Śpiewnik/Polski przemysł niech nam żyje

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Muzyka[edytuj]

Autor: Dylewski


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key g \major
\time 3/4
\tempo 4=120
\autoBeamOff

% tu prawa ręka

  d8. d16 b'4. a8 |
  g8. b16 e4 d |
  b8 d c4 a |
  g2 r4 |

  d8. d16 b'4. a8 |
  g8. b16 e4 d |
  a8. a16 b4 cis |
  d2 r4 |

  c8. a16 c4( \grace { d c } b8) a |
  b8. d,16 b'4( \grace { c b } a8) g |
  fis8. g16 a4 d, |
  b'2 r4 |

  d,8. d16 b'4. a8 |
  g8. b16 e4 d |
  b8 d c4 fis, |
  g2 \fermata r4 \bar "|."  
}

\addlyrics { \small {
 Po -- lski prze -- mysł niech nam ży -- je,
 prze -- my -- sło -- wi cześć!
 Bo w_nim dą -- żeń dziś się kry -- je
 na -- ro -- do -- wych treść.

 Brak prze -- my -- słu da -- wniej dwo -- ił
 na -- ro -- do -- wy trud;
 on po -- mo -- stem, któ -- ry spo -- ił 
 z_szla -- chtą po -- lski lud. 
} }

\new Staff = "LH" {
%\relative c {
\clef bass
\key g \major
\time 3/4
\tempo 4=120

% tu lewa ręka

  <g, g>4 <g b d'> <g b d'> |
  <g, g> <g b d'> <g b d'> | 
  <d, d> <fis a c' d'> <fis a c' d'> |
  <g, g> <g b d'> <g b d'> | 

  <g, g>4 <g b d'> <g b d'> |
  <g, g> <g b d'> <g b d'> | 
  <a, a> <e g a cis'> <e g a cis'> |
  <d a d'>2 r4 |

  <d, d>4 <fis a c' d'> <fis a c' d'> |
  <g, g> <d g b> <d g b> | 
  <d, d> <d fis a> <d fis a> |
  <g, g> <g b d'> <g b d'> | 

  <g, g> <g b d'> <g b d'> | 
  <g, g> <g b d'> <g b d'> | 
  <d, d> <d fis a c'> <d fis a c'> |
  <d g b>4 <g,, g,>4 \fermata r4 \bar "|."     
}
>>

\midi{}
\layout{}

}

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patrjotyczne i narodowe, Lwów: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, 1918, s. 95.

Tekst[edytuj]

Autor: Ignacy Szastecki

1. Polski przemysł niech nam żyje,
Przemysłowi cześć!
Bo w nim dążeń dziś się kryje
Narodowych treść!
Brak przemysłu dawniej dwoił
Narodowy trud;
On pomostem, który spoił
Z szlachtą polski lud!

2. Lecz nauki nam potrzeba,
By osiągnąć szczyt!
Pracą sobie skarbmy chleba,
Zapewniajmy byt!
Więc ochoczo, a wytrwale —
A wnet stanie gmach,
Co przyświadczy naszej chwale,
W wrogach zbudzi strach!

3. Każdy bo z nas, który spłaci
Własnej biedy karb,
Przez to samo już bogaci
Narodowy skarb!
A więc przemysł niech nam żyje,
Przemysłowi cześć!
Bo w nim dążeń dziś się kryje
Narodowych treść!

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patrjotyczne i narodowe, Lwów: Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, 1918, s. 74.

Zobacz też[edytuj]