Przejdź do zawartości

Śpiewnik/Jak dobrze nam

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka

[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header {
 title = "Jak dobrze nam"
 poet = "Słowa: autor nieznany"
 composer = "Muzyka: autor nieznany"
 tagline = ""
}

melody = \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
 \relative c'' {
   \clef treble
   \key g \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 120
 
   \autoBeamOff
^\mf
  \partial 2 { s8 g8 fis e } |

  b'2 r8 g fis e |
  c'4 a r8 a b c |
  b4 a g a |
  b2 r8 g fis e | 

  b'4. b8 e4. b8 |
  d4 c r8 a b c |
  b4 a g fis |
  e2. r4 |

  \repeat volta 2 {
   g2 fis4 e |
   b'2 r8 b e d |
   c2 r8 a b c |
  }
   \alternative {
     { b4 a g a | b2 r4 }
     { b4 a g fis | e2 r4 }
   }
%}  
   b'8. g16 |
   e2. dis8. e16 |
   fis2. c'8. b16 |
   a2. b8. c16 |
   b2. b8. g16 |

   e2. e'8. d16 |
   c2. b8. c16 |
   b4 a g a |
   b2. b8. g16 |

   e2. e'8. d16 |
   c2. b8. c16 |
   b4 a g fis |
   e2 r2
  
 }
\addlyrics { \small {
Jak do -- brze nam zdo -- by -- wać gó -- ry
I mło -- dą pie -- rsią chło -- nąć wiatr,
Prę -- żny -- mi sto -- py de -- ptać chmu -- ry
I pa -- lce ra -- nić o -- strzem Tatr.

Mieć w_u -- szach szum, stru -- mie -- ni śpiew,
A w_ży -- łach ro -- ztę -- tnio -- ną krew!
ro -- ztę -- tnio -- ną krew!

Hej -- że hej, hej -- że ha,
Ży -- jmy więc, pó -- ki czas,
Bo kto wie, bo kto wie,
Kie -- dy zno -- wu u -- jrzę was?
Bo kto wie, bo kto wie,
Kie -- dy zno -- wu u -- jrzę was?
} }
}

\score {
 \melody
 \layout {}
}
\score{
 \unfoldRepeats
 \melody
 \midi {}
}

Źródło: Leć głosie... : śpiewnik harcerski. Jan K. Miska (oprac.). Komenda Chorągwi Kresowej Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, ca 1947. S. 42.

Tekst

[edytuj]

Autor: nieznany

1. Jak dobrze nam zdobywać góry
I młodą piersią chłonąć wiatr,
Prężnymi stopy deptać chmury
I palce ranić ostrzem Tatr.

/Mieć w uszach szum, strumieni śpiew,
A w żyłach roztętnioną krew!/ 2x
Hejże hej, hejże ha,
Żyjmy więc, póki czas,
/Bo kto wie, bo kto wie,
Kiedy znowu ujrzę was?/ 2x

2. Jak dobrze nam głęboką nocą
Wędrować jasną wstęgą szos,
Patrzeć, jak gwiazdy niebo złocą,
I czekać, co przyniesie los.
/Mieć w uszach szum, strumieni śpiew,
A w żyłach roztętnioną krew!/ 2x
Hejże hej...

3. Jak dobrze nam tak przy ognisku
Tęczową wstęgę marzeń snuć,
Patrzeć jak w niebo iskra tryska
I wokół siebie przyjaźń czuć.
/Mieć w oczach blask i ognia żar,
A w duszy mieć młodości czar!/ 2x
Hejże hej...

Źródło: Leć głosie... : śpiewnik harcerski. Jan K. Miska (oprac.). Komenda Chorągwi Kresowej Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, ca 1947. S. 42–43.

Zobacz też

[edytuj]