Śpiewnik/Дзюба

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Karol Lipiński (1790–1861)


\version "2.20.0"

\header{
title = "Kozak konia napawaw"
poet = "Słowa: autor nieznany"
meter = "Oprac. Wacław Zaleski"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Karol Lipiński"
tagline = ""
}

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = #"flute" } {
\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\key c \major
\time 2/4
\tempo 4 = 100

% tu melodia
  g8 g a b |
  c c e4 |
  g,8 g a b |
  c4 e |

  d8 f f e16[ d] |
  c[ b] c[ d] e4 |
  g,8 g a b |
  c4 c \bar "|."
} }
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Ko -- zak ko -- nia na -- pa -- waw,
  Dziu -- ba wo -- du bra -- ła,
  Ko -- zak so -- bi za -- śpi -- waw,
  Dziu -- ba za -- pła -- ka -- ła.
} }


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c'' {
\clef treble
\key c \major
\time 2/4
\tempo 4 = 100

% tu prawa ręka
  g8[ \afterGrace g { a16[ g fis g] } <f a>8 <f b>] |
  <e c'>8[ <e c'>] <e g e'>4 |
  g8[ g] <fis a>[ <f b>] | 
  <e c'>4 <g c e> |

  <g b d>8 <d' f> <f g,>8[ e16 d] |
  c16[ b] c[ d] e4 |
  <c, f g>8[ <c f g> <c f a> <c f b>] |
  <e c'>4 <e c> \bar "|."  
}
\new Staff = "LH" {
%\relative c {
\clef bass
\key c \major
\time 2/4
\tempo 4 = 100

% tu lewa ręka
  <g,, g,>4 <g d'> |
  <c, c> <c g c'> |
  <g,, g,>4 <g d'> |
  <c, c> <c g c'> |

  g,4 <g b d'> |
  <c, c> <c g c'> |
  <g,, g,> <g, g> |
  <c, c> <c g c'> \bar "|."  

}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}

Źródło: Wacław Zaleski, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Karol Lipiński (muz.), Lwów: F. Piller, 1833.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany
Opracował Wacław z Oleska [Wacław Zaleski]

1. Kozak konia napawaw, Dziuba wodu brała,
Kozak sobi zaśpiwaw, Dziuba zapłakała.

2. Ne płacz Dziuba, moja luba, teper ja z toboju,
Jak pojidu na Ukrainy, zapłaczesz za mnoju.

3. Chmura ide, doszczok bude, chodimo do chaty,
A tam budem' Dziubo lubo sobi rozmawlaty.

4. A szczoż komu do toho, szo ja Dziubu lublu,
A ja Dziubi swojej' lubi czerewyczki kuplu:

5. Czerewyczki z kitajoczki, pańczoszka jedwabna,
Jakże Dziuby ne lubyty, koły Dziuba ładna.

6. Każy Dziubo, moja lubo, czy ty lubysz mene,
A ja pidu do matońki prosyty o tebe.

7. A je tebe Dziubo lublu, sam toje Boh znaje,
Prosy mamy, prosy tata, nechaj nas złuczaje.

8. Koło młyna jaworyna, jawor pochyływ sia,
Jak sia z Dziubo' ne ożeniu, ne budu żenyw sia.

9. Jakżę Dziby ne lubyty, koły Dziuba ładna,
Koło Dziuby siudy, tudy, taj na konia hajda.

10. Ne wir Dziubo kozakowy, szczo win lulku kuryt,
Bo win mowyt, szczo tia wożme, a win tebe duryt;

11. Ne wir Dziubo kozakowy, szczo win ohoń kresze,
Bo win pide du druhoji, a na tebe bresze.

12. Oj prybyh moj konyczeńko taj pered worota,
Wyjdy Dizuba, moja luba, krasnenka, zołota.

13. Oj ne wyjszła Dziuba luba, jeno jeji maty:
A kto choczet Dziubu wziaty, naj ide do chaty.

14. Bodaj tebe Dziuba luba, twoji czorni oczy,
Ne stojaw by mij konyczok do temnoji noczy.

15. Neszczasływi koni moji, treba odjichaty,
A szczo buło serciu myłe, treba zanechaty.

16. Oj pidu ja no horońku, a na hori buśki;
Jaki taki jde do Dziuby, a do Hanuśki.

17. Oj czyja to kiernyczońka, szczo hołub kupaw sia?
Ach, czyjaż ta Dziuba luba, szczo ja w ni kochaw sia?

18. Oj wyjdu ja na horońku, machnu ja rukoju,
Nawerny sia kozaczeńku, zhynu za toboju.

19. A kto lubyt harbuz, harbuz, a ja lublu dyniu,
A kto lubyt gospodara, a ja gospodyniu?

20. A kto lubyt huby, huby, a ja peczeryci,
A kto lubyt diwczatońka, a ja mołodyci!

Źródło: Wacław Zaleski, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Karol Lipiński (muz.), Lwów: F. Piller, 1833.

Zobacz też[edytuj]