Śpiewnik/Śród opok i jarów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Opis[edytuj]

Piosenka pochodzi z opery Wolny strzelec Carla von Webera z librettem Johanna Friedricha Kinda.

Autorem polskiego przekładu jest Adam Mickiewicz; jedna z wersji piosenki występuje w I części Dziadów[1].

Franciszek Barański w zbiorze Jeszcze Polska nie zginęła zamieścił również wersję patriotyczną tekstu pod tytułem Marsz wolnych strzelców sandomirskich Małachwskiego, zaczynającą się od słów „Na odgłos narodu i wodza, i brata” i z refrenem „Uderzmy, wybijmy wrogów, wrogów, wrogów, wrogów”[2]

Muzyka[edytuj]

Autor: Carl von Weber (1786–1826)


\version "2.20.0"

\header{
title = "Śród opok i jarów"
poet = "Autor: Johann Friedrich Kind"
meter = "Tłumacz: Adam Mickiewicz"
composer = "Muzyka: Carl Maria von Weber"
arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

\score{
<<


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key d \major
\time 2/4
\tempo 4 = 120

  \autoBeamOff
% tu prawa ręka
  \partial 8 a8 | <fis d'>4 d'8 fis | <fis a>4 <d fis>8 <d fis> |
  <cis e>8[( a']) <cis, e> a' | <a, fis'>4 <fis d'>8 a8 |
  <fis d'>4 d'8 fis | <fis a>4 <d fis>8 <d fis> |
  <cis e>8[( a']) <e a cis>8 <d gis b>8 | a'8 a r8 a,8 |

  <a cis fis>4 <a cis fis>8 <a cis fis>8 ] | <b d>4 <b d>8 <b d>8 |
  <b e g>4 <b e g>8 <b e g> | <a cis e>4 r8 a8 |
  <a cis fis>4 <a cis fis>8 <a cis fis> | <b e g>4 <b e g>8 <b e g> |
% ?
  <cis e>4 <cis e>8 <cis e> | <a d>4 r4 |

  d4 a8 fis' | d4 a8 fis' |
  a16[ g] e8 a16[ g] e8 | a16[ g] e8 a16[ g] e8 |
  d4 a8 fis' | d4 a8 fis' |
  a16[ g] e8 a16[ g] e8 | a16[ g] e8 a16[ g] e8 |

  fis8 d a'4 | fis8 d a'4 |
  <fis, a d>4.( <a fis'>8 ) | <fis a d>4 r4 \bar "|."
  
}

\addlyrics { \small {
  Śród o -- pok i ja -- rów i plo -- nów i gło -- gów,
  Przy dźwię -- ku o -- ga -- rów i ru -- sznic i ro -- gów,
 
  Na ko -- niu, co w_cwa -- le so -- ko -- li ma lot,
  I z_bro -- nią, co w_strza -- le hucz -- niej -- sza nad grzmot! 

  Da -- lej -- że, da -- lej -- że,
  da -- lej, da -- lej, da -- lej, da -- lej!
  Da -- lej -- że, da -- lej -- że,
  da -- lej, da -- lej, da -- lej, da -- lej!

  Z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop, hop, hop!
} }

\new Staff = "LH"
 {
\clef bass
\key d \major
\time 2/4

% tu lewa ręka
  \autoBeamOff
  \partial 8 r8 | <d, a, d>4 fis8[ a] | <d a d'>4. r8 |
  <a, a>8[ e] <a, a>8[ e] | <d, d>8[ a,] <d, d>8 r8 |
  <d, a, d>4 fis8[ a] | <d a d'>4. r8 |
  <e, e>4 <e, e>8[ <e, e>] | <a,, a,>4 r8 a,8 |

  <fis, fis>4 <fis, fis>8[ <fis, fis>] | <b, fis>4 <b, fis>8[ <b, fis>] |
  <e, e>4 <e, e>8[ <e, e>] | a,4 a,8[ a, ] |
  <fis, fis>4 <fis, fis>8 <fis, fis> | <e, e>4 <e, e>8[ <e, e>] |
% ?
  <a, g>4 <a, g>8[ <a, g> ] | <d fis>4 r4 |
%  <g, g>4 <g, g>8[ <g, g> ] | <d fis>4 r4 |

  <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] | <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] |
  <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | 
  <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] | <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] |
  <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | 

  <d fis>8[ <d fis> ] <a, e>4 | <d fis>8[ <d fis> ] <a, e>4 |
  <d, a, d>4. <d, a, d>8 | <d, a, d>4 r4 \bar "|."
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}


Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patrjotyczne i narodowe. Lwów, Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, [ca 1918]. Pieśń 66, s. 73–74.

Tekst[edytuj]

Autor: Johann Friedrich Kind (1768–1843)
Tłumacz: Adam Mickiewicz (1798–1855)

1. Śród opok i jarów
I plonów i głogów,
Przy dźwięku ogarów
I rusznic i rogów;
Na koniu, co w cwale
Sokoli ma lot,
I z bronią, co w strzale
Huczniejsza nad grzmot:
Dalejże, dalejże, dalej, dalej, dalej, dalej!
Dalejże, dalejże, dalej, dalej, dalej, dalej!
Z tropu w trop, z tropu w trop, Hop, hop!

2. Wesoły jak dziecko,
Jak zbójca krwi chciwy
Odważnie, zdradziecko,
Bój zaczął myśliwy,
Czy palnie na smugi,
Czy w górę do chmur:
Tam krwi płyną strugi,
Stąd leci grad piór.
Dalejże, dalejże...

3. Któż żubra wywiedzie
Z ostępu za rogi,
Kto kudły niedźwiedzie
Podesłał pod nogi?
Hej lasy i niwy,
Ozwijcie się w chór,
Zatrąbił myśliwy,
Król lasów i gór.
Dalejże, dalejże...

4. Czyj dowcip gnał rojem
Lataczów do sideł?
Kto wstępnym wziął bojem
Sztandary ich skrzydeł?
Hej wiatry w burzliwy ozwijcie się chór!
Wystrzelił myśliwy,
Król wiatrów i chmur!
Dalejże, dalejże...


Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patrjotyczne i narodowe. Lwów, Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, [ca 1918]. Pieśń 66, s. 64–65.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy[edytuj]

 1. Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patrjotyczne i narodowe. Lwów, Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, [ca 1918]. Pieśń 66, s. 65.
 2. Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patrjotyczne i narodowe. Lwów, Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, [ca 1918]. Pieśń 66, s. 64.