizyczne) o funkcjach transformacji będące funkcjami uogólnionymi. W układach słabozakrzywionych można powiedzieć, że w nich tak naprawdę jest spełniona w sposób przybliżony szczególna teoria względności i mechanika Newtona lub gadając inaczej też tak może być, że nasze prawa fizyki dla układów płaskich są przybliżone, co dlatego tak zachodzi stałość tensora prędkości i funkcji w lagrangianie dla tych układów jak nam wyjdzie poniżej.

Całka działania i rachunek lagrangianowy, a równanie Eulera-Lagrange'a[edytuj]

Całkę działania w szczególnej teorii względności i mechanice Newtona dla układów punktowych przedstawiamy kolejno w postaci:

(28.1)
(28.2)

a dla układów rozciągłych ich odpowiedniki są kolejno w postaci:

(28.3)
(28.4)
  • gdzie to wymiar przestrzeni zwykłej w szczególnej teorii względności, i wymiar przestrzeni w mechanice Newtona, oraz w mechanice Newtona, ale przedstawienie końcowe w (28.3) jest dla układów współrzędnych spełniającego metrykę Minkowskiego (16.4), i (28.4) jest dla układów współrzędnych (odniesienia) we współrzędnych układu ogólnie nieprostokątego, krzywoliniowego lub uogólnionego.

Widzimy, że w całkach działania: (28.1) (układ punktowy) i (28.3) (układ rozciągły), w szczególnej teorii względności, oraz (28.2) (układ punktowy) i (28.4) (układ rozciągły), w mechanice Newtona, niezależnie jakie tam dodamy jedynki lub zera, to ona zawsze przyjmuje tą samą wartość, nawet gdy przyjmuje wartość najmniejszą zawsze tą samą. Równania Eulera-Lagrange'a dla lagrangianu dla szczególnej teorii względności: (28.5) i (28.6), i mechaniki Newtona: (28.7) i (28.8), aby cała działania (28.1) w szczególnej teorii względności i (28.2) w mechanice Newtona przyjmowała wartość najmniejszą:

(28.5)
(28.6)
(28.7)
(28.8)

a dla gęstości lagrangianu równanie Eulera-Lagrange'a dla szczególnej teorii względności: (28.9) i (28.10), i mechaniki Newtona: (28.11) i (28.12), aby cała działania (28.3) w szczególnej teorii względności i (28.4) w mechanice Newtona przyjmowała wartość najmniejszą:

(28.9)
(28.10)
(28.11)
(28.12)

W powyższych równaniach w (28.6) i (28.10) jest to tensor metryczny dla współrzędnych krzywoliniowych i uogólnionych, a też dla współrzędnych układu ogólnie nieprostokątnego, dla szczegónej teorii względności, a w (28.8) i (28.12) jest to tensor metryczny dla współrzędnych krzywoliniowych i uogólnionych, a też dla współrzędnych układu ogólnie nieprostokątnego, w mechanice Newtona.

Gdy jakobian jest równe jeden dla układu spełniającego metrykę Minkowskiego (16.5) w szczególnej teorii względności lub układu spełniającego metrykę metryczną o macieży jednostkowej, wtedy całka działania przyjmuje wartość najmniejszą dla przestrzeni globalnie (lokalnie) płaskiej i są spełnione wnioski: (28.5) (28.9), dla szczególnej teorii względności, lub wnioski: (28.7) i (28.11) w mechanice Newtona, a gdy czasoprzestrzeń (przestrzeń zwykła) jest we współrzędnych krzywoliniowych lub uogólnionych, albo ogólnie nieprostokątnych, wtedy dochodzą dalsze wnioski: (28.6) i (28.10), w szczególnej teori względności i też: (28.8) i (28.12), aby całka działania przyjmowała nadal wartość najmniejszą w tych teoriach fizycznych, nie tylko w układach globalnie (lokalnie) płaskich.

Szczególna teoria względności (mechanika relatywistyczna) dla układów słabozakrzywionych i globalnie (lokalnie) płaskich[edytuj]

Będziemy tutaj rozpatrywali szczególną teorię względności w układach globalnie (lokalnie) płaskich, w nich prawa rządzące ruchem, a także uogólnimy pewne wielkości tej teorii dla układów słabozakrzywionych, gdzie tam wielkości zachodzą tylko w przybliżeniu, a nie dokładnie, a dla układów globalnie (lokalnie) płaskich zachodzą one dokładnie, co są z jednych argumentów, że układy globalnie płaskie nie istnieją fizycznie, ale istnieją matematycznie, a lokalnie płaskie udowodniliśmy poniżej punktu (20.28) (notacja einsteinowska) z niego, że też takie są.

Przyśpieszenie jest skutkiem zakrzywienia czasoprzestrzeni w układach punktowych (rozciągłych), a ruch w układach globalnie (lokalnie) płaskich[edytuj]

Będziemy tutaj rozważali, że jednak przyśpieszenie ciała punktowego (cząstki punktowej w układzie rozciągłym) jest jednak skutkiem zakrzywienia czasoprzestrzeni w szczególnej teorii względności.

