Śpiewnik/Przybieżeli do Betlejem

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst
Przybieżeli do Betlejem w wykonaniu artystów studia Accantus. Śpiewają Kuba Jurzyk, Magdalena Wasylik, Natalia Piotrowska, Wiktor Korszla i Sylwia Banasik. Aranżacja muzyczna: Marcin Kuczewski. Reżyseria i realizacja nagrań, miks i mastering: Bartłomiej Kozielski - Studio Accantus. Autorzy muzyki i słów nieznani. ©: Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Zezwala się na korzystanie z utworu na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL, dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Franciszek Barański


\version "2.20.0"

\header{
title = "Przybieżeli do Betlejem"
poet = "Słowa: autor nieznany"
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

global = {
\key f \major
\time 2/4
\tempo 4=120
}

melodia = \new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative f' {
\clef treble
\global

\autoBeamOff
% tu prawa ręka
^\p 
  f8 e f g |
^\mf
  a g a bes |
^\f
  <f a c>4 <f bes d> |
  <f a c>2 |

^\p 
  f8 e f g |
^\mf
  a g a bes |
^\f
  <f a c>4 <f bes d> |
  <f a c>2 |

  \repeat volta 2 {
^\ff
  <a c f>4 <a c>8 <a c> |
  <bes d> <a c> <g bes> <f a> |
  <g bes>4 <g bes>8 <g bes> |
  <a c> <g bes> <f a> <e g> |

  <f a>4 <f bes d> |
  <a c>2 |
^\p  
  <f a>4 << { g4 } { c,8[ bes] } >> |
  <a f'>2 |
  }   
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Przy -- bie -- że -- li do Be -- tle -- jem pa -- ste -- rze,
  Gra -- jąc sko -- cznie Dzie -- cią -- te -- czku na li -- rze:

  Chwa -- ła na wy -- so -- ko -- ści,
  Chwa -- ła na wy -- so -- ko -- ści,
  A po -- kój na zie -- mi.
} }
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
  f8[ e f g] |
  a[ g a bes] |
  <f a c'>4 <bes d'> |
  <f a c'>2 |

  f8[ e f g] |
  a[ g a bes] |
  <f a c'>4 <bes d'> |
  <f a c'>2 |

  \repeat volta 2 {
   <f, f>4 <a c> |
   <f, f>4 <a c> |
   <c, c>4 <g bes c'> |
   <c, c>4 <g bes c'> |

   <f a c'> <bes, f bes> |
   <f, f> <a c'> |
   <f, f> <c, c> |
   <f, c>2 |
  }
}
>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia 
  \midi{}
}

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa. Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927]. S. 9 (pieśń 9).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany
(refren: Łk 2, 14)
Opracowanie: Franciszek Barański

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
/Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój
na ziemi./ 2x

2. Oddawali swe ukłony w oborze,
Tobie, z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...

4. Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości...

5. Któremu się wół i osieł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają,
Chwała na wysokości...

6. I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.
Chwała na wysokości...

7. Poznali go Mesyjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
Chwała na wysokości...

Zobacz też[edytuj]