Śpiewnik/Witaj gwiazdko złota

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: Zygmunt Noskowski (1846–1909)


  \relative c' {
    \clef treble
    \key bes \major
    \time 3/8
    \tempo 4 = 80
    \autoBeamOff
  \repeat volta 2 {
    \f d16 g a([ bes)] a([ g)] | d'4 c8 | bes16 a g([ fis)] g([ bes)] d4 c8 | 
    bes16 bes a8 bes | c4 f,8 | c'16 c d8 es | d4 d,8 |
    d16 g a([ bes)] a([ g)] | d'4 c8 | bes16 a g([ fis)] g([ bes)] d4 d8 |
    d16 d f8 es16[ d] | d4 c8 | bes16. d,32 bes'8 a16[ bes] | a8 g r8 |
  }
  \repeat volta 2 {
    d'4 d8 | c16 d es8 es | d16 es d8 bes | c8 f, r8 |
    d'4 d8 | c16 d es8 es | d16 es d8 bes | c8 f, r8 |
    f16 g a8 g16([ f)] | f4 bes8 | f16 g a8 bes16([ c)] | d4 d8 |
    c16 d es8 d16([ c)] | d8 bes4 | a16 bes d[( c]) g([ a)] | c8 bes r8 | 
  }
    \key g \major
    d,16 g a([ b)] a([ g)] | d'4 c8 | b16 a g([ fis)] g([ b)] | d4 c8 |
    b16 b a8 b | c16([ d)] e4 | d16 a d8 c | b8([ d)] d, |
    d16 g a([ b)] a([ g)] | d'4 c8 | b16 a g([ fis)] g([ b)] | d4 d8 |
    d16 d g8 fis16 e | d8 c r8 | bes16. d,32 bes'8 a16 bes | a8 g r8 |
} 

%\new Lyrics \lyricsto mel \lyricmode {

\addlyrics { \small {
    
Wi -- taj gwiazd -- ko zło -- ta na nie -- bios prze -- stwo -- rze,
Wi -- taj nam ra -- doś -- nie, Dzie -- cią -- te -- czko Bo -- że!
Wznieś łask peł -- ne dło -- nie nad gło -- wy na -- sze -- mi,
My Ci za -- śpie -- wa -- my po ca -- lu -- tkiej zie -- mi. 

Świe -- ci gwiazd -- ka w_gó -- rze, cud -- nym bla -- skiem wie -- ści,
W_u -- bo -- żuch -- nej szop -- ce Mat -- ka sy -- na pie -- ści,
Je -- zus dło -- nie wzno -- si nad pro -- sta -- cze gło -- wy,
Bło -- go -- sła -- wi, cie -- szy ra -- do -- sne -- mi sło -- wy.

O -- to lir -- nik sta -- ry śpie -- wną li -- rę stro -- i,
Niech -- że za -- gra na niej, pa -- stu -- szko -- wie mo -- i!
Wszak Chry -- stus się ro -- dzi, śpie -- wać nam się go -- dzi.
Hej, ko -- lę -- da, ko -- lę -- da!
Hej, ko -- lę -- da, ko -- lę -- da!
  }
}


Źródło: Zygmunt Noskowski, Kolęda „Witaj gwiazd(k)o złota“ , Warszawa : Gebethner & Wolff, [ca 1890].

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (ok. 1865)

1. Witaj gwiazdko złota na niebios przestworze,
Witaj nam radośnie, Dzieciąteczko Boże!
Wznieś łask pełne dłonie nad głowy naszemi,
My Ci zaśpiewamy po calutkiej ziemi.

2. My Ci zaśpiewamy wesołemi tony,
Na kościółku Twoim uderzymy w dzwony,
I tak dźwięczyć będzie pieśń radosna wszędzie:
Hej, kolęda, kolęda! Hej, kolęda, kolęda!

3. Świeci gwiazdka w górze, cudnym blaskiem wieści,
W ubożuchnej szopce Matka syna pieści,
Jezus dłonie wznosi nad prostacze głowy,
Błogosławi, cieszy radosnemi słowy.

4. Pastuszkowie mili, pójdźcie do stajenki,
Jemu się pokłońcie, poproście Panienki,
Kto ma w sercu bóle, kto ma łzy na twarzy,
Tego On pocieszy, łaską go obdarzy.

5. Oto lirnik stary śpiewną lirę stroi,
Niechże zagra na niej, pastuszkowie moi!
Wszak Chrystus się rodzi, śpiewwać nam się godzi.
Hej, kolęda, kolęda! Hej, kolęda, kolęda!


Źródło: Zygmunt Noskowski, Kolęda „Witaj gwiazd(k)o złota“ , Warszawa : Gebethner & Wolff, [ca 1890].