Przejdź do zawartości

OpenOffice.org/Writer/Skróty klawiszowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Poruszanie się po dokumentach[edytuj]

Nawigowanie po dokumentach[edytuj]

 • CTRL + N - nowy dokument
 • CTRL + SHIFT + N - nowy dokument z szablonu
 • CTRL + O - otwarcie dokumentu
 • CTRL + S - zapis dokumentu
 • CTRL + SHIFT + J - pełny ekran
 • CTRL + P - drukuj
 • CTRL + W - zamknięcie okna
 • CTRL + Q - wyjście z programu


Klawisze funkcyjne[edytuj]

 • F1 - pomoc
 • SHIFT + F1 - pomoc kontekstowa
 • F2 - wywołanie funkcji Calc
 • CTRL + F2 - wstaw odwołanie
 • F3 - autotekst
 • CTRL + F3 - edytuj autotekst
 • F4 - źródła danych
 • F5 - włącz / wyłącz nawigator
 • CTRL + F5 - przełącz pola
 • CTRL + SHIFT + F5 - włącz nawigator
 • F6 - poruszanie się po oknach dokowalnych
 • F7 - pisownia
 • CTRL + F7 - tezaurus
 • F8 - zaznaczanie tekstu
 • SHIFT + F8 - dodawanie do zaznaczenia
 • CTRL + F8 - pokazanie / ukrycie cieni odwołań
 • F9 - aktualizuj odwołania
 • CTRL + F9 - pokazanie / ukrycie odwołań
 • SHIFT + F9 - przelicz tabelę
 • CTRL + SHIFT + F9 - aktualizuj pola wejściowe
 • F10 - dokowanie okna
 • SHIFT + F10 - prawy przycisk myszy
 • CTRL + SHIFT + F10 lub CTRL + podwójne kliknięcie - szybkie dokowanie
 • F11 - style i formatowanie
 • SHIFT + F11 - utwórz styl
 • CTRL + SHIFT + F11 - aktualizuj styl
 • F12 - lista numerowana
 • SHIFT + F12 - lista wypunktowana
 • CTRL + SHIFT + F12 - wyłącz listę
 • CTRL + F12 - wstaw tabelę

Poruszanie się po tekście[edytuj]

 • CTRL + HOME - początek dokumentu
 • CTRL + END - koniec dokumentu
 • HOME - początek linii
 • END - koniec linii
 • Page UP - ekran wyżej
 • Page DOWN - ekran niżej
 • Strzałka w LEWO / PRAWO - litera w lewo / prawo
 • CTRL + Strzałka w LEWO / PRAWO- wyraz w lewo / prawo
 • CTRL + PAGE UP - przeniesienie kursora do nagłówka
 • CTRL + PAGE DOWN - przeniesienie kursora do stopki


Edycja[edytuj]

Zaznaczanie i kopiowanie[edytuj]

 • CTRL + SHIFT + HOME - zaznaczenie tekstu do początku dokumentu
 • CTRL + SHIFT + END - zaznaczenie tekstu do końca dokumentu
 • SHIFT + HOME - zaznaczenie tekstu do początku wiersza
 • SHIFT + END - zaznaczenie tekstu do końca wiersza
 • SHIFT + Strzałki - zaznaczanie tekstu po literce
 • CTRL + SHIFT + Strzałki LEWO/PRAWO - zaznaczanie tekstu po wyrazie
 • SHIFT + PAGE UP - zaznaczenie ekranu w górę
 • SHIFT + PAGE DOWN - zaznaczenie ekranu w dół
 • CTRL + A - zaznaczenie wszystkiego
 • CTRL + SHIFT + I - zaznaczenie tekstu
 • CTRL + C - kopiowanie
 • CTRL + X - wycinanie
 • CTRL + V / SHIFT + INSERT - wklejanie
 • CTRL + SHIFT + V - wklejanie specjalnie


Wstawianie znaków, przenoszenie i kasowanie[edytuj]

 • TAB - wcięcie
 • CTRL + TAB - następna podpowiedź dla autodokańczania wyrazu
 • CTRL + SHIFT + TAB - poprzednia podpowiedź dla autodokańczania wyrazu
 • INSERT - tryb wklejania / zastępowania
 • BACKSPACE - kasowanie literki przed kursorem
 • DELETE - kasowanie literki za kursorem
 • CTRL + BACKSPACE - kasowanie liter do początku wyrazu
 • CTRL + DEL - kasowanie liter do końca wyrazu
 • CTRL + SHIFT + BACKSPACE - kasowanie liter do początku zdania
 • CTRL + SHIFT + DEL - kasowanie liter do końca zdania
 • CTRL + SPACJA - twarda spacja
 • CTRL + tylda "-" - ręczny podział wyrazu na sylaby
 • CTRL + SHIFT + minus "-" - twardy myślnik
 • SHIFT + ENTER - następna linia akapitu / koniec kolumny w tekście wielokolumnowym
 • ENTER - następny akapit
 • CTRL + ENTER - następna strona
 • CTRL + SHIFT + ENTER - następna sekcja
 • ALT + ENTER - kolejny akapit bez numerowania lub poza sekcją
 • CTRL + Strzałki GÓRA/DÓŁ - przeniesienie linii wyżej/niżej
 • ALT + W - w okienku sprawdzania pisowni - przywołanie oryginalnego wyrazu