Układy punktowe i rozciągłe w układach spełniające szczególną teorię względności[edytuj]

Będziemy tutaj rozpatrywali układy punktowe w układach spełniające lagrangian dla układów punktowych (27.1) i rozciągłe ((27.14) w elektromagmnetostatyce lub (27.19)) w elektromagmetodynamice), a w nim ruch wynika z lagrangianu dla układów punktowych, za pomocą której piszemy lagrangian dla układów rozciągłych. Będziemy tutaj opisywali te układu przy tensorze metrycznym Minkowskiego (16.4) dla układów ogólnie nieprostokątnych.

Układy punktowe[edytuj]

Weźmy ciało punktowe, dla którego lagrangian jest przedstawiony w punkcie (27.1), i go przepiszmy, pisząc je dokładnie nic nie dodając do tego lagrangianu jakiś jedynek, w postaci:

(28.13)

Wstawmy jedynkę do równania (28.13) następującą: (30.11), wtedy lagrangian jest równy matematycznie (28.13) i on przyjmuje równoważną formę:

(28.14)

Równanie Eulera-Lagrange'a, które jest słuszne jednocześnie dla (28.13) i (28.14), dla obu lagrangianu równanie Eulera-Lagrange'a nie jest równoważne, ale wynikające z rachunku wariacyjnego, przedstawia się według wzoru (28.5). Policzmy wyrażenie (pochodną cząstkową Lagrangianu (28.14) względem tensora położenia), które wykorzystamy w drugim wyrazie w (28.5), co:

(28.15)

Policzmy pochodną lagrangianu (28.14) względem tensora prędkości, które wykorzystamy w pierwszym wyrazie w (28.5), wtedy:

(28.16)

Zbierzmy nasze wyniki badań (28.16) i (28.15) do równości (28.5) (te obliczenia są dla lagrangianu (28.14), które będziemy wprowadzać do równania Eulera-Lagrange'a (28.5)), wtedy:

(28.17)

Gdy oba lagrangiany, tzn.: (28.13) i (28.14) są fizyczne, co udowodnimy później:
Dla Lagrangianu (28.13) równanie Eulera-Lagrange'a (28.5), przybierającą inną formę dla układów globalnie (lokalnie) płaskich niż równość (28.17) wynikająca z (28.14), jest w postaci:

(28.18)

Wykorzystując równość (28.18) do (28.17) dostajemy tożsamość uwzględniając, że tensory metryczne są wielkościami matematycznymi globalnie (lokalnie) stałymi dla układów globalnie (lokalnie) płaskich, co:


(28.19)

A jeżeli wartość prędkości jest stała na podstawie końcowego wniosku (28.19) (ostatnia równość), wtedy według drugiego wyrazu (po wynikaniu) w (28.19), a w nim drugi element koniunkcji, co na tej podstawie dostajemy:

(28.20)

Co (28.20) zgadza się z wnioskiem (15.26), czyli langrangiany (28.13) i (28.14) są niefizyczne, ale matematyczne, dla układów globalnie (lokalnie) płaskich. W układach globalnie płaskich prędkość ciała cały czas jest stała, a w układach lokalnie płaskich w danym przedziale , prędkość jest stała, a w różnych przedziałach jest ogólnie inna.


Dowód, że lagrangiany, tzn.: (28.13) i (28.14) są niefizyczne, ale matematyczne, dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości:
Rozważmy inny sposób rozwiązania równania (28.17), wtedy po zróżniczkowaniu pierwszego wyrazu w nim , wtedy:


(28.21)

Przenosząc wyraz pierwszy w (28.21) na prawą stronę i dzieląc obustronnie przez , wtedy:


(28.22)

A więc po lewej stronie mamy zmienne względem drugiej pochodnej tensora położenia względem interwału czasoprzestrzennego, a ona jest dowolnej wartości, ale prawa względem prędkości, pochodnej zupełnej i cząstkowe wartości prędkości, i innych wielkości, a one są dowolnej wartości, stąd obie strony w (28.22) są równe stałej , a ta stała dla układów, w którym globalnie (lokalnie) zachodzi , jest równa zero, co na tej podstawie zachodzą: (28.20) i (28.18), stąd jeśli lagrangian (28.13) jest niefizyczny to również równoważnie lagrangian (28.14) jest też niefizyczny dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości, a dla układów słabozakrzywionych ten pierwszy lagrangian jest fizyczny, a drugi tylko matematyczny.

