Śpiewnik/Bogurodzica

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Józef Brandt (1841–1915), Bogurodzica (1909).
Rękopis Bogurodzicy z 1407 roku.

Muzyka[edytuj]

Autor: anonimowy (XIII/XIV wiek)


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Bogurodzica"
  tagline = ""
}

global = {
 \key g \major
 \tempo 4 = 80
 \autoBeamOff
 \cadenzaOn
}

melodia = {

  \global

  \relative c' {
   ^\f ^\markup{ \italic Uroczyście }
   e2 d4 g \bar "'"
   \tuplet 3/2 { fis( e d) } e g \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b \bar "'"

   d2 e4 d \bar "'"
   \tuplet 3/2 { \stemUp b( a g) } g2 \bar "'"
   ^\< g4( a b8[ a]) fis2( \! 
%\bar "'"
   ^\> d4) e2 \! \bar "'"

   b'2 a4( g) \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b2 \bar "'"
   ^\f \stemDown d2 e \bar "'"
   d2 \stemUp \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'" 
% Matko
   d'4( d4) \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'"
   g4( a b8[ a]) ^\< fis2( \! 
%\bar "'"
   ^\> d4) e2 \! \bar "'"

^\< g4 a( \! b8[ a]) fis2( 
%\bar "'"
   ^\> d4) e2 ^\p \! \bar "'" 
  
   ^\< \tuplet 3/2 { a4( g a) } \! \bar "'" 
   b2 ^\ff \stemDown d \bar "'"

   cis2 e \fermata \bar "'"
   ^\p ^\markup{ \italic wolniej } d4 b \stemUp a4.( g8) \bar "'"
   ^\< g4( a \! b8[ a]) \bar "'"
   ^\> ^\pp ^\markup { \italic rall. } fis4 \! e2 \bar "'"

% -----

   ^\f ^\markup { \italic { a tempo (trochę prędzej) } }
   e8([ fis)] e([ d)] g4 a \bar "'"
   fis d e2 \bar "'"
   g4( a b8[ a] fis4)(( fis^\>) d) e2\! \bar "'"
   
   b'2^\mf a4( g) \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a4( g a) } b2 \bar "'"
   e,4 d g a \bar "'"
   fis( d) e2 \bar "'"

   d4 g \tuplet 3/2 { a8[ fis e] } fis4 \bar "'"
   d4 e fis e \fermata \bar "'"

   b'2 ^\p a4( g) \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b2 \bar "'"

   e,8 ^\markup { \italic { cresc } } ([ fis)] e([ d)] \bar "'"
   g4 a b2 \bar "'"
 
   d2^\f b \bar "'"
   d a \bar "'"

   d2 \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b2 \bar "'"
 
   b2 d \bar "'"
   e a, \bar "'"

   d4 \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a4( g a) } b2 \fermata \bar "'"
% -----
   b4^\p ^\markup { \italic {Wolniej} } a g \bar "'"
   g4^\<( a b8\![ a]) \bar "'"
   ^\>fis2.^\markup { \italic {rall.} }\! \bar "'"
   e2.^\pp \fermata \bar "|."
  }
}

tekst = \lyricmode {
  Bo -- gu Ro -- dzi -- ca, Dzie -- wi -- ca, 
  Bo -- giem sła -- wie -- na Ma -- ry -- ja!

  Twe -- go Sy -- na, Go -- spo -- dzi -- na,
  Ma -- tko zwo -- le -- na, Ma -- ry -- ja,

  Zi -- ści nam, spu -- ści nam,
  Ky -- ri -- e e -- lei -- son.

  Twe -- go dzie -- la Krzci -- cie -- la,
  Bo -- ży -- cze,
  U -- słysz gło -- sy, 
  na -- pełń my -- śli człe -- cze:

  Słysz mo -- dli -- twę, jąż no -- si -- my,
  A dać ra -- czy, je -- goż pro -- si -- my.

  A na świe -- cie zbo -- żny po -- byt,
  Po ży -- wo -- cie raj -- ski prze -- byt.

  Ky -- ri -- e e -- lei -- son.
} 

\score {
\new Staff {
  \set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
  \set Staff.midiReverbLevel = 1
<<
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
>>
}

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1924, s. 2218–220.

Tekst[edytuj]

Autor: anonimowy (XIII/XIV wiek)

   Bogu Rodzica, Dziewica,
   Bogiem sławiena Maryja!
   Twego Syna, Gospodzina,
   Matko zwolena, Maryja,
   Ziści nam, spuści nam,
   Kyrie eleison.

   Twego dziela Krzciciela, Bożycze,
   Usłysz głosy, napełń myśli człecze:
   Słysz modlitwę, jąż nosimy,
   A dać raczy, jegoż prosimy.
   A na świecie zbożny pobyt,
   Po żywocie rajski przebyt.
   Kyrie eleison!

Źródło: Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1924, s. 2218–220.

Zobacz też[edytuj]