Śpiewnik/Oj, chmielu, chmielu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Muzyka[edytuj]


\version "2.20.0"

\header {
  tagline = ""
}


melodia = \relative a' {
   \clef treble
   \key a \minor
   \time 3/8
   \tempo 4 = 80
   \autoBeamOff

   \repeat volta 2 { 
     a8 a f' |
     e d4 |
     cis16 d cis8 g |
     a4. | 
   }
   c8 g a |
   c16 c g8 a |
   c8 g a |
   c16 c g8 a |   
   c16 d c8 g |
   a4. |    
  
}

\score {
  \melodia
  \addlyrics {
   Oj chmie -- lu chmie -- lu, ty bu -- jne zie -- le,
   Oj chmie -- lu, oj nie -- bo -- ze, 
   co na dół, to po gó -- rze,
   chmie -- lu nie -- bo -- ze.
  }
  \addlyrics {
   Nie bę -- dzie bez cie
   za -- dne we -- sie -- le,
  }
  \layout{}
}
\score {
  \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
   \unfoldRepeats
   \melodia 
  }
  \midi{}
}

Źródło: Oskar Kolberg, Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 1, Sandomierskie, Warszawa: [s.n.], 1865, s. 37 (pieśń 30).

Tekst[edytuj]

1. Oj chmielu chmielu, ty bujne ziele,
Nie będzie bez cie zadne wesiele.
Oj chmielu, oj nieboze,
co na dół, to po górze,
chmielu nieboze.

2. Oj cmielu chmielu, ty rozbójniku,
Goniłeś panny po pasterniku.
Oj chmielu, oj nieboze,
niech ci Pan Bóg dopomoże,
chmielu nieboze.

3. Ja ich nie gonił, same biegały,
Jesce mi za to wianecek dały,
Oj chmielu, i t. d.

4. Oj chmielu chmielu, na tobie gałka,
Zaprowadź ze nas, kady gorzałka.
Oj chmielu, i t. d.

5. Oj chmielu chmielu, na tobie ości,
Zaprowadź ze nas do jegomości.
Oj chmielu, i t. d.

6. Oj chmielu chmielu, na tobie rosa,
Nie utrzymas ty w kiesieni grosa.
Oj chmielu, i t. d.

7. Oj chmielu chmielu, na tobie liście,
Moją panienkę ocepiliście.
Oj chmielu, i t. d.

Źródło: Oskar Kolberg, Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 1, Sandomierskie, Warszawa: [s.n.], 1865, s. 38 (pieśń 30).

Zobacz też[edytuj]