Układy rozciągłe[edytuj]

Będziemy tutaj rozważali układy rozciągłe materii. Ze wzoru (7.5) dla ciał punktowych przejdźmy do ośrodków rozciągłych wykorzystując wzór na skrócenie długości (18.7), wykorzystając, że na nieskończenie małym odcinku toru (definicja pochodnej prędkości) cząstka porusza się z prędkością , wtedy:


(28.23)
  • gdzie:
- jest to wymiar przestrzeni zwykłej.
- to jest wyznacznik tensora metrycznego podwójnie kowariantnego , czyli (16.4).
(1) - pole elektromagnetostatyczne, a (2) - pole elektromagnetodynamiczne.

Wykorzystamy tożsamość wynikająca z definicji interwału czasoprzestrzennego (30.11), wtedy równość (28.23) po rozpisaniu jedynki:

(28.24)

Równanie Eulera-Langrange'a przyjmuje postać dla Lagrangianu (28.23) przedstawia się w formi (28.9). Policzmy najpierw drugi wyraz w (28.9) wykorzystując (28.24), zatem:

(28.25)

Policzmy teraz w pierwszym wyrazie pod pochodną wyrażenie w (28.9) wykorzystując (28.24):(28.26)

Wykorzystajmy policzone wyrażenia w punktach (28.25) i (28.26), co podstawmy je do równania (28.9):


(28.27)

Gdy oba lagrangiany, tzn.: (28.23) i (28.24) są niefizyczne, tylko matematyczne, co udowodnimy później:
Wykorzystajmy wzór (28.23) i podstawmy go do wzoru (28.9) (równanie Eulera-Lagrange'a), co następuje:

(28.28)

Wykorzystajmy równość (28.28) do równości otrzymanej (28.27), co:

(28.29)

A także zachodzi równość z definicji układu odniesienia globalnie (lokalnie) płaskiego globalnie (lokalnie) spoczynkowego, mamy:

(28.30)

Wniosek (28.30) zachodzi dla nieskończenie małych przedziałów. Ale , której jej wartość jest ogólnie inna w dowolnych różnych nieskończenie małych przedziałach w czasoprzestrzeni, a w tym samym przedziale ta wartość jest taka sama. To zachodzi wiedząc, że jest spełniona zależność dla układów płaskich globalnie (lokalnie) spoczynkowych według wspomnianej tożsamości, weźmy ten układ, w nich panuje dynamika Newtona, wtedy zachodzi w nim: , i z wniosków w niej mamy: , ale też wiadomo też tam (z (25.4) dla i ), co wynika z równania ciągłości dla gęstości masy spoczynkowej dla tego przypadku, zatem jest spełniona równość (28.30) z niezmienniczości interwału czasoprzestrzennego i gęstości masy spoczynkowej. W tych układach globalnie (lokalnie) płaskich zachodzi dla dowolnego , wtedy na podstawie (28.30):

(28.31)

Na podstawie (28.30) i (28.29), mamy:

(28.32)

Co (28.32) zgadza się z wnioskiem (15.26), czyli gęstości langrangianów (28.23) i (28.24) są niefizyczne, ale matematyczne, dla układów globalnie (lokalnie) płaskich, a dla układów słabozakrzywionych ten pierwsza gęstość lagrangianu jest fizyczna, a druga tylko matematyczna. Wniosek (28.32) zachodzi dla nieskończenie małych przedziałów. W układach lokalnie płaskich, ale jest o wartości ogólnie innej w dowolnych różnych przedziałach w czasoprzestrzeni, a w tym samym przedziale jest o wartości takiej samej, a w układach globalnie płaskich jest o wartości takiej samej dla dowolnego interwału czasoprzestrzennego . Wnioski (28.30) i (28.31) zachodzą tylko dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości, czyli w którym zachodzi, że mamy stały tensor prędkości choćby lokalnie, więc dla (28.32), a dla układów słabozakrzywionych już tak nie jest, tzn. ogólnie zachodzi i nie zachodzi (28.31), bo nie da się przejść do układu słabozakrzywionego od układu globalnie (lokalnie) płaskiego o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości za pomocą macierzy transformacji niebędącą funkcją uogólnioną.


Dowód, że lagrangiany, tzn.: (28.23) i (28.24) są niefizyczne dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości:
Rozważmy inny sposób rozwiązania równania (28.27), co po zróżniczkowaniu pierwszego wyrazu w nim, wtedy:

(28.33)

Przekształacając dalej, co:

(28.34)

W (28.34) przenosimy wyraz z lewej na prawą stronę i dzieląc obustronnie przez , w takim razie:

(28.35)

Lewa strona zależy od drugiej pochodnej tensora położenia względem interwału czasoprzestrzennego, a ona jest dowolnej wartości, a prawa od pochodnej zupełnej gęstości spoczynkowej względem interwału czasoprzestrzennego, gęstości spoczynkowej i pochodnych zupełnych i cząstkowych innych wielkości fizycznych, a one są dowolnej wartości, zatem obie strony są równe stałej Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., obierzmy taki układ, w którym Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy ta stała jest równa zero, co na tej podstawie zachodzą: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a jeśli gęstość lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest niefizyczna, ale matematyczna, to również równoważnie gęstość lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest niefizyczna, ale matematyczna, dla układów płaskich (lokalnie płaskich) o stałym tensorze prędkości (lokalnie stałym tensorze prędkości), a dla układów słabozakrzywionych ten pierwszy lagrangian jest fizyczny, a drugi tylko matematyczny.

