Śpiewnik/Czerwony pas

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Stefan Surzyński


\version "2.20.0"

\header{
title = "Czerwony pas"
poet = "Słowa: Józef Korzeniowski"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Stefan Surzyński"
tagline = ""
}

\score{

<<
\new Staff \with {midiInstrument = "oboe"} {
  \clef treble
  \key f \major
  \time 4/4
  \tempo 4=100
<<
  \new Voice = "sop" { \stemUp \autoBeamOff
   f''4 e''8 f'' c''2 |
   d''4 f''8 d'' c''2 |
   bes'4 d''8 bes' a'4 c''8 a' |
  % ---
   g'4( c'') f'2 |

   f''4 e''8 f'' c''2 |
   d''4 f''8 d'' c''2 |
  % ======
   bes'4 d''8 bes' a'4 c''8 a' |
   g'4( c'') f'2 |

   \repeat volta 2 {
     g'4 a'8 b' c''2 |
  % ---
     d''4 e''8 d'' c''2 |
     g'4 a'8 b' c''4 d''8 e'' |
     d''8( g') c''2 r4 |
  % ---
     f''4 e''8 f'' c''2 |
     d''4 f''8 d'' c''2 |
     bes'4 d''8 bes' a'4 c''8 a' |
     g'4( c'') f'2 |
   }      
  }
  \new Voice = "alt" { \stemDown \autoBeamOff
   ^\f c''4 c''8 c'' c''2 |
   bes'4 bes'8 bes' a'2 |
   ^\p bes'4 g'8 e' f'4 f'8 f' |
  % ---
   f'4( e') f'2 |

   ^\f c''4 c''8 c'' a'2 |
   bes'4 c''8 bes' a'2 |
  % ======
   ^\p g'4 g'8 e' f'4 f'8 f' |
   f'4( e') f'2 | 

   \repeat volta 2 {
     g'4 a'8 g' g'2 |
  % ---
     b'4 b'8 b' c''2 |
     g'4 a'8 g' g'4 b'8 c'' |
     g'4 g'2 r4 |    
  % ---
     c''4 c''8 c'' c''2 |
     bes'4 c''8 bes' a'2 |
     bes'4 g'8 e' f'4 f'8 f' |
     f'4( e') f'2 |
   }
  }
>>
}
\new Lyrics \lyricsto "sop" {
Cze -- rwo -- ny pas, za pa -- sem broń
i to -- pór, co bły -- ska z_da -- la,
we -- so -- ła myśl, swo -- bo -- dna dłoń,
to strój, to ży -- cie gó -- ra -- la.

Gdy świe -- ży liść po -- kry -- je buk
i cza -- rna gó -- ra zcze -- rnie -- je,
niech dzw -- oni flet, niech ry -- czy róg,
o -- dży -- ły na -- sze na -- dzie -- je.
  }

\new Staff \with {midiInstrument = "oboe"} {
  \clef bass
  \key f \major
  \time 4/4
  \tempo 4=100
<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
   a4 bes8 a a2 |
   f4 f8 f f2 |
   d4 d8 c c4 c8 c |
  % ---
   c2 f |

   a4 g8 f f2 |
   f4 f8 f f2 |
  % ======
   d4 bes,8 c c4 c8 c |
   c2 f |

   \repeat volta 2 {
     e4 f8 f g2 |
  % ---
     g4 g8 f e2 |
     g4 fis8 g g4 g8 g |
     g4 e2 r4 |
  % ---
     a4 bes8 a a2 |
     f4 f8 f f2 |
     d4 d8 c c4 c8 c |
     c2 f |    
   }   
  }
  \new Voice = "bas" { \stemDown \autoBeamOff
   _\f f4 g8 f f2 |
   bes,4 d8 bes, f,2 |
   _\p g,4 bes,8 g, a,4 a,8 a, |
  % ---
   c2 f, |   

   _\f f,4 c8 a, f,2 |
   bes,4 a,8 bes, f,2 |
  % ======
   g,4 g,8 g, f,4 a,8 f, |
   c2 f, | 

   \repeat volta 2 {
     c4 f8 f e2 |
  % ---
     g4 g,8 g, c2 |
     g4 _\< fis8 f e4 d8 \! c |
     _\> g4 c2 \! r4 |  
  % ---
     f4 g8 f f2 |
     bes,4 a,8 bes, f,2 |
     g,4 bes,8 g, _\> f,4 a,8 f, \! |
     c2 f,2 |
   }
  }
>>
}
>>

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Stefan Surzyński, "Harfiarz" : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na 4 męskie głosy. Ser. 1. Tarnów : J. Pisz, 1904. S. 92–93.

Tekst[edytuj]

Autor: Józef Korzeniowski


1. Czerwony pas, za pasem broń
i topór, co błyska z dala,
wesoła myśl, swobodna dłoń,
to strój, to życie górala.

Gdy świeży liść pokryje buk
i czarna góra zczernieje,
niech dzwoni flet, niech ryczy róg,
odżyły nasze nadzieje.

2. Pękł rzeki grzbiet, popłynął lód,
Czeremosz szumi po skale;
nuż w dobry czas kędziory trzód,
weseli kąpcie górale.

Połonin step na szczytach gór,
tam trawa w pas się podnosi,
tam ciasnych miedz nie ciągnie sznur,
tam żaden pan ich nie kosi.

3. Dla waszych trzód tam paszy dość,
tam niech się mnożą bogato,
tam runom ich pozwólcie rość,
tam idźcie na całe lato.

A gdy już mróz posrebrzy las,
ładujcie ostrożne konie,
wy z plonem swym witajcie nas,
my z czarką podamy dłonie.

Źródło: Stefan Surzyński, "Harfiarz" : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na 4 męskie głosy. Ser. 1. Tarnów : J. Pisz, 1904. S. 92–93.

Zobacz też[edytuj]