Przejdź do zawartości

Śpiewnik/Wszystkich dziś ciekawość budzi

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Piosnka furmana"
  poet = ""
  composer = ""
  arranger = ""
  tagline = ""
}

\score {

\new Staff {
 \relative c'' {
  \key f \major
  \clef treble
  \time 2/4
  \tempo 4=120

  \autoBeamOff
 
  c8 \appoggiatura {( d } c) bes g |
  f f a f |
  e e g e |
  f g a bes |

  c8 \appoggiatura {( d } c) bes g |
  f f a f |
  e e g e |
  f g a f |

  c'4 bes8( g) |
  f f a4 |
  e8 e g e |
  f g a bes |

  c4 bes8( g) |
  f f a4 |
  e8 e g e |
  f2 \bar "|."
 
 }
  \addlyrics { \small {
Wszy -- stkich dziś cie -- ka -- wość bu -- dzi,
kto jest na -- jszczę -- śli -- wszym z_lu -- dzi?
A ja mó -- wię, że nad pa -- na
szczę -- śli -- wszym jest stan fu -- rma -- na.

Het wio! He -- tta wio!
He -- tta sta -- ry, si -- wy, ka -- ry!
Het wio! He -- tta wio!
He -- tta, he -- tta, prrrr!
  } }
}

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Śpiewnik dla przemysłowców, Nadwiślanin (oprac.), Gniezno: J. B. Langle, 1895, s. 41.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany1. Wszystkich dziś ciekawość budzi,
kto jest najszczęśliwszym z ludzi?
A ja mówię, że nad pana
szczęśliwszym jest stan furmana.

ref.: Het wio! Hetta wio!
Hetta stary, siwy, kary!
Het wio! Hetta wio!
Hetta, hetta, prrrr!

2. Biczyk śmigły, wozik kuty,
Konik dzielny, chomąt sumy;
A dziegciu pełna maźnica –
Nie masz to jak pan woźnica!
ref.: Het wio! Hetta wio!


3. Czy to z góry, czy pod górę,
Zawsze ciągną cztery kare,
A który ma złą naturę,
To go biczem wnet pod skórę.
ref.: Het wio! Hetta wio!

4. Gdy wiozę panienki młode,
Spoglądam na ich urodę,
Nie mieniam się z żadnym panem,
Wolę sobie być furmanem.
ref.: Het wio! Hetta wio!

[...]

6. Gdy z kozła kieruję konie,
jestem jakby król na tronie.
Tam gdzie zechcę, szkapy idą
czy to koczem, czy to bidą.
ref.: Het wio! Hetta wio!

Źródło: Śpiewnik dla przemysłowców, Nadwiślanin (oprac.), Gniezno: J. B. Langle, 1895, s. 41–42.

Zobacz też[edytuj]