Stałość tensora prędkości dla układów płaskich (lokalnie płaskich) dla układów punktowych (rozciągłych), a układy zakrzywione[edytuj]

Ale zachodzi na podstawie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy punktowe) i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy rozciągłe) zgadzająca się z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (ogólny wniosek): Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Jeśli zachodzi Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., to możemy napisać dla dowolnego ruchu w czasoprzestrzeni spełniającego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy punktowe) i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy rozciągłe) dla dowolnego nieskończenie małego przesunięcia względem interwału czasoprzestrzennego, tzn. dla Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dowolnego, bo według Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (ogólny wniosek), Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy punktowe) i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy rozciągłe) ta stała w nich jest dowolnej wartości w układach co najwyżej lokalnie: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Co się zgadza z wnioskiem Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości. Co stąd zachodzi też Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. na podstawie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a także Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co na tej podstawie mamy, że czasoprzestrzeń jest zakrzywiona, a nie płaska, co stąd wynika, że czasoprzestrzeń jest w ewentualnym przypadku słabozakrzywiona, co dotyczy szczególnej teorii względności. Czyli w układach płaskich ciała poruszają się z prędkością stałą niezależną od interwału czasoprzestrzennego, a w układach lokalnie płaskich w nieskończenie małym przedziale interwału czasoprzestrzennego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. też ze stałą prędkością, ale tak już nie jest w układach zakrzywionych, wtedy tam panuje ogólna teoria względności, zatem za przyśpieszenie ciała odpowiedzialne jest zakrzywienie czasoprzestrzeni, wtedy równanie ruchu dla tego przypadku, zastępując we ostatnim wniosku w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (lub Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.) przecinek średnikiem i zamieniając Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (te zmienne są dla układów globalnie (lokalnie) płaskich) na Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (te zmienne są dla układów zakrzywionych), czyli przechodząc z układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości do zakrzywionych zakładamy, że macierz transformacji Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. może być funkcją uogólnioną, tak następuje podczas transformacji z przecinka na średnik, wtedy otrzymujemy wzór w notacji einsteinowskiej Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., gdzie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. to wymiar przestrzeni zwykłej w czasoprzesztrzeni, czyli: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Jeżeli zakrzywienie jest słabe, wtedy wielkość wskaźnikowa siły coś w rodzaju tensora siły jest tak naprawdę w przybliżeniu tensorem, bo Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co wtedy spełniona jest cała dynamika Einsteina według Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Stąd dynamika Einsteina (szczególna teoria względności) jest teorią tylko przybliżoną opisującą przyrodę (układy w przybliżeniu płaskie, czyli układy słabozakrzywione, bo Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.) dla prędkości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a symbole Christoffera są w przybliżeniu tam tensorami, czyli szczególna teoria względności jest spełniona dla układów słabozakrzywionych (dynamika), a według niej układy globalnie (lokalnie) płaskie nie istnieją fizycznie, ale istnieją matematycznie, bo macierz transformacji Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy jest funkcją uogólnioną i wtedy symbole Christoffera są równe zero, a istnieją fizycznie układy lokalnie płaskie w ogólnej teorii względności, bo wtedy symbole Christoffera nie są tensorami.

Wnioski końcowe[edytuj]

Będziemy tutaj rozpatrywali dalsze wnioski ze szczególnej teorii względności.

Dla jakich przyśpieszeń tensora prędkości jest spełniona szczególna teoria względności i pewne tożsamości przybliżone w układach słabozakrzywionych[edytuj]

Do obliczeń tutaj będziemy wykorzystywać tożsamość przybliżoną dla układów słabozakrzywionych Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Gdy macierz transformacji pomiędzy układem słabozakrzywionym a układem globalnie (lokalnie) płaskim o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości nie jest funkcją uogólnioną[edytuj]

Wykorzystując Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i tensorowość prędkości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., czyli przechodząc z układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości do układów słabozakrzywionych wiedząc, że pochodne cząstkowe tensora transformacji są w przybliżeniu równe zero: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Stąd szczególna teoria względności jest spełniona dla małych przyśpieszeń. Policzmy wyrażenie tensorowe wykorzystując spełnioną w układach globalnie (lokalnie) płaskich tożsamość tensorową Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przechodząc z nich do układów słabozakrzywionych: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Policzmy wyrażenie tensorowe dla układów słabozakrzywionych przechodząc z układów globalnie (lokalnie) płaskich: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Widzimy, że w układach słabozakrzywionych (dla których jest spełniona szczególna teoria względności) pochodne cząstkowe tensora prędkości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i tensora metrycznego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. względem tensora położenia w czasoprzestrzeni są równe w przybliżeniu zero, a nie dokładnie.

