Śpiewnik/Dzisiaj w Betlejem

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst
Dzisiaj w Betlejem w wykonaniu artystów studia Accantus. Śpiewają Kuba Jurzyk i Natalia Piotrowska, w chórze Sylwia Banasik, Zuzanna Gierczycka, Kuba Jurzyk, Wiktor Korszla, Bartłomiej Kozielski, Krystian Krewniak, Natalia Piotrowska, Magdalena Wasylik i Kamil Zięba. Aranżacja muzyczna: Marcin Kuczewski. Reżyseria i realizacja nagrań, miks i mastering: Bartłomiej Kozielski - Studio Accantus. Autorzy muzyki i słów nieznani. ©: Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Zezwala się na korzystanie z utworu na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL, dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Franciszek Barański


\version "2.20.0"

\header{
title = "Dzisiaj w Betlejem"
poet = "Słowa: autor nieznany"
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

global = {
\key g \major
\time 3/4
\tempo 4=140
}

melodia = \new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative g' {
\clef treble
\global

% tu prawa ręka
  \autoBeamOff
_\p
  g4 g8 d g a |
  ^\< b4 b8 a b c \! |
  ^\> d e d4 c \! |
  <d, b'>4 <d fis a> r | 

  g4 g8 d g a |
  ^\< b4 b8 a b c \! |
  ^\> d e d4 c \! |
  <d, b'>4 <d fis a> r | 
  \repeat volta 2 {
   d'4 d8 c b a |
   g4 g8 d g b |
   d4 d8 c b a |
   g4 g8 d g b | 

   d8 e d c b c |
   d8 e d c b c |
   d d e4 d |
   c4 b a |
   <d, g> r r |
  }
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Dzi -- siaj w_Be -- tle -- jem, dzi -- siaj w_Be -- tle -- jem
  we -- so -- ła no -- wi -- na,
  Że Pan -- na czy -- sta, że Pan -- na czy -- sta
  po -- ro -- dzi -- ła Sy -- na.

  Chry -- stus się ro -- dzi, Pan o -- swo -- bo -- dzi,
  A -- nie -- li gra -- ją, Kró -- le wi -- ta -- ją,
  Pa -- ste -- rze śpie -- wa -- ją, by -- dlę -- ta klę -- ka -- ją,
  Cu -- da, cu -- da o -- gła -- sza -- ją.
} }
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
^\p
  g,4 <d g b> <d g b> |
  g,4 <d g b> <d g b> |  
  g,4 <d g b> <d fis a c'> |
  << { \stemUp g4 } { \stemDown g,8[ b,] <d a>4 r } >> |
\stemNeutral
  g,4 <d g b> <d g b> |
  g,4 <d g b> <d g b> |  
  g,4 <d g b> <d fis a c'> |
  << { \stemUp g4 } { \stemDown g,8[ b,] <d a>4 r } >> |
\stemNeutral  
  \repeat volta 2 {
   <d, d>4 <d fis a c'> <d fis a c'> |
   g,4 <d g b> <d g b> | 
   <d, d>4 <d fis c'> <d fis c'> |
   g,4 <d g b> <d g b> | 

   <d, d>4 <d fis c'> <d fis c'> |
   g,4 <d g b> <d g b> | 
   <d, d>4 <d fis c'> <d fis c'> |
   d4 <fis a c'> <fis a c'> |
   <g b>4 r r |      
  }  
}
>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa. Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927]. S. 25 (pieśń 34).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany
Opracowanie: Franciszek Barański

1. Dzisiaj w Betlejem,
Dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina,
Że Panna czysta,
Że Panna czysta
Porodziłą Syna.

Chrystus się rodzi,
Pan oswobodzi,
Anieli grają,
Króle witają,
Pasterze śpiewają,
Bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna,
Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
I Józef stary
I Józef stary
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi...

3. Chociaż w stajeneczce,
Chociaż w stajeneczce
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce,
Przecież On wkrótce
Ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi...4. I trzej królowie,
I trzej królowie
Od wschodu przybyli,
I dary Panu
I dary Panu
Kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi...

5. Pójdźmyż też i my,
Pódźmyż też i my
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami,
Króla nad królami
Uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi...

6. Bądźże pochwalon,
Bądźże pochwalon
Dziś nasz wieczny Panie,
Któryś złożony,
Któryś złożony
Na zielonem sianie.

Chrystus się rodzi...

7. Bądź pozdrowiony,
Bądź pozdrowiony
Boże nieskończony!
Sławimy Ciebie,
Sławimy Ciebie,
Jezu niezmierzony!

Chrystus się rodzi...

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa. Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927]. S. 32 (pieśń 34).

Zobacz też[edytuj]