Śpiewnik/Tam na błoniu błyszczy kwiecie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

RH = \new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key c \major
\time 4/4
\tempo 4=140

% tu prawa ręka

  c8. c16 g4 c |
  b8. b16 a4 b |
  d8. d16 a4 f' |
  e8. c16 a'4 g |

  g,8. b16 d4 f |
  e8 c a'4. g8 |
  g8. g16 f4 b |
  c4 r2 | 
  g,8. b16 d4 f |
  e8 c a'4. g8 |
  g8. g16 f4 b, |
  c4 r2 | 

  e8. e16 e4 e |
  e8 c' b4 a |
  gis8 b e4. d8 |
  c8 b a4 g |

\repeat volta 2 {
  g8. g16 f4 b, |
  c8 e a4. g8 |
  g8. g16 f4 b, |
  c4 r2 \bar "|."    
  }
}

LH = \new Staff = "LH" {
%\relative c {
\clef bass
\key c \major
\time 3/4
\tempo 4=140

% tu lewa ręka

  c,4 <c e> <c e> |
  <g,, g,> <b, d f> <b, d f> |
  <g,, g,> <b, d f> <b, d f> |
  <c, c> <e g c'> <e g c'> |

  <g,, g,> <d f g> <d f g> |
  <c, c> <e g c'> <e g c'> |
  <g,, g,> <b, d f> <b, d f> |
  <c e g> <c, c> r4 |

  <g,, g,> <d f g> <d f g> |   
  <c, c> <e g c'> <e g c'> |
  <g,, g,> <b, d f> <b, d f> |
  <c e g> <c, c> r4 |

  <a,, a,> <e a c'> <e a c'> |
  <a,, a,> <e a c'> <e a c'> |
  <e,, e,> <e gis b d'> <e gis b d'> |
  <a,, a,> <e a c'> g |

\repeat volta 2 {   
  <g,, g,> <d f g> <d f g> |
  <c, c> <e g c'> <e g c'> |
  <g,, g,> <d f g> <d f g> |
  <c e g> <c, c> r4 \bar "|."   
  }      
}

\score{
\new PianoStaff <<
\RH
\addlyrics { \small {
Tam na bło -- niu bły -- szczy kwie -- cie,
Sto -- i u -- łan na we -- de -- cie,
A dzie -- wczy -- na jak ma -- li -- na,
Nie -- sie ko -- szyk róż.
A dzie -- wczy -- na jak ma -- li -- na,
Nie -- sie ko -- szyk róż.

Stój, po -- cze -- kaj, mo -- ja du -- szko!
Gdzie tak dro -- bną stą -- pasz nó -- żką?
Jam z_tej cha -- tki, rwa -- łam kwia -- tki,
I po -- wra -- cam już!

  } }
\LH
>>
\layout{}
}

\score{
\new PianoStaff <<
\unfoldRepeats
\RH
\addlyrics { \small {
Tam na bło -- niu bły -- szczy kwie -- cie,
Sto -- i u -- łan na we -- de -- cie,
A dzie -- wczy -- na jak ma -- li -- na,
Nie -- sie ko -- szyk róż.
A dzie -- wczy -- na jak ma -- li -- na,
Nie -- sie ko -- szyk róż.

Stój, po -- cze -- kaj, mo -- ja du -- szko!
Gdzie tak dro -- bną stą -- pasz nó -- żką?
Jam z_tej cha -- tki, rwa -- łam kwia -- tki,
I po -- wra -- cam już!

  } }
\unfoldRepeats
\LH
>>
\midi{}
}

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patrjotyczne i narodowe, Lwów: Księgarnia Polska Bernarda POłonieckiego, 1918, s. 52–53.

Tekst[edytuj]

Autor: Franciszek Kowalski

1. Tam na błoniu błyszczy kwiecie,
Stoi ułan na wedecie,
A dziewczyna jak malina,
Niesie koszyk róż.
– Stój, poczekaj, moja duszko!
Gdzie tak drobną stąpasz nóżką?
– Jam z tej chatki – rwałam kwiatki,
I powracam już!

2. – Oho! Próżne twe wymówki,
Pójdziesz ze mną do placówki,
– Ach ja biedna, sama jedna,
Matka czeka mnie!
– Stąd Moskale o pół mili
Pewnie ciebie namówili,
– Ja nieboga, nie znam wroga
Nie widziałam, nie!

3. – Może kryjesz wrogów tłuszczę,
Daj buziaka, to cię puszczę.
– Ja nie taka, dam buziaka,
Tylko z konia zsiądź!
Jeśli zsiędę, prawo złamię,
Za to kulą w łeb dostanę.
– Dość więc chętki, nie bądź prędki,
Bez buziaka bądź!

4. – Niech to życie ma kosztować,
Muszę ciebie pocałować,
– Żal mi ciebie, jak Bóg w niebie,
Bo się zgubisz sam.
– A gdy wartę mą porzucę
Lub szczęśliwie z wojny wrócę?
– Bądź spokojny, wrócisz z wojny,
To buziaka dam!

5. – Gdzież cię szukać mam w pokoju,
Gdy zwycięzcą wrócę z boju?
– Tam w tej chatce, przy mej matce,
Nad tą rzeczką w wyż!
– A jak zginę, co tak snadnie!
To buziaczek mój przepadnie.
– Wierna tobie, na twym grobie,
Pocałuję krzyż!

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patrjotyczne i narodowe, Lwów: Księgarnia Polska Bernarda POłonieckiego, 1918, s. 54–55.

Zobacz też[edytuj]