Gdy macierz transformacji pomiędzy układem słabozakrzywionym a układem globalnie (lokalnie) płaskim o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości jest funkcją uogólnioną[edytuj]

Jeżeli macierz transformacji pomiędzy układem słabozakrzywionym a układem globalnie (lokalnie) płaskim o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości jest funkcją uogólnioną to Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. już nie zachodzą i te wyliczane wielkości w układach słabozakrzywionych mogą być dowolne, ale transformacje w szczególnej teorii względności z układów globalnie (lokalnie) płaskich do słabozakrzywionych są funkcjami uogólnionymi, więc te związki już ogólnie nie zachodzą dla tego ostatniego układu.

Mechanika Newtona (nierelatywistyczna) dla układów słabozakrzywionych i globalnie (lokalnie) płaskich[edytuj]

Będziemy tutaj rozpatrywali mechanikę Newtona w układach globalnie (lokalnie) płaskich, w nich prawa rządzące ruchem, a także uogólnimy pewne wielkości tej teorii dla układów słabozakrzywionych, gdzie tam wielkości zachodzą tylko w przybliżeniu, a nie dokładnie, a dla układów globalnie (lokalnie) płaskich zachodzą one dokładnie, co są z jednych argumentów, że układy globalnie płaskie nie istnieją fizycznie, ale istnieją matematycznie, a lokalnie płaskie udowodniliśmy poniżej punktów Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (notacja einsteinowska) i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (notacja Newtonowska) z nich, że też takie są.

Przyśpieszenie jest skutkiem zakrzywienia przestrzeni Galileusza w układach punktowych (rozciągłych), a ruch w układach globalnie (lokalnie) płaskich[edytuj]

Będziemy tutaj rozważali, że jednak przyśpieszenie ciała punktowego (cząstki punktowej w układzie rozciągłym) jest jednak skutkiem zakrzywienia przestrzeni Galileusza w mechanice Newtona.

Układy punktowe i rozciągłe w układach spełniające mechanikę Newtona[edytuj]

Będziemy tutaj rozpatrywali układy punktowe w układach spełniające lagrangian dla układów punktowych Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i rozciągłe Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a w nim ruch wynika z lagrangianu dla układów punktowych za pomocą, której piszemy lagrangian dla układów rozciągłych. Będziemy tutaj opisywali te układu przy tensorze metrycznym Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla układów ogólnie nieprostokątnych.

Układy punktowe[edytuj]

Weźmy ciało punktowe dla którego lagrangian jest przedstawiony w punkcie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., i go przepiszmy, pisząc je dokładnie nic nie dodając do tego lagrangianu jakiś jedynek, w postaci: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wstawmy jedynkę do równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w postaci definicji różniczki długości: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wtedy lagrangian jest równy matematycznie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i on przyjmuje równoważną formę: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Napiszmy równanie Eulera-Lagrange'a, które jest słuszne jednocześnie dla Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., dla obu lagrangianów równanie Eulera-Lagrange'a nie jest równoważne, ale wynikające z rachunku wariacyjnego, przedstawia sidę w formie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Policzmy wyrażenie (pochodną cząstkową Lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. względem tensora położenia), które wykorzystamy w drugim wyrazie w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Policzmy pochodną lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. względem tensora prędkości, które wykorzystamy w pierwszym wyrazie w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Zbierzmy nasze wyniki badać Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do równości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (te obliczenia są dla lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., które będziemy wprowadzać do równania Eulera-Lagrange'a Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.), wtedy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.


Gdy oba lagrangiany, tzn.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są niefizyczne, ale matematyczne, co udowodnimy później:
Dla Lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. równanie Eulera-Lagrange'a Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., przybierającą inną formę dla układów globalnie (lokalnie) płaskich niż równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wynikająca z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., jest w postaci: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wykorzystując równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dostajemy tożsamość uwzględniając, że tensory metryczne są wielkościami matematycznymi globalnie (lokalnie) stałymi dla układów globalnie (lokalnie) płaskich, co: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. A jeżeli wartość prędkości jest stała na podstawie końcowego wniosku Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (ostatnia równość), wtedy według drugiego wyrazu (po wynikaniu) w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a w nim drugi element koniunkcji, co na tej podstawie dostajemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Co Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. zgadza się z wnioskiem Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., czyli langrangiany Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są niefizyczne, ale matematyczne, dla układów globalnie (lokalnie) płaskich. W układach płaskich prędkość ciała cały czas jest stała, a w układach lokalnie płaskich w danym przedziale Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. prędkość jest lokalnie stała, a w różnych przedziałach jest ogólnie inna.


