Śpiewnik/Choć burza huczy wkoło nas

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Muzyka[edytuj]

Autor: Franz Schubert (1797–1828)


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Choć burza huczy wkoło nas"
  poet = "Słowa: Edmund Wasilewski (1814–1846)"
  composer = "Muzyka: Franz Schubert (1797–1828)"
  arranger = "Aranżacja: Stefan Surzyński (1855–1919)"
  tagline = ""
} 

melodia =
\relative c' {
  \key g \major
  \time 4/4
  
  \partial 4 { d4 ^\f } |
  g4.-> d8 g4 b |
  a4.-> fis8 d4 d8([ fis)] |
  a4.-> b8 c4 a |
  b2 r4
  \repeat volta 2 {
   d,4^\ff |
   d'4.-> b8 c4 a |
   b g a d, | 
   d'4.-> b8 c4 a |
   b g a d, | 
   g4.->^\< a8 b4 c |
   d2\! e |
   d4.-> b8 c4 a |
   g2 r4 |
  }
}
\score {
  \melodia 
  \addlyrics {
Choć bu -- rza hu -- czy wko -- ło nas,
Do gó -- ry wznie -- śmy skroń!
Nie -- stra -- szny dla nas bu -- rzy czas,
Boć si -- lną prze -- cież ma -- my dłoń.
We -- se -- lmy bra -- cia się,
Choć wi -- cher ża -- gle rwie!
  }
  \layout{}
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \melodia 
  \midi{ \tempo 4 = 120 }
}

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych (...) z melodyami. T. 1, Tarnów: Z. Jeleń, 1910, s. 27–28 (pieśń 9).

Tekst[edytuj]

Autor: Edmund Wasilewski (1814–1846)

1. Choć burza huczy wkoło nas,
Do góry wznieśmy skroń!
Niestraszny dla nas burzy czas,
Boć silną przecież mamy dłoń.
Weselmy bracia się,
Choć wicher żagle rwie!

2. Kto pracą święci każdy dzień,
Ten smutku nie zna, nie!
Choć słońce skryje chmury cień,
My w lepszą przyszłość patrzmy się.
Weselmy bracia się,
Choć wicher żagle rwie!

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych (...) z melodyami. T. 1, Tarnów: Z. Jeleń, 1910, s. 27–28 (pieśń 9).

Zobacz też[edytuj]