Śpiewnik/Cztery rzeczy w Polsce słyną

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (melodia ludowa)


\version "2.20.0"

\header{
title = "Cztery rzeczy"
poet = "Słowa: Teofil Lenartowicz"
composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\relative g' {
  \clef treble
  \key g \major
  \time 3/8
  \tempo 4 = 100

  \autoBeamOff

  g16 b d8. b16 |
  d16 b d8 e |
  a,16 a \tuplet 3/2 { c16([ a c)] } e16 |
  d16 \grace { e8 } d16 b8 g | \break

  d16 fis a8. e'16 |
  d16 \grace { e8 } d16 b8 g |
  b16 d d8. e16 |
  a,16 \grace { b8 } a16 fis8 d \bar "|."

}
\addlyrics { \small {
  Czte -- ry rze -- czy w_Pol -- sce sły -- ną,
  Sta -- ra pio -- snka, sta -- re wi -- no,
  Przy -- jaźń (wie -- rna), do -- świa -- dczo -- na
  I u -- czci -- wa (do -- bra) żo -- na.
} } 
}

\layout { indent = 0 \cm }
\midi{}
}

Źródło: melodia na podstawie: L. Noel [Leon Kociałkowski], Lutnia polska : zbiór pieśni i piosenek obyczajowych i okolicznościowych (...) z melodyami. Poznań : Księgarnia Katolicka, 1885. S. 94–95 (pieśń 48).

Tekst[edytuj]

Autor: Teofil Lenartowicz (1822–1893)

1. Cztery rzeczy w Polsce słyną:
Stara piosnka, stare wino,
Przyjaźń (wierna), doświadczona
I uczciwa (dobra) żona.

2. Cztery rzeczy w Polsce znane:
Pług i kosa na ugorze,
Szable w ogniu hartowane
I śpiew ludu: »Święty Boże!«

3. Cztery rzeczy Polskę zdobią:
Ciemne bory, łany żytnie,
Ludzie, którzy w pocie robią
I miłość, co krwawo kwitnie.

4. Cztery rzeczy miłe oku
I po całym kraju sławne:
Koń pod człekiem, broń przy boku,
Stroje i zwyczaje dawne.

5. Ile siły, bracia moi!
Przechowujmy tę spuściznę,
Bośmy wszyscy jedni, swoi,
Radzi umrzeć za ojczyznę.

Źródło: Śpiewnik pracownic polskich. Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 1919. S. 69–70 (pieśń 59).

Zobacz też[edytuj]