Dowód, że lagrangiany, tzn.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są niefizyczne, ale matematyczne, dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym wektorze prędkości:
Rozważmy inny sposób rozwiązania równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy po zróżniczkowaniu pierwszego wyrazu w nim , wtedy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Przenosząc wyraz pierwszy w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. na prawą stronę i dzieląc obustronnie przez Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. A więc po lewej stronie mamy zmienne względem drugiej pochodnej elementów wektora położenia względem interwału wielkości długości toru, która jest dowolnej wartości, a prawa względem prędkości, elementów wektora prędkości, pochodnej zupełnej i cząstkowe wartości prędkości, i innych wielkości, które są dowolnej wartości, stąd obie strony w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są równe stałej Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a ta stała dla układów, w którym lokalnie zachodzi Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., jest równa zero, co na tej podstawie zachodzą: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., stąd jeśli lagrangian Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest niefizyczny, to również równoważnie lagrangian Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest niefizyczny dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym wektorze prędkości, a dla układów słabozakrzywionych ten pierwszy lagrangian jest fizyczny, a drugi tylko matematyczny.

Układy rozciągłe[edytuj]

Będziemy tutaj rozważali układy rozciągłe materii. Ze wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla ciał punktowych przejdźmy do ośrodków rozciągłych wykorzystując wykorzystując, że na nieskończenie małym odcinku toru (definicja pochodnej prędkości) cząstka porusza się z prędkością Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

  • gdzie:
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - jest to wymiar przestrzeni zwykłej,
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. - to jest wyznacznik tensora metrycznego podwójnie kowariantnego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Wykorzystamy tożsamość wynikająca z definicji różniczki długości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. po rozpisaniu jedynki: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Równanie Eulera-Langrange'a przyjmuje postać dla Lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., przedstawia się w formie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Policzmy najpierw drugi wyraz w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wykorzystując Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., zatem: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Policzmy teraz w pierwszym wyrazie pod pochodną wyrażenie w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wykorzystując Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wykorzystajmy policzone wyrażenia w punktach Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co podstawmy je do równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.


Gdy oba lagrangiany, tzn.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są niefizyczne, co udowodnimy później:
Wykorzystajmy wzór Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i podstawmy go do wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (równanie Eulera-Lagrange'a), co następuje: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wykorzystajmy równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do równości otrzymanej Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. A także zachodzi równość z definicji układu odniesienia globalnie (lokalnie) płaskiego globalnie (lokalnie) spoczynkowego, mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wniosek Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. zachodzi dla nieskończenie małych przedziałów. Ale Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., której jej wartość jest ogólnie inna w dowolnych różnych nieskończenie małych przedziałach Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w przestrzeni Galileusza, a w tym samym przedziale ta wartość jest taka sama. To zachodzi wiedząc, że jest spełniona zależność dla układów globalnie (lokalnie) płaskich globalnie (lokalnie) spoczynkowych według wspomnianej tożsamości, weźmy ten układ, w nich panuje dynamika Newtona, wtedy zachodzi w nim: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i z wniosków w niej mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., ale też wiadomo też tam Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.), co wynika z równania ciągłości dla gęstości masy spoczynkowej dla tego przypadku, zatem jest spełniona równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. z niezmienniczości czasu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i gęstości masy spoczynkowej. W tych układach globalnie (lokalnie) płaskich zachodzi dla dowolnego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy na podstawie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Na podstawie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Co Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. zgadza się z wnioskiem Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., czyli gęstości langrangianów Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są niefizyczne dla układów globalnie (lokalnie) płaskich. Wniosek Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. zachodzi dla nieskończenie małych przedziałów. W układach lokalnie płaskich, ale Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest o wartości ogólnie innej w dowolnych różnych przedziałach Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w przestrzeni Galileusza, a w tym samym przedziale jest o wartości takiej samej, a w układach płaskich Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest o wartości takiej samej dla dowolnego czasu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Wnioski Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. zachodzą tylko dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym wektorze prędkości, czyli w którym zachodzi, że mamy stały wektor prędkości choćby lokalnie, więc dla Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a dla układów słabozakrzywionych już tak nie jest, tzn. ogólnie zachodzi Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i nie zachodzi Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., bo nie da się przejść z układu słabozakrzywionego do układu globalnie (lokalnie) płaskiego o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości za pomocą macierzy transformacji niebędącą funkcją uogólnioną.


Dowód, że lagrangiany, tzn.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są niefizyczne dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym wektorze prędkości:
Rozważmy inny sposób rozwiązania równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co po zróżniczkowaniu pierwszego wyrazu w nim, wtedy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. W Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przenosimy wyraz Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. z lewej na prawą stronę i dzieląc obustronnie przez Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., w takim razie: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Lewa strona zależy od drugiej pochodnej elementów wektora położenia względem długości toru, która jest dowolnej wartości, a prawa od pochodnej gęstości spoczynkowej względem interwału czasoprzestrzennego, gęstości spoczynkowej i pochodnych zupełnych i cząstkowych innych wielkości fizycznych, które są dowolnej wartości, zatem obie strony są równe stałej Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., obierzmy taki układ, w którym Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a więc ta stała jest równa zero, co na tej podstawie zachodzą: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., stąd jeśli gęstość lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest niefizyczna, ale matematyczna, to również równoważnie gęstość lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest niefizyczna, ale matematyczna, dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie)stałym wektorze prędkości, a dla układów słabozakrzywionych ten pierwszy lagrangian jest fizyczny, a drugi tylko matematyczny.

