Śpiewnik/Bywaj dziewczę zdrowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Stefan Surzyński (1855–1919)


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Bywaj dziewczę zdrowe"
  poet = "Słowa: autor nieznany"
  meter = "(przypisywana Rajnoldowi Suchodolskiemu)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany"
  arranger = "Aranżacja: Stefan Surzyński (1855–1919)"
  tagline = ""
}

global = {
  \key f \major
  \time 3/8
}

tekst = \lyricmode {
By -- waj dzie -- wczę zdro -- we, o -- jczy -- zna mnie wo -- ła!
I -- dę za kraj wa -- lczyć wśród ro -- da -- ków ko -- ła,
I choć przy -- jdzie ści -- gać jak na -- jda -- lej wro -- ga,
Ni -- gdy nie za -- po -- mnę, żeś mi by -- ła dro -- ga.
}

melodia = \new ChoirStaff {
<<
  \new Staff = "hi" {
   <<
   \new Voice = "sop" \relative c''{ \stemUp \autoBeamOff
     r4. | r4. |
     c16 c d8 a |
     c8 bes4 |

     r4. | r4. |
     bes16 d c8 g |
     bes8 a4 |  
\repeat volta 2 {
     f16 f a8 c |
     f4 f8 |
     a16 g f8 e |
     e8 e4 |

     f16 f e8 d |
     c4 a8 |
     d16 c bes8 f |
     g8 f4 |
     }
   }
   \new Voice = "alt" \relative f'{ \stemDown \autoBeamOff
     r4. | r4. |
     a16 a a8 fis |
     a8 g4 |
 
     r4. | r4. |
     bes16 a g8 e |
     g8 f4 |
\repeat volta 2 {
     f16 f a8 g |
     c4 c8 |
     c16 cis d8 cis |
     cis8 d4|

     bes16 a gis8 gis |
     a4 a8 |
     bes16 a g8 e |
     g8 f4 |
     }
   }
   >>
  }

  \new Staff = "lo" {
   \clef bass
   \global
   
   <<
   \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
     c16 c f8 a |
     c'4 c'8 |
     f16 g fis8 d |
     es8 d4 |

     c16 c e8 g |
     bes8 bes4 |
     g16 f es8 c |
     d8 c4 | 
\repeat volta 2 {
     f16 f f8 es |
     f4 a8 |
     f16 g a8 g |
     g8 f4 |

     d16 d d8 fis |
     fis4 fis8 |
     fis16 es d8 c |
     bes,8 a,4 |
     }
   }
   \new Voice = "bss" { \stemDown \autoBeamOff
     c16 c f8 a |
     c'4 c'8 |
     f16 es d8 d |
     g,8 g,4 |

     c16 c e8 g |
     bes8 bes4 |
     g16 f es8 c |
     bes,8 a,4 |
\repeat volta 2 {
     f16 f d8 c |
     a,4 f,8 |
     f16 es d8 a, |
     bes,8 bes,4 |

     bes,16 bes, b,8 b, |
     c4 d8 |
     bes,16 fis, g,8 c |
     c8 f,4 |
     }
   }
   >>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "ten" { \tekst }
>>
}

\score {
  \melodia

  \layout{}
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{ \tempo 4=90 }
}

Źródło: Stefan Surzyński, Harfiarz : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na cztery męskie głosy. Serya 3, Tarnów: J. Pisz, 1896, s. 41–42 (pieśń 20).

Teskt[edytuj]

Autor: nieznany
(przypisywana Rajnoldowi Suchodolskiemu)

1. Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła!
Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła,
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga,
Nigdy nie zapomnę, żeś mi była droga.

2. Po cóż ta łza w oku i to serca bicie?
Tobiem winien miłość, a ojczyźnie życie!
Pamiętaj żeś Polka, że to za kraj walka,
Niepodległość nasza, to twoja rywalka!

3. Polka mnie karmiła, z jej mlekiem wyssałem
Być ojczyźnie wiernym, a w miłości stałym,
I choć przyjdzie zginąć w ojczyzny potrzebie,
Nie narzekaj dziewczę, zobaczym się w niebie!

Źródło: Stefan Surzyński, Harfiarz : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na cztery męskie głosy. Serya 3, Tarnów: J. Pisz, 1896, s. 41–42 (pieśń 20).

Zobacz też[edytuj]