Śpiewnik/Sadźmy, przyjacielu, róże

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header {
 title = "Sadźmy, przyjacielu, róże"
 poet = "Słowa: Seweryn Goszczyński (1801–1876)" 
 composer = "Muzyka: autor nieznany"
 tagline = ""
}

\score{
\new Staff \with { midiInstrument = "fiddle" } {
 \relative c' {
   \clef treble
   \key d \minor
   \time 3/4
   \tempo 4 = 120
 
   \autoBeamOff
^\p
   d8. f16 a4. gis8 |
   a8. gis16 a8([ f)] d4 |
   g8. a16 bes4. bes8 |
   a8 g a4 a |

   e8. f16 g4. e8 |
   f8. g16 a8([ f)] d4 |
^\mf
   a'8. d16 cis8 d cis d |
   a4 a r |

   g8. g16 e'4 e, |
   f8. g16 a8([ f)] d4 |
   a'8. d16 cis8 d cis d |
   cis4 d r \bar "|."    
  }
}
\addlyrics { \small {
Sa -- dźmy przy -- ja -- cie -- lu ró -- że!
Dłu -- go je -- szcze te -- mu świa -- tu
Szu -- mieć bę -- dą śnie -- żne bu -- rze:
Sa -- dźmy je przy -- szłe -- mu la -- tu,
Szu -- mieć bę -- dą śnie -- żne bu -- rze:
Sa -- dźmy je przy -- szłe -- mu la -- tu.
} }
\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Leć głosie... : śpiewnik harcerski, Jan K. Miska (oprac.), Komenda Chorągwi Kresowej Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, ca 1947. S. 38.

Tekst[edytuj]

Autor: Seweryn Goszczyński (1801–1876)

1. Sadźmy przyjacielu róże!
Długo jeszcze temu światu
/Szumieć będą śnieżne burze:
Sadźmy je przyszłemu latu./ 2x

2. My wygnańcy stron rodzinnych,
Może już nie ujrzym kwiatu –
A więc sadźmy je dla innych,
Szczęśliwszemu sadźmy światu!

3. Jakże los nasz piękny, wzniosły!
Gdzie idziemy same głogi,
Gdzieśmy przeszli – róże wzrosły:
Więc nie schodzim z naszej drogi!

4. Idźmy szczepmy! Gdy to znuży,
Świat wiecznego wypocznienia
Da nam milszy kwiat od róży:
Łzy wdzięczności i wspomnienia.

Źródło: Leć głosie... : śpiewnik harcerski, Jan K. Miska (oprac.), Komenda Chorągwi Kresowej Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, ca 1947. S. 38.

Zobacz też[edytuj]