Stałość tensora prędkości dla układów płaskich (lokalnie płaskich) dla układów punktowych (rozciągłych), a układy zakrzywione[edytuj]

Ale zachodzi na podstawie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy punktowe) i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy rozciągłe) zgadzająca się z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (ogólny wniosek): Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Jeśli zachodzi Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., to możemy napisać dla dowolnego ruchu w przestrzeni Galileusza spełniającego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy punktowe) i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy rozciągłe) dla dowolnego nieskończenie małego przesunięcia względem interwału czasoprzestrzennego, tzn. dla Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dowolnego, bo według Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (ogólny wniosek), Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy punktowe) i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (układy rozciągłe) ta stała w nich jest dowolnej wartości w układach co najwyżej lokalnie: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Co się zgadza z wnioskiem Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. o globalnie (lokalnie) stałym wektorze prędkości. Co stąd zachodzi też Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. na podstawie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a także Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co na tej podstawie mamy, że przestrzeń Galileusza jest zakrzywiona, a nie płaska, co stąd wynika, że przestrzeń Galileusza jest w ewentualnym przypadku słabozakrzywiona, co dotyczy też szczególnej teorii względności. Czyli w układach płaskich ciała poruszają się z prędkością stałą niezależną od czasu, a w układach lokalnie płaskich w nieskończenie małym przedziale czasu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. też ze stałą prędkością, ale tak już nie jest w układach zakrzywionych, wtedy tam panuje ogólna teoria względności, zatem za przyśpieszenie ciała odpowiedzialne jest zakrzywienie czasoprzestrzeni, wtedy równanie ruchu dla tego przypadku, zastępując we ostatnim wniosku w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (lub Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.) przecinek średnikiem i zamieniając Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (te zmienne są dla układów globalnie (lokalnie) płaskich) na Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (te zmienne są dla układów zakrzywionych), czyli przechodząc z układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości do zakrzywionych zakładamy, że macierz transformacji Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. może być funkcją uogólnioną, tak następuje podczas transformacji z przecinka na średnik, wtedy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Jeżeli zakrzywienie jest słabe, wtedy wielkość wskaźnikowa siły coś w rodzaju tensora siły jest tak naprawdę w przybliżeniu tensorem, bo Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co wtedy spełniona jest cała dynamika Newtona według Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Stąd dynamika Newtona jest teorią tylko przybliżoną opisującą przyrodę (układy w przybliżeniu płaskie, czyli układy słabozakrzywione, bo Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.) dla małych prędkości, a symbole Christoffera są w przybliżeniu tam tensorami, czyli mechanika Newtona jest spełniona dla układów słabozakrzywionych (dynamika), a według niej układy globalnie (lokalnie) płaskie nie istnieją, ale istnieją matematycznie, bo macierz transformacji Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wtedy jest funkcją uogólnioną i wtedy symbole Christoffera są równe zero, a istnieją w ogólnej teorii względności, bo wtedy symbole Christoffera nie są tensorami.

Wnioski końcowe[edytuj]

Będziemy tutaj rozpatrywali dalsze wnioski z mechaniki Newtona.

Dla jakich przyśpieszeń tensora prędkości jest spełniona mechaniki Newtona i pewne tożsamości przybliżone w układach słabozakrzywionych[edytuj]

Do obliczeń tutaj będziemy wykorzystywać tożsamość przybliżoną dla układów słabozakrzywionych Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Gdy macierz transformacji pomiędzy układem słabozakrzywionym a układem globalnie (lokalnie) płaskim o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości nie jest funkcją uogólnioną[edytuj]

Wykorzystując Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i tensorowość prędkości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., czyli przechodząc z układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości do układów słabozakrzywionych wiedząc, że pochodne cząstkowe tensora transformacji są w przybliżeniu równe zero: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Stąd mechanika Newtona jest spełniona dla małych przyśpieszeń. Policzmy wyrażenie tensorowe wykorzystując spełnioną w układach globalnie (lokalnie) płaskich tożsamość tensorową Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przechodząc z nich do układów słabozakrzywionych: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Policzmy wyrażenie tensorowe dla układów słabozakrzywionych przechodząc z układów globalnie (lokalnie) płaskich: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Widzimy, że w układach słabozakrzywionych (dla których jest spełniona mechanika Newtona) pochodne cząstkowe tensora prędkości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i tensora metrycznego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. względem tensora położenia w przestrzeni Galileusza są równe w przybliżeniu zero, a nie dokładnie.

