Śpiewnik/Jeszcze jeden mazur dzisiaj

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany / Fabian Tymolski[1] lub Tymulski[2]
Aranżacja: Franciszek Barański (ur. 1855).


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Jeszcze jeden mazur dzisiaj"
  poet = "Słowa: Ludwik K. Łubieński"
  composer = "Muzyka: autor nieznany / Fabian Tymolski"
  arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański (ur. 1855)"
  tagline = ""
}

\score {

\new PianoStaff{
<<
  \new Staff="RH" \relative c'{
   \clef treble
   \key f \major
   \time 3/4
   \tempo 4=160 

   \autoBeamOff

   d4. e8 f g |
   a8. f16 d4 f |
   e8. a16 e4 a |
   d, <f a>2 |

   d4. e8 f g |
   a8. f16 d4 f |
   e8. a16 e4 a |
   d, d r |   

   c4. e8 g bes |
   <bes d>8. <a c>16 <g b>4 <a c> |
   <c e>4. \fermata <bes d>8 <g bes> <e g> |
   <g bes>4 <f a>2 |

   d4. e8 f g |
   a8. f16 d4 f |
   e8. a16 e4 a |
   d, d r |

   d4. e8 f g |
   a8. f16 d4 f |
   e8. a16 e4 a |
   d, <f a d>\arpeggio r |
  }
  \addlyrics { \small {
Je -- szcze je -- den ma -- zur dzi -- siaj,
Nim po -- ra -- nek świ -- ta,
Czy po -- zwo -- li pan -- na Krzy -- sia,
Mło -- dy u -- łan py -- ta.

I tak dłu -- go py -- ta, pro -- si,
Boć to w_po -- lskiej zie -- mi,
W_pie -- rwszą pa -- rę ją u -- no -- si,
A sto par za nie -- mi,

W_pie -- rwszą pa -- rę ją u -- no -- si,
A sto par za nie -- mi.
  } }
  \new Staff="LH"{
   \clef bass
   \key f \major
   \time 3/4
   \tempo 4=160

   d,4 <f a> <f a> |
   d, <f a> <f a> |
   a, <e g a> <e g a> |
   d, <f a>2 | 

   d,4 <f a> <f a> |
   d, <f a> <f a> |
   a, <e g a> <e g a> |
   d, <f a> r |

   c4 <e g bes> <e g bes> |
   f, <f a> <f a> |
   c <g bes c'> <g bes c'> |
   f, <c f a>2 |

   d,4 <f a> <f a> |
   d, <f a> <f a> |
   a, <e g a> <e g a> |
   d, <f a> r |

   d,4 <f a> <f a> |
   d, <f a> <f a> |
   a, <e g a> <e g a> |
   d, <f a> r |
  }
>>
}

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patryotyczne i narodowe, Lwów: nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, [ok. 1918], s. 148.

Tekst[edytuj]

Autor: Ludwik Ksawery Łubieński (1839–1893).

Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Nim poranek świta,
Czy pozwoli panna Krzysia,
Młody ułan pyta.

I tak długo pyta, prosi,
Boć to w polskiej ziemi,
W pierwszą parę ją unosi,
A sto par za niemi.

On [jej] czule szepce w uszko
Ostrogami dzwoni,
W pannie tłucze się serduszko
I liczko się płoni.

Cyt serduszko, nie płoń liczka,
Bo ułan niestały!
O pół mili wre potyczka,
Słychać pierwsze strzały.

Słychać strzały, głos pobudki,
Dalej na koń! Hurra!
Lube dziewczę, porzuć smutki,
Zatańczym mazura!

Jeszcze jeden raz dokoła,
Jeden uścisk bratni!
Trąbka budzi, na koń woła –
Mazur to ostatni!

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patryotyczne i narodowe, Lwów: nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, [ok. 1918], s. 98.

Przypisy[edytuj]

 1. https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Ostatni_mazur
 2. https://www.niedziela.pl/wydruk/87638/nd

Zobacz też[edytuj]