Śpiewnik/Gdy się Chrystus rodzi

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gdy się Chrystus rodzi w wykonaniu artystów Studia Accantus. Śpiewają Katarzyna Sawczuk, Kuba Jurzyk, Wiktor Korszla, Magdalena Wasylik, Natalia Piotrowska i Sylwia Banasik. Aranżacja muzyczna: Marcin Kuczewski. Reżyseria i realizacja nagrań, miks i mastering: Bartłomiej Kozielski - Studio Accantus. Autorzy muzyki i słów nieznani. ©: Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Zezwala się na korzystanie z utworu na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL, dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (przed 1843)
Aranżacja: Franciszek Barański (ur. 1855)


\version "2.20.0"

\header{
title = "Gdy się Chrystus rodzi"
poet = "Słowa: autor nieznany"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

\score{

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH" \with { midiInstrument = "oboe" } 
\relative c'' {
\clef treble
\key es \major
\time 4/4
\tempo 4=100
\autoBeamOff

% tu prawa ręka

  <g bes>4 <es g> <es es'> <es c'> |
  <es c'>( <es bes'>) <es bes'>2 |
  <es g>4 <es g> <c as'>4. <c f>8 |
  <d f>4( <bes es>) <bes es>2 | 

  <g' bes>4 <es g> <es es'> <es c'> |
  <es c'>( <es bes'>) <es bes'>2 |
  <es g>4 <es g> <c as'>4. <c f>8 |
  <d f>4( <bes es>) <bes es>2 | 

  <d f>4^\markup { \italic {un poco piú mosso } } <d f> <f as> <d f> |
  <es g> <es g> <g bes>4. <es g>8 |
  <d f>4 <d f> <f as> <d f> |
  <es g> <es g> <g bes>4. <es g>8 |  

  <es g bes>4. <es g bes>8 <es g bes>2 |
  <c as' c>4. <c as' c>8 <c as' c>2 |
  <f as d>4. <f as d>8 <f as d>2 |

  <es g es'>4 <es g bes> <c as' c> <c f as> |
  <es g>2( <d f>) |
  <bes es>2 r \bar "|."
}

\addlyrics {
  Gdy się Chry -- stus ro -- dzi
  i na świat przy -- cho -- dzi,
  cie -- mna noc w_ja -- sno -- ściach
  pro -- mie -- ni -- stych bro -- dzi.

  A -- nio -- ło -- wie się ra -- du -- ją,
  pod nie -- bio -- sa wy -- śpie -- wu -- ją:
  Glo -- ri -- a, glo -- ri -- a, glo -- ri -- a
  in ex -- cel -- sis De -- o! 
}

\new Staff = "LH" \with { midiInstrument = "cello" } {
\clef bass
\key es \major
\time 4/4
\tempo 4=100
\autoBeamOff

% tu lewa ręka
  <es bes>4 <es bes> <as c'> <as c'> |
  <as c'> <g bes> <g bes>2 |
  <c c'>4 <c g> <f, f> <as, f> |
  <bes, as> <es g> <es g>2 |

  <es bes>4 <es bes> <bes, g> <c g> |
  <es as> <es g> <es g>2 |
  <c c'>4 <c g> <f, f> <as, f> |
  <bes, as> <es g> <es g>2 |

  bes,4 <f as> <f as> <f as> |
  es <g bes> <g bes> <g bes> |
  bes,4 <f as> <f as> <f as> |
  es <g bes> <g bes> <g bes> |   

  <es g bes>4. <es g bes>8 <es g bes>2 |
  <as, es g>4. <as, es g>8 <as, es g>2 |
  <bes, f bes>4. <bes, f bes>8 <bes, f bes>2 |

  <es g bes>4 <es g bes> <as, es as> <f, f> |
  <bes, g>2 <bes, as> |
  <es g>2 r \bar "|."  
}
>>

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa, Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927], s. 15 (pieśń 18).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (przed 1843)

1. Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosa wykrzykują:
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

2. Mówią to pasterze[1],
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czemprędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

3. O niebieskie duchy
I posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej,
Co nam czynić trzeba?
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy,
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

4. Idźcie do Betlejem,
Gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki spowite,
W żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski;
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

5. A gdy pastuszkowie
Wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betlejem
Spiesznie pobieżeli.
I tam wszystko tak zastali,
Jak im anieli zeznali,
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

6. Stanąwszy na miejscu,
Pełni zadumienia,
Iż się Bóg tak zniżył
Do swego stworzenia,
Padli przed Nim na kolana
I uczcili swego Pana,
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

7. Nareszcie, gdy pokłon
Panu już oddali,
Z wielką wesołością
Do swych trzód wracali;
Że się stali być godnymi
Boga widzieć na tej ziemi,
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa, Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927], s. 22 (pieśń 18).

Przypisy[edytuj]

 1. W większości wersji: Mówią do pasterzy.

Zobacz też[edytuj]