Gdy macierz transformacji pomiędzy układem słabozakrzywionym a układem płaskich (lokalnie płaskim) o stałym tensorze prędkości (lokalnie stałym wektorze prędkości) jest funkcją uogólnioną[edytuj]

Jeżeli macierz transformacji pomiędzy układem słabozakrzywionym a układem globalnie (lokalnie) płaskim o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości jest funkcją uogólnioną to Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. już nie zachodzą i te wyliczane wielkości w układach słabozakrzywionych mogą być dowolne, ale transformacje w mechanice Newtona z układów globalnie (lokalnie) płaskich do słabozakrzywionych są funkcjami uogólnionymi, więc te związki już ogólnie nie zachodzą dla tego ostatniego układu.

Dalsze rozważania dotyczące lagrangianu (gęstości lagrangianu) układów punktowych i rozciągłych dla mechaniki Newtona i szczególnej teorii względności dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości[edytuj]

Ogólny lagrangian szczególnej teorii względności dla układów punktowych[edytuj]

W lagrangianie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (szczególna teoria względności) dla układów punktowych rozpiszmy według: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wtedy równość na ten lagrangian ogólnie według rozpisu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przedstawia się w formie: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

  • Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. to jest człon kinematyczny lagrangianu szczególnej teorii względności.

Wstawmy jedynkę do sumy w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do pierwszego składnika sumy Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przedstawianą według równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy ten lagrangian przyjmuje równoważną inną formę: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Ale funkcja Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest równa z symetrii stałej, bo zachodzi Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., podobnie zachodzi z funkcją Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a także z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., stąd składniki w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i cała jego suma są równe stałym.


Gdy oba lagrangiany, tzn.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są niefizyczne, ale matematycznie, co udowodnimy później:
Wtedy równanie Eurela-Lagrange'a Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przedstawia się w formie po wykorzystaniu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Równanie Eurela-Lagrange'a dla Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przyjmuje postać Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przedstawia się w formie po rachunku całkowym: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.


Dowód, że lagrangiany, tzn.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są niefizyczne dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości:
Zróbmy operacje różniczkowania w równaniu różniczkowym Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Ale w szczególnej teori względności dla układów punktowych mamy Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co na tej podstawie równość po przekształceniu i przenoszeniu wyrazów przyjmuje postać: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Ale prawa i lewe strona zależą od różnych wyrazów, i one są o dowolnej wartości, a więc te strony są równe stałej, ale obierzmy taki układ, w którym Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., stąd ta stała Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest równa zero, stąd równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest spełniona, stąd jeśli lagrangian Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest niefizyczny, ale matematyczny, to również lagrangian lagrangian Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jest niefizyczny, ale matematyczny, dla układów globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze prędkości.


Ciąd dalszy rozważań:
Gdy wstawimy jedynkę przy Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a nie do Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy rozważania jak do Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są podobne: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. A gdy wstawimy jedynkę tylko przy Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy rozważania jak do Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są podobne, co: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Stąd składniki w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i cała jego suma są równe stałym.

Lagrangian Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla układów punktowych jest fizyczny w układach słabozakrzywionych.

Ogólna gęstość lagrangianu szczególnej teorii względności dla układów rozciągłych[edytuj]

Rozważania dla gęstości lagrangianu szczególnej teorii względności dla układów rozciągłych są podobne jak dla wyjściowego lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Ogólny lagrangian mechaniki Newtona dla układów punktowych[edytuj]

Rozważania dla lagrangianu mechaniki Newtona dla układów punktowych są podobne jak dla wyjściowego lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Ogólna gęstość lagrangianu mechanika Newtona dla układów rozciągłych[edytuj]

Rozważania dla gęstości lagrangianu mechanika Newtona dla układów rozciągłych są podobne jak dla wyjściowego lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Tensory prędkości w szczególnej teorii względności i wektory prędkości w mechanice Newtona, cząstek kolejno w czasoprzestrzeni i przestrzeni zwykłej[edytuj]

Szczególna teoria względności[edytuj]

Weźmy lagrangian tej teorii i dodajmy do niej zero, wynikającą z definicji jedynki, z pewnym współczynikiem, tzn. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Lagrangiany: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., mają tak samą wartość, zatem całka działania przyjmuje wartość najmniejszą, wtedy równanie Eulera-Lagrange'a Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przyjmuje postać: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wykorzystajmy jeszcze raz wzór Eulera-Lagrange'a Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przyjmuje postać: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Podobnie wychodzi dla układów rozciągłych, tylko w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. występuje zamiast lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. gęstość lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Mechanika Newtona[edytuj]

Weźmy lagrangian tej teorii i dodajmy do niej zero, wynikającą z definicji jedynki, z pewnym współczynikiem, tzn. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Lagrangiany: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., mają tak samą wartość, zatem całka działania przyjmuje wartość najmniejszą, wtedy równanie Eulera-Lagrange'a Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przyjmuje postać:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wykorzystajmy jeszcze raz wzór Eulera-Lagrange'a Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przyjmują postać:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Podobnie wychodzi dla układów rozciągłych, tylko w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. występuje zamiast lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. gęstość lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.