Śpiewnik/Anioł pasterzom mówił/Muzyka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka

Na fortepian[edytuj]

Kompozytor: Franciszek Barański (działał ok. 1870–1902)\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

song = \new PianoStaff {
 <<
  \new Staff {
   \override Score.MetronomeMark.transparent = ##t
   \key g \major
   \tempo 4 = 200
   \new Voice = "Air" { 
   <b d' g'>2^\p <b e' g'> | <c' e' a'> <d' fis' a'> | <d' g' b'> << <fis' a'>2 { d'4( c') } >> | <b d' g'>1 \fermata |
   <a' d''>2^\mf <b' d''> | <c'' e''> <c'' e''> | <a' d''> <a' cis''> | <fis' a' d''>1 |

   \repeat volta 2 {
     <g' b' d''>2^\f <g' b' d''> | <g' c'' e''>1 | 
     <g' b' d''>2^\p <g' b' d''> | <a' c''> <a' c''> | <g' b'> <g' b'> | <d' fis' a'>1 |
     <g' b' d''>2 <g' b' d''> | <a' c''> <a' c''> | <g' b'> <g' b'> | <d' fis' a'>1 |
     <b' d''>1^\f | <c'' e''>2 <e' a' c''> | <d' g' b'>^\markup{ \italic {ritenuto} } << <fis' a'>2 { d'4( c') } >> | <b d' g'>1 \fermata 
   }
   }
  }

  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \lyricmode {
    A -- nioł pa -- ste -- rzom mó -- wił: Chry -- stus się wam na -- ro -- dził,
    W_Be -- tle -- em, nie -- bar -- dzo po -- dłem mie -- ście, 
    Na -- ro -- dził się w_u -- bó -- stwie,
    Pan wsze -- go stwo -- rze -- nia.
  } } 

  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key g \major

    e2_\p e | c a, | g, d | <g, g>1 \fermata |
    fis2 b, | e g | <d fis a> <e g> | <fis a d'>1 |

    \repeat volta 2 {
     g4 a b g | c' g e c | 
     g4 a b g | d e fis d | g d b, g, | d e fis d |
     g4 a b g | d fis fis d | g d b, g, | d e fis d |
     <g b d'>1 | <g c' e'>2 a, | d d | <g, d g>1 \fermata |
    }   
  }
 >>
}

\score {
 \song
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats
 \song
 \midi {}
}

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa., Lwów: nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, [1927], s. 3.

Na głos i fortepian[edytuj]

Kompozytor: Zygmunt Noskowski (1846–1909)


<<
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
  \relative g' {
   \key g \major

   g4 g a a | b a g2 |
   d'4 d e e | d cis d2 |
   d4 d e2 | 
   d4 d c c | b b a2 |
   d4 d c c | b b a2 | 
   d2 b4 c | b a g2 \fermata |

  }
  \addlyrics {
   A -- nioł pa -- ste -- rzom mó -- wił: Chry -- stus się wam na -- ro -- dził,
   W_Be -- tle -- em, nie -- bar -- dzo po -- dłem mie -- ście, 
   Na -- ro -- dził się w_u -- bó -- stwie,
   Pan wsze -- go stwo -- rze -- nia.
  }
}
\new PianoStaff {
<<
  \new Staff {
   \key g \major

   <b g'>4 <d' g'> <e' a'> <d' a'> | <d' b'> <c' a'> <b g'>2 |
   <d' g' d''>4 <g' d''> <g' e''> <a' e''> | <a' d''> <e' g' cis''> <fis' a' d''>2 |
   <d' g' d''>4 <f' d''> << e''2 { e'4( fis') } >> |
   <g' d''>4 <g' d''> <e' c''> <fis' c''> | <fis' b'> <e' b'> << a'2 { e'4( d') } >> |
   <d' a' d''>4 <d' g' d''> <c' g' b'> <c' fis' b'> | <b fis' b'> <b e' b'> <a fis' a'>2 |
   <d' fis' d''>2 <e' g' b'>4 <e' g' c''> | <d' fis' b'> <c' fis' a'> <b g'>2 \fermata |
   
  }

  \new Staff {
   \clef bass
   \key g \major

   <g, g>4 <b, g> <c g> <d fis> | <b, fis> <d fis> <e g> d8[ c] |
   b,4 <e b> <a b> <g cis'> | <fis d'> e d c | 
   b,4 <g b> << c'2 { c4( d) } >> |
   <g b>4 <e b> <fis a> <d a> | <dis a> <e g> <c g> <d fis> |
   <b, fis> <e, e> <a, e> <d, d> | <g, d> <c, c> <d, d> <c, c> |
   <b,, b,>2 <e, e>4 <a,, a,> | <d, d>2 <g, d> \fermata |
  }
>>
}
>>

Źródło: Zygmunt Gloger, Pieśni ludu, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1892, s. 41.