Śpiewnik/Święta miłości kochanej ojczyzny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: Wojciech Sowiński (1805–1880)


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Hymn do miłości ojczyzny"
  poet = "Słowa: Ignacy Krasicki (1735–1801)"
  composer = "Muzyka: Wojciech Sowiński (1805–1880)"
  arranger = "Aranżacja: Ashaio"
  tagline = ""
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
  c,2 c, f, c,
  g, g, g, c,
  c, c, f, c,
  d, d, d, g,

  f, c, f, c,
  d, g, fis,:dim g,
  c, c, g, g,
  f, c, g, c,
  f, c, g, c,
  
}

melodia = \relative c' { \autoBeamOff
  e4 f8 fis8 g4. e'8 |
  d c b a a4 g |
  f4 d8 e f4. d'8 |
  b g a f dis4 e | 

  e4 f8 fis8 g4. e'8 |
  d c b a a4 g |
  fis4 e'8 e d4. b8 |
  d c e, fis a4 g |

  f4 f8 f e4. g8 |
  f e f g f4 e |
  fis4 fis8 fis g4. b8 |
  d cis c fis, a4 g |

  e4 f8 fis8 g4. e'8 |
  e d c b d4 c |
  c4 b8 a g4. c8 |
  b8 b c d dis4 e |
    f4 e8 d g4. e16[ d] |
    g,8 g a b d4 c8 r \bar "|."
 }


tekst = \lyricmode {
Świę -- ta mi -- ło -- ści ko -- cha -- nej oj -- czy -- zny,
  Czu -- ją cię ty -- lko u -- my -- sły po -- czci -- we!
  Dla cie -- bie zja -- dłe sma -- ku -- ją tru -- ci -- zny,
  Dla cie -- bie wię -- zy, pę -- ta nie -- ze -- lży -- we.

  Kszta -- łcisz ka -- le -- ctwo przez chwa -- le -- bne bli -- zny,
  Gnie -- ździsz w_u -- my -- śle ro -- zko -- szy pra -- wdzi -- we!
  By -- le cię ty -- lko wspo -- móc, by -- le wspie -- rać,
  Nie żal żyć w_nę -- dzy, nie żal i u -- mie -- rać;
  Nie żal żyć w_nę -- dzy, nie żal i u -- mie -- rać!
}

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\layout{}
\midi{ \tempo 4 = 120 }
}

Źródło: Melodia na podstawie Wojciech Sowiński, Invocation a la Patrie d'Ignace Krasicki, Ignacy Krasicki, [Paris]: [s.n.], [1831], s. 1. Akordy: opracowanie własne (Ashaio).

Tekst[edytuj]

Autor: Ignacy Krasicki (1735–1801)

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe!
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gniezdzisz w umyśle rozkoszy prawdziwe!
Byle cię można wspomódz, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać!

Źródło: Ignacy Krasicki, Dzieła Ignacego Krasickiego : 10 tomów w jednym, Paryż: Barbezat, 1830, s. 33.

Zobacz też[edytuj]