Śpiewnik/Hej koledzy, po mozołach

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Hej koledzy, po mozołach"
  poet = "Słowa: autor nieznany"
  composer = "Muzyka: autor nieznany"
  tagline = ""
}

melodia = \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } { 
 \relative g'{
  \clef treble
  \key g \major
  \time 4/4
  \tempo 4 = 120

  \autoBeamOff
^\mf
  g4. g8 g4 d |
  b'4. a8 g4 fis |
  e4. fis8 g4 e |
  d4 d' d8([ c)] b([ a)] |

  g4. g8 g4 d |
  b'4. a8 g4 b |
  a4. b8 a b a b |
  a2 d,4 r |
^\f
  \repeat volta 2 {
   d4 d b'8([ a)] g4 |
   d4 d b'8([ a)] g4 |
   a4. ^\< b8 c4 \! a |
   d2. \fermata r4 |

   b4 d, b' d, |
   b'4. a8 g4 fis |
   e4 c' b a |
   g2. r4 |
  }
 }
 \addlyrics { \small {
  Hej, ko -- le -- dzy, po mo -- zo -- łach
  przy -- kład we -- so -- ło -- ści daj -- my.
  Niech na na -- szych świe -- ci czo -- łach
  i we -- so -- ło za -- śpie -- waj -- my.

  By -- śmy za -- wsze tak śpie -- wa -- li,
  zdro -- wi mo -- gli być,
  po -- my -- ślno -- ści do -- zna -- wa -- li,
  pó -- ki bę -- dziem żyć.
 } }
}
\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych (...) z melodyami. T. 2. Tarnów : Z. Jeleń, [ok. 1912]. S. 82 (pieśń 44).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany

1. Hej, koledzy, po mozołach
przykład wesołości dajmy.
Niech na naszych świeci czołach
i wesoło zaśpiewajmy.
Byśmy zawsze tak śpiewali,
zdrowi mogli być,
pomyślności doznawali,
póki będziem żyć.

2. A gdy tutaj zgromadzona
Polska młodzież tej wszechnicy,
Niechaj wszelki smutek kona
W kryształowej tej szklanicy!
Byśmy zawsze...

3. Oj! Zapomnisz trudy, znoje,
Gdy zawita myśl wesoła!
Jej otwórzmy więc podwoje
Do kolegów naszych koła!
Byśmy zawsze...

4. Mahomet, choć wina bronił,
Nie omieszkał spić się czasem
I ze swymi kolegami
Ochrypniętym ryczał basem:
Byśmy zawsze...

5. Niech zgrzybiałym wczesna starość
Smutne piętno swe wyciska!
Nam młodości czerstwej radość
Niech strumieniem pełnym tryska!
Byśmy zawsze...

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych (...) z melodyami. T. 2. Tarnów : Z. Jeleń, [ok. 1912]. S. 82–83 (pieśń 44).

Zobacz też[edytuj]