Śpiewnik/Czarna sukienka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

global = {
  \key as \major
  \time 3/4
%  \tempo 4 = 120
}

tekst = { \lyricmode {
  Scho -- waj ma -- tko su -- knie mo -- je,
  Pe -- rły, wie -- ńce z_róż,
% Ja -- sne sza -- ty, świe -- tne stro -- je,
% To nie dla mnie już.

  Nie -- gdyś jam stro -- je, ró -- że lu -- bi -- ła,
  Gdy nam na -- dzie -- i wy -- try -- skał zdrój;
%  Lecz gdy do gro -- bu Po -- lska zstą -- pi -- ła,
% Je -- den mi ty -- lko przy -- sto -- i strój:

  Cza -- rna su -- kien -- ka.
} }

tekstt = { \lyricmode {
 Ja -- sne sza -- ty, świe -- tne stro -- je,
 To nie dla mnie już.
 Lecz gdy do gro -- bu Po -- lska zstą -- pi -- ła,
 Je -- den mi ty -- lko przy -- sto -- i strój:
} }

melodia = \new ChoirStaff <<
\new Staff = "RH" \with { midiInstrument = "flute" }
\relative as' {
\clef treble
\global

<<
  \new Voice = "sop" { \stemUp \autoBeamOff
   ^\mf ^\markup { \bold { Moderato } } \tempo 4 = 100
   \repeat volta 2 {
     c8 c as4 es |
     c'8 c as4 es |
     bes'8 c des4 g, |
     as2 r4 |
   }
   ^\f \tempo "Allegretto" \tempo 4 = 120
   \repeat volta 2 {
     es8 g bes des4 g,8 |
     as8 c es as4 es8 |
     ^\markup { \italic {ritard. } }
     es,8 g bes des4 g,8 |
     c8 bes g as4 r8 |
   }
   ^\p \tempo "Lento" \tempo 4 = 80
   es'4 des4. f,8 |
   g4 as \fermata r \bar "|." 
  }
  \new Voice = "alt" \relative as'{ \stemDown \autoBeamOff
   _\mf \tempo 4 = 100
   \repeat volta 2 {
     as8 as as4 es |
     as8 as as4 es |
     g8 as bes4 g |
     as2 r4 |
   }
   _\f \tempo 4 = 120
   \repeat volta 2 {
     es8 g bes bes4 g8 |
     as8 c es es4 es8 |
     es,8 g bes bes4 g8 |
     as8 bes g as4 r8 |   
   }
   _\p \tempo 4 = 80
   c4 bes4. f8 |
   g4 es _\fermata r \bar "|."
  }
>>
}
\new Lyrics \lyricsto "sop" \tekst
\new Lyrics \lyricsto "sop" \tekstt
\new Staff = "LH" \with { midiInstrument = "oboe" } {
%\relative c {
\clef bass
\global

<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
   ^\mf \tempo 4 = 100
   \repeat volta 2 {
     es8 es es4 es |
     es8 es es4 es |
     es8 es f4 es |
     c2 r4 |     
   }
   ^\f \tempo 4 = 120
   \repeat volta 2 {
     es8 es g g4 es8 |
     as8 as as c'4 as8 |
     es8 es g g4 es8 |
     es8 f es c4 r8 |     
   }
   ^\p \tempo 4 = 80
   f4 f4. des8 |
   es4 c _\fermata r \bar "|."
  }
  \new Voice = "bss" { \stemDown \autoBeamOff
   _\mf \tempo 4 = 100
   \repeat volta 2 {
     as,8 as, c4 es |
     as,8 as, c4 es |
     des8 c bes,4 es |
     as,2 r4 |
   }
   _\f \tempo 4 = 120
   \repeat volta 2 {
     es8 es es es4 es8 |
     as es c as4 c8 |
     es8 es es es4 es8 |
     c des es c4 r8 |
   }
   _\p \tempo 4 = 80
   b,4 c4. c8 |
   es4 as, \fermata r \bar "|." 
  } 
>>
}
>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Źródło: Stefan Surzyński, "Harfiarz" : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na 4 męskie głosy. Ser. 1. Tarnów : J. Pisz, 1904. S. 77 (pieśń 40).

Tekst[edytuj]

Autor: Konstanty Gaszyński

1. Schowaj, matko, suknie moje,
Perły, wieńcez róż:
Jasne szaty, świetne stroje –
to nie dla mnie już!
Niegdyś jam stroje, róże lubiła,
Gdy nam nadziei wytryskał zdrój;
Lecz gdy do grobu Polska zstąpiła,
Jeden mi tylko przystoi strój:
Czarna sukienka.

2. Narodowe nucąc spiewki,
Widząc szczęścia świt,
Kiedym szyła chorągiewki
Do ułańskich dzid,
Wtenczas mnie kryła szata godowa,
Lecz gdy wśród bitwy zginął brat mój,
Kulą przeszyty w polach Grochowa –
Jeden mi tylko przystoi strój:
Czarna sukienka.

3. Gdy kochanek w sprawie bratniej
Mściwą niosąc broń,
Przy rozstaniu raz ostatni
Moją ścisnął dłoń,
Wtenczas, choć smutna, lubiłam stroje;
Lecz gdy się krwawy ukończył bój,
A on gdzieś poszedł w strony nieswoje –
Jeden mi tylko przystoi strój:
Czarna sukienka.

4. Gdy liść lauru, Wawru kwiaty,
Dał nam zerwać los,
Brałam perły, drogie szaty
I trefiłam włos;
Lecz gdy nas zdrady wrogom sprzedały,
Gdy zaległ Polskę najeźdźców rój,
Gdy w więzach jęczy nasz naród cały –
Jeden mi tylko przystoi strój:
Czarna sukienka.

Źródło: Stefan Surzyński, "Harfiarz" : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na 4 męskie głosy. Ser. 1. Tarnów : J. Pisz, 1904. S. 77–78 (pieśń 40).

Zobacz też[edytuj]