Śpiewnik/Zdrowaś bądź Maryja

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Opis[edytuj]

Pieśń adwentowa, rozwinięcie modlitwy Zdrowaś Mario. Mioduszewski dodaje do niej następującą uwagę:

Pieśń ta śpiewana bywa na Roratach. Po każdej strofie prozy łacińskiej: Mittit ad Virginem, śpiewa się jedna lub dwie strofy tej pieśni.[1]

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Michał M. Mioduszewski (1787–1868)


\version "2.20.0"

\header{
   title = "Zdrowaś bądź Maryja"
   poet = "Słowa: autor nieznany (pieśń kościelna)"
   composer = "Muzyka: autor nieznany"
   arranger = "Aranżacja: Michał M. Mioduszewski (1787–1868)"
   tagline = ""
}

\score{
\new Staff \with { midiInstrument = "church organ" } {
\relative c {\clef bass
\key f \major
\time 4/4
\stemUp f4 f a b |
\stemDown c2 c |
d4 e f c |
a( b) c2 |
\break
\stemUp bes4 g a bes |
a( g) f2 |
e4 f g a |
g2 c, |
\break
f4 g a f |
\stemDown c' d c2 |
\stemUp f,4 g a bes |
a( g) f2 \bar "."
}
\addlyrics { \small {
\markup { \bold Zdro