Śpiewnik/Hej koledzy, z wspólnej czary

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: Zygmunt Noskowski (1846–1909)


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Hej koledzy, z wspólnej czary"
  poet = "Słowa: Jan Michałowicz"
  composer = "Muzyka: Zygmunt Noskowski (1846–1909)"
  tagline = ""
}

melodia = \new Staff 
%\with { midiInstrument = "flute" }
{
\new Voice = "mel" {
\relative a'{
  \clef treble
  \key a \major
  \time 3/4
  \tempo 4 = 120

  \autoBeamOff
^\mf
  a4. e8 gis fis |
  e8 gis a4. b8 |
  cis4. d8 fis e16[ cis] |
  b2 r4 |

  b4. d8 cis b |
  a8. gis16 a4 cis |
  fis,4. gis16[ a] cis8. b16 |
  a2 r4 |
^\f
  \repeat volta 2 {
   e'4. b8 cis d |
   cis8. b16 cis4 a |
   gis4. fis8 gis a |
   b2 r4 | 
^\p
   cis4. d8 cis gis |
   b8. a16 fis4 a |
   d4. e8 d a |
   b2 r4 |

   e4. ^\< cis8 d e \! |
   gis8.-^ fis16 e4. d8 |
   cis8 ^\> b16[ a] e'4. \! gis,8 |
   a2 r4 |
  }
 }
 }
}

tekst = { \lyricmode {
Hej, ko -- le -- dzy, z_wspó -- lnej cza -- ry
Są -- czmy ży -- cia woń!
Bo nas wią -- że wę -- zeł sta -- ry,
Wspó -- lna spa -- ja dłoń.

Więc zbra -- ta -- ni wszy -- scy w_ko -- ło,
Nu -- ćmy dzi -- siaj wraz:
Nie -- chaj ży -- je na -- sze ko -- ło,
Dłu -- gi, dłu -- gi czas!
Nie -- chaj ży -- je na -- sze ko -- ło,
Dłu -- gi, dłu -- gi czas!
} }

\score{
<<
  \melodia
  \new Lyrics \lyricsto "mel" { \tekst }
>>
  \layout{}
}

\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych (...) z melodyami. T. 5. Tarnów : Z. Jeleń, [ok. 1912]. S. 104 (pieśń 55, melodia 2).

Tekst[edytuj]

Autor: Jan Michałowicz

1. Hej, koledzy, z wspólnej czary
Sączmy życia woń!
Bo nas wiąże węzeł stary,
Wspólna spaja dłoń.
Więc zbratani wszyscy w koło,
Nućmy dzisiaj wraz:
Niechaj żyje nasze „koło“,
Długi, długi czas!

2. Precz ze serca smutek, troski,
Z duszy trud i znój.
W dźwięk je połącz naszej piosnki
I w niej bóle kój!
A już potem dalej w koło
Nućmy dzisiaj wraz:
Niechaj żyje nasze „koło“,
Długi, długi czas!

3. Chwile szczęścia sobie skraca,
W kim wre bratni gniew,
Wspólna radość, wspólna praca,
Oto jest nasz śpiew!
Stąd wesoło, zawsze w koło,
Nućmy dzisiaj wraz:
Niechaj żyje nasze „koło“,
Póki starczy nas!

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych (...) z melodyami. T. 5. Tarnów : Z. Jeleń, [ok. 1912]. S. 103–105 (pieśń 55).

Zobacz też[edytuj]