Style i formatowanie[edytuj]

 • CTRL + B - pogrubienie
 • CTRL + I - kursywa
 • CTRL + U - podkreślenie
 • CTRL + D - podwójne podkreślenie
 • CTRL + L - wyrównanie do lewej
 • CTRL + E - wyrównanie do środka
 • CTRL + R - wyrównanie do prawej
 • CTRL + J - wyrównanie do obu stron (justowanie)
 • CTRL + SHIFT + P - indeks górny
 • CTRL + SHIFT + B - indeks dolny
 • CTRL + 1 - nagłówek 1
 • CTRL + 2 - nagłówek 2
 • CTRL + 3 - nagłówek 3
 • CTRL + 5 - odstęp 1,5 pomiędzy wierszami
 • CTRL + 0 - styl domyślny


Dla akapitów i nagłówków[edytuj]

 • CTRL + ALT + STRZAŁKA W GÓRĘ / W DÓŁ - przeniesienie akapitu lub zaznaczonych akapitów w górę / w dół
 • TAB / SHIFT + TAB - dla nagłówków, poziom wyżej lub niżej
 • CTRL + TAB lub ALT + TAB - dla nagłówków, wcięcie


Dla tabel[edytuj]

 • CTRL + A - zaznacza komórkę, ponowne wciśnięcie zaznacza tabelę
 • CTRL + HOME / END - przenosi na początek / komórki, ponowne wciśnięcie przenosi na początek / koniec tabeli, następne - strony
 • CTRL + TAB lub ALT + TAB - wstawia wcięcie
 • CTRL + SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ / W DÓŁ - przenosi na początek / na koniec tabeli
 • ALT + STRZAŁKI - zmienia wysokość / szerokość tabeli, przesuwając dolną lub prawą krawędź
 • ALT + SHIFT + STRZAŁKI - zmienia wysokość / szerokość tabeli, przesuwając górną lub lewą krawędź
 • ALT + CTRL + (SHIFT) + STRZAŁKI - działa podobnie, jak wyżej, jednak tylko dla aktywnej komórki
 • ALT + INSERT - 3 sekundy w trybie wstawiania:
STRZAŁKI wstawiają kolumnę / wiersz
CTRL + STRZAŁKI wstawiają komórkę
 • ALT + DEL - 3 sekundy w trybie kasowania:
STRZAŁKI kasują kolumnę / wiersz
CTRL + STRZAŁKI kasują komórkę
 • CTRL + SHIFT + T - usuwa ochronę komórek w danej tabeli. Jeśli nie została zaznaczona tabela, usuwa ochronę komórek z wszystkich tabel dokumentu.
 • CTRL + SHIFT + DEL - jeśli nic nie jest zaznaczone, zawartość kolejnej komórki jest usuwana. Jeśli są zaznaczone komórki w rzędzie, cały rząd jest usuwany. Jeśli są zaznaczone rzędy, usuwana jest cała tabela
 • ALT + ENTER - przechodzi do edytowania tekstu poza tabelą lub sekcją


Dla obrazków, ramek i obiektów[edytuj]

 • ESC - jeśli w ramce tekstowej jest kursor, zaznacza ramkę tekstową, jeśli ramka jest zaznaczona, przenosi kursor poza ramkę
 • F2, ENTER lub dowolny klawisz wstawiający znak - jeśli jest zaznaczona ramka, przenosi kursor na koniec tekstu ramki tekstowej lub wstawia znak, jeżeli dokument jest w trybie edycji
 • ALT + STRZAŁKI - przenosi obiekt
 • ALT + CTRL + STRZAŁKI - zmienia rozmiar, przesuwając prawy, dolny róg
 • ALT + CTRL + SHIFT + STRZAŁKI - zmienia rozmiar obiektu, przesuwając lewy, górny róg
 • CTRL + TAB - wybiera kotwicę obiektu, w trybie edycji punktów


Makra[edytuj]

 • CTRL + gwiazdka "Num *" - uruchom pole makro


Inne[edytuj]

 • CTRL + "+" - przeliczenie np. 1352+6234


Źródło tłumaczenia[edytuj]

Marc Liyange - Software - Mac OS X Packages - Tips and Documents - OpenOffice on Mac OS X


Legenda[edytuj]

(1.x) działa w wersji OpenOffice.org 1.x

(2.x) działa w wersji OpenOffice.org 2.x