Śpiewnik/Gaude mater

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jan Matejko (1838–1893), Święty Stanisław, 1892.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (melodia hymnu kościelnego Gaude, mater Ecclesia/O salutaris Hostia)
Harmonizacja: Teofil Klonowski (ok. 1805–1876)


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Gaude mater Polonia"
  tagline = ""
}

global = {
  \key as \major
  \time 4/4
  \tempo 4 = 75

  \set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
  \set Staff.midiReverbLevel = 1

  \shiftOff
}
% as bes des es

sop = \new Voice {
  \stemUp \shiftOff
  \relative c''{
   as2^( bes8[ as g]) as \noBreak |
   bes2 as4 as |
   bes8[^( c des c] bes4) as4 |
   as1 | 

   c2 es4 des |
   c4^( bes) as2 |
   bes2 g |
   as1 | 

   c2^( es4) es |
   f2 es4^( es) |
   des2 c |
   bes2^( c4 as)^\p \fermata | 

   as2 bes8^([ as g]) as |
   bes2 as |
   bes8^([ c des c] bes4) as |
   as1 \fermata |
  }
}

alt = \new Voice {
  \stemDown \shiftOff
  \relative c'{
  es4_( f2 es8) es |
  g2 f4 f |
  g8_([ as g as] g4) es |
  f2_( es) | 

  f2 es4 es |
  es4_( g) f2 |
  f2 es |
  es1 | \break

  as2_( g4 as) |
  as2 as4_( as) |
  as_( bes) as2 |
  g2._( f4) | 

  f2 f4_( es8) es |
  g2 f |
  g8_([ as g as] g4) f |
  f2_( es) _\fermata |
  }
}

tnr = \new Voice {
  \stemUp \shiftOff
  c'2^( des'4.) c'8 |
  es'4^( des') c' c' |
  es'2. c'4 |
  des'2 c' | 

  as2 g4 bes |
  g4^( des') c'2 |
  des'2 des' |
  c'1 | 

  f'2^( es'8[ des']) c'4 |
  des'2 c'4 c' |
  f'^( es') es'2 | 
  es'4^( des' c'2) \fermata | 

  des'4^( c') des'4. c'8 |
  es'4( des') c'2 |
  es'2. c'4 |
  des'2^( c') \fermata | 
}

bss = \new Voice {
  \stemDown \shiftOff
  as4_( f des es8) as |
  es2 f4 f |
  es8[_( as bes as] es4) as |
  des4_( f as2) | 

  f2 c4 es |
  as_( es) f2 |
  des es |
  as,1 | 

  f2_( c'8[ bes]) as4 |
  des_( f) as_( as) |
  f_( g) as2 |
  es2 es4 f \fermata | 

  des4_( f) des_( es8) as |
  es2 f |
  es8_([ as bes as] es4) f |
  des4_( f as2) _\fermata | 
}

\score {

\new PianoStaff {
<<
  \new Staff {
   \global
   \clef treble
   <<
     \sop
     \alt
   >>
  }

\addlyrics { \small {
  Gau - - - - de, ma -- ter Po -- lo - - - - ni - a,
  pro -- le foe -- cu - nda no -- bi -- li;
  Sum -- mi Re - gis ma - gna -- li -- a - -,
  Lau - de - - fre -- que -- nta vi - - - gi -- li.
} }

  \new Staff {
   \global
   \clef bass

   <<
     \tnr
     \bss
   >>
  }
>>
}
\midi{}
\layout{}
}

Źródło: Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1924, s. 220–222.

Tekst[edytuj]

Autor: Wincenty z Kielczy

Gaude, mater Polonia,
prole foecunda nobili;
Summi Regis magnalia,
Laude frequenta vigili.

Źródło: Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1924, s. 220–222.

Zobacz też[edytuj]