Śpiewnik/Zajączek

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Muzyka[edytuj]

Autor: Zygmunt Noskowski (1846–1909)


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Zajączek"
  poet = "Słowa: Maria Konopnicka (1842–1910)"
  composer = "Muzyka: Zygmunt Noskowski (1846–1909)"
  meter = " "
  tagline = ""
}

\score {
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto poco vivace." } \autoBeamOff \relative f' { 
\repeat volta 5 { << { \voiceOne f8. f16 } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff f8. f16 } >> \oneVoice <e g>8 <f aes> | <g bes> <f aes> <e g>4 | <f aes>8. <f aes>16 <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral | % w1
<bes des> <g bes> <aes c>4 | <g es'>^\f <bes des> | <aes c> <f f'> | <bes des>8. <aes c>16 <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral | <g bes> <f aes>16[<e g>] << { \voiceOne f8 } \new Voice { \voiceTwo f } >> \oneVoice r | % w2
R2*4 % w3
} } }
 \addlyrics { \small %\set stanza = "1. " 
Nasz za -- ją -- czek w_bo -- ru spał, Aż tu z_hu -- kiem wy -- padł strzał! Pif! paf! Pif! paf! Aż tu z_hu -- kiem wy -- padł strzał. }
% \addlyrics { \small \set stanza = "2. " Nasz za -- ją -- czek na bok szust, Skrę -- cił młyn -- ka, za -- padł w_chrust! Hej! ha! Hej! ha! Skrę -- cił młyn -- ka, za -- padł w_chrust! }
% \addlyrics { \small \set stanza = "3. " Nasz za -- ją -- czek ca -- ły drży, A tu w_bo -- ru go -- nią psy. Ham! ham! Ham! ham! A tu w_bo -- ru go -- nią psy. }
% \addlyrics { \small \set stanza = "4. " Źle za -- ją -- czku z_to -- bą źle, Do po -- grze -- bu szy -- kuj się. Bim! bam! Bim! bam! Do po -- grze -- bu szy -- kuj się. }
% \addlyrics { \small \set stanza = "5. " Je -- szcze mi ten mi -- ły świat, Je -- szczem so -- bie po -- żyć rad... Myk! smyk! Myk! smyk! I zgu -- bi -- ły pie -- ski ślad! }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative f' { \repeat volta 5 {
f8.^\markup { \small \italic "Trochę żywo i żwawo." } [f16] <e g>8-.[<f aes>-.] | <g bes>-.[<f aes>-.] | <e g>4-. | <f aes>8.[<f aes>16] \stemDown <g bes>8-.[<aes c>-.] \stemNeutral | % w1
<bes des>-.[<g bes>-.] <aes c>4 | \stemDown <es g es'> \stemNeutral <es bes' des> | <es aes c> \stemDown <f c' es f> \stemNeutral | <bes des>8.[<aes c>16] <g bes>8-.[<aes c>-.] | <g bes>([<f aes>16 <e g>]) f8 r | % w2
\appoggiatura { c'32[des es] } f8[bes,-.]^\markup { \small \italic "marcato" } es4^> | \appoggiatura { aes,32[bes c] } des8[g,-.] c4^> | \appoggiatura { f,32[g aes] } bes8[aes16( g] c8-.)[c,-.] | f[<bes, es>_>] <aes f'>_> r
} } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative f { \repeat volta 5 {
f8.^\mf[f16]^\markup { \small \italic "marcato" } <e g>8-.[<f aes>-.] | <g bes>-.[<f aes>-. <e g>-.] <c, c'>^\f_> | <f f'>_> r <g' bes>-.[<aes c>-.] | % w1
<bes des>[<g bes>-.] <aes c>4 | <es, es'>^\sfz <g g'>^\sfz | \stemUp <aes aes'>^\sfz \stemNeutral <a a'> | <bes bes'>^\mf r | r8 <c c'>-.[<f aes>-.] r8 | % w2
\appoggiatura { c32^\ff[des es] } f8[bes,-.] es4^> | \appoggiatura { aes,32[bes c] } des8[g,-.] c4_> | \appoggiatura { f,32[g aes] } bes8[aes16( g] c8-.)[c,-.] | f-.[<c c'>_>] <f c'>_> r
} } }
 >>
>>
\midi{}
\layout{}
}

Źródło:Maria Konopnicka, Śpiewnik dla dzieci, Zygmunt Noskowski (muz.), Warszawa: M. Arct, 1905, s. 9.

Tekst[edytuj]

Autor: Maria Konopnicka (1842–1910)

1. Nasz zajączek w boru spał
Aż tu z hukiem wypadł strzał!
Pif paf! Pif paf!
Aż tu z hukiem wypadł strzał

2. Nasz zajączek na bok szust!
Skręcił młynka, zapadł w chrust!
Hej! ha! Hej! ha!
Skręcił młynka, zapadł w chrust!

3. Nasz zajączek cały drży,
A tu w boru gonią psy.
Ham! ham! Ham! ham!
A tu w boru gonią psy.

4. — Źle, zajączku, z tobą, źle,
Do pogrzebu szykuj się.
Bim! bam! bim! bam!
Do pogrzebu szykuj się!

5. — Jeszcze mi ten miły świat,
Jeszczem sobie pożyć rad...
Myk! smyk! Myk! smyk!
I zgubiły pieski ślad!

Źródło:Maria Konopnicka, Śpiewnik dla dzieci, Zygmunt Noskowski (muz.), Warszawa: M. Arct, 1905, s. 101.

Zobacz też[edytuj]