Śpiewnik/Pojedziemy na łów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (melodia tradycyjna). Aranżacja: Karol Lipiński


\version "2.20.0"

\header{
title = "Pojedziemy na łów"
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{
<<

\new Staff \with { midiInstrument = "english horn" } {
\new Voice = "mel" {


\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\key g \major
\time 2/4
\tempo 4=120

% tu melodia

  g8 a b c |
  d4 b8 r8 |
  d4 b8 r8 |

  b8 b a a |
  g4 r4|
\repeat volta 2 {
  b8 b a a |
  b b c4 |
  b8 b a a |
  b b c4 |

  b8 b a a |
  g4 r4|  
 }
} }

\addlyrics { \small {
 Po -- je -- dzie -- my na łów, na łów,
 To -- wa -- rzy -- szu mój.
 Na łów, na łów, na ło -- wy,
 Do zie -- lo -- nej dą -- bro -- wy,
 To -- wa -- rzy -- szu mój.
} }
}

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH" {
%\relative c'' {
\clef treble
\key g \major
\time 2/4
\tempo 4=120

% tu prawa ręka

  <b g'>8[ <fis' a'> <g' b'> <a' c''>] |
  <b' d''>4 <g' b'>8 r8 |
  <b' d''>4 <g' b'>8 r8 |
  <d' g' b'>8[ <d' g' b'> <c' d' fis' a'> <c' d' fis' a'>] |
  <b d' g'>4 r4 |
  
\repeat volta 2 {
  <g' b'>8[ <g' b'> <fis' a'> <fis' a'>] |
  <g' b'>8[ <g' b'>] <a' c''>4 |
  <g' b'>8[ <g' b'> <fis' a'> <fis' a'>] |
  <g' b'>8[ <g' b'>] <a' c''>4 |

  <d' g' b'>8[ <d' g' b'> <c' d' fis' a'> <c' d' fis' a'>] |
  <b d' g'>4 r4 |  
 }
}
\new Staff = "LH" {
% \relative c {
\clef bass
\key g \major
\time 2/4
\tempo 4 = 120

% tu lewa ręka
  
  g,,8[ g, g, g,] |
  g,, g <b d'> r8 |
  g,, g <b d'> r8 |
  g,[ b, d d,] |
  g,4 r4 |
\repeat volta 2 {
  g,8[ d d, d] |
  g,[ d fis, d, ] |
  g,8[ d d, d] | 
  g,[ d fis, d, ] |

  g,[ b, d d,] |  
  g,4 r4 |
 }
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}

Źródło: Wacław Michał Zaleski, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Z. 2. Nuty, Lwów: F. Piller, 1833, s. 10.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany

1. Pojedziemy na łów, na łów,
Towarzyszu mój!
Na łów, na łów, na łowy,
Do zielonéj dąbrowy,
Towarzyszu mój!

2. Aż tam biegnie zając, zając,
Towarzyszu mój!
Puszczaj charty ze smyczą,
Niech zająca uchwycą,
Towarzyszu mój!

ref.: Pojedziemy na łów...

3. Aż tam biegnie sarna, sarna,
Towarzyszu mój!
Puszczaj charty ze smyczą,
Niech tę sarnę uchwycą,
Towarzyszu mój!

ref.: Pojedziemy na łów...

4. Aż tam biegnie sobol, sobol,
Towarzyszu mój!
Puszczaj charty ze smyczą,
Niech sobola uchwycą,
Towarzyszu mój!

ref.: Pojedziemy na łów...

5. Aż tam biegnie panna, panna,
Towarzyszu mój!
Puszczaj charty ze smyczą,
Niech tę pannę uchwycą,
Towarzyszu mój!

ref.: Pojedziemy na łów...

6. A teraz sie dzielmy, dzielmy,
Towarzyszu mój!
Tobie zając i sarna,
A mnie sobol i panna,
Towarzyszu mój!

7. A kiedy ci krzywda, krzywda,
Towarzyszu mój!
Tobie siodło a mnie koń,
Terazże się ze mną goń,
Towarzyszu mój!

8. A kiedy ci krzywda, krzywda,
Towarzyszu mój!
Moja szabla a twój kij,
Terazże się ze mną bij,
Towarzyszu mój!

9. Kiedyć jeszcze krzywda, krzywda,
Towarzyszu mój!
Twoje gardło a mój miecz,
Twoja głowa pójdzie precz,
Towarzyszu mój!

Źródło: Wacław Michał Zaleski, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Z. 1. Słowa, Lwów: F. Piller, 1833, s. 65.

Zobacz też[edytuj]