Przejdź do zawartości

Asembler x86/Łączenie z językami wysokiego poziomu/Moduły w języku C

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
// zawartość pliku str.c
#include <stdio.h>
extern unsigned int mystrlen (const char*);

int main()
{
 char c[32];
 puts("Wprowadź dowolny ciąg znaków..");
 scanf("%31s", c);
 
 printf("Wprowadzony ciąg zawiera %d znaków.\n",mystrlen(c));
 return 0;
}

Poniższy kod w języku Asembler kompilujemy do pliku obiektowego libfunmystrlen.o korzystając z polecenia:

as libfunmystrlen.s -o libfunmystrlen.o


/* zawartość pliku libfunmystrlen.s

zadeklarowaliśmy funkcję w C linkowaną statycznie
extern unsigned int mystrlen(const char*); , zatem:
8(%EBP) zawiera wskaźnik pierwszego znaku
4(%EBP) adres powrotu z funkcji
%EBP  pierwotną wartość rejestru EBP
*/

.text
.global mystrlen

mystrlen:
 pushl %ebp      # tworzymy ramkę stosu
 movl %esp,%ebp    # EBP = ESP (base pointer = stack pointer)
 
 movb 8(%ebp), %esi # ESI wskazuje teraz na pierwszy znak danego ciągu
 xorl %ecx,%ecx    # zerowanie rejestru ECX zliczającego znaki w ciąg
 cld        # ustalenie kierunku odczytu znaków dla polecenia LODSB

petla:
 xorl %eax,%eax     # zerujemy EAX zanim pobierzemy kolejny znak
 lodsb         # do rejestru AL pobierany jest znak [esi] 
             # indeks ESI zwiększany jest o 1
 incl %ecx       # po każdym przebiegu ECX = ECX+1

 orl %eax,%eax     # jeżeli EAX różne od zera 
 jnz petla       # skok do "petla"

 decl %ecx       # odjęcie końcowego znaku $ od wartości zliczonej w ECX
 movl %ecx,%eax    # wynik funkcji umieszczany jest w EAX

 movl %ebp,%esp    # niszczymy ramkę stosu, ESP=EBP
 popl %ebp       # przywracamy pierwotną wartość EBP
 ret          # koniec funkcji

Następnie pozostaje jedynie zlinkować statycznie powstałe pliki obiektowe w jeden plik wykonywalny str korzystając z polecenia:

gcc libfunmystrlen.o str.c -o str