Śpiewnik/W żłobie leży

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header{
title = "W żłobie leży"
poet = "Słowa: autor nieznany"
meter = "(przypisywane Piotrowi Skardze (1536–1612))"
composer = "Muzyka: autor nieznany (XVII/XVIII wiek)"
arranger = ""
tagline = ""
}

melodia =
\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key g \major
\time 3/4
\autoBeamOff

% tu prawa ręka

  d8^\p d g[ a] b4 |
  a8 g a[ b] c4 |
  b8^\f c d4 c |
  b8 a g4 r |

  d8^\p d g[ a] b4 |
  a8 g a[ b] c4 |
  b8^\f c d4 c |
  b8 a g4 r |
\repeat volta 2 {
  b8. b16 g8[ fis] e4 |
  a8. a16 a8[ fis] d4 |
  b'8. b16 g8[ b] d4 |
  c8 b a4 a |

  b8 c d4 c |
  b8 a g4 r | 
  }
}
\addlyrics {
  W_żło -- bie le -- ży, któż po -- bie -- ży
  Ko -- lę -- do -- wać ma -- łe -- mu
  Je -- zu -- so -- wi Chry -- stu -- so -- wi
  Dziś nam na -- ro -- dzo -- ne -- mu?

  Pa -- stu -- szko -- wie przy -- by -- wa -- jcie,
  Je -- mu wdzię -- cznie przy -- gry -- wa -- jcie
  Ja -- ko Pa -- nu na -- sze -- mu.
}
\new Staff = "LH" {
%\relative c {
\clef bass
\key g \major
\time 3/4
\autoBeamOff

% tu lewa ręka

  g,4\p <d g b> <d g b> |
  <d, d> <d fis c'> <d fis c'> |
  g,\f <d g b> <c e c'> |
  <d fis c'> <g b> r |

  g,4\p <d g b> <d g b> |
  <d, d> <d fis c'> <d fis c'> |
  g,\f <d g b> <c e c'> |
  <d fis c'> <g b> r |
\repeat volta 2 {
  <e, e>4 <e g b> <e g b> |
  <d, d> <fis a c'> <fis a c'> |
  g, <d g b> <d g b> |
  <d, d> <d fis c'> <d fis c'> |

  g, <d g b> <c e c'> |
  <d fis c'> <g b> r | 
  }
}
>>

\score {
  \melodia 
  \layout{}
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{ \tempo 4 = 120 }
}

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa, Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927], s. 4 (pieśń 2).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (XVII/XVIII wiek)
(przypisywane Piotrowi Skardze (1536–1612))

1. W żłobie leży,
Któż pobieży
Kolendować małemu
Jezusowi
Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu.

2. My zaś sami
Z piosneczkami
Za wami pośpieszymy,
A tak tego
Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.

3. Naprzód tedy
Niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Bo zesłany
Jest nam dany
Emanuel w niskośc;
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!

4. Witaj Panie!
Cóż się stanie,
Że rozkosze niebieski
Opuściłeś,
A zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
„Miłość moja to sprawiła,
Że człowieka wywyższyła
Pod nieba empirejskie.”

5. Czem w żłóbeczku,
Nie w łóżeczku,
Na siankuś położony?
Czem z bydlęty,
Nie z panięty,
W stajni jesteś złożony?
„By człek sianu przyrównany,
Grzesznik bydlęciem nazwany
Przeze mnie był zbawiony.”

6. Twoje państwo
I poddaństwo
Jest świat cały, o Boże!
Tyś polny kwiat,
Czemuż cię świat
Przyjąć nie chce, nie może?
„Bo świat doczesne wolności,
Zwykł kochać, mnie zaś z swej złości
Krzyżowe ściele łoże.”

7. W Ramie głosy
Pod niebiosy
Wzbijają się Racheli,
Gdy swe syny
Bez przyczyny
W krwawej widzi kąpieli.
„Większe mnie dla nich kąpanie
W krwawym czeka oceanie,
Skąd niebo będą mieli.”

8. Trzej królowie
Monarchowie
Wschodni kraj opuszczają;
Serc ofiary
Z trzema dary
Tobie Panu oddają:
Darami się kontentujesz,
Bardziej serca ich szacujesz,
Za co niech niebo mają.

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa, Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927], s. 2 (pieśń 2).

Zobacz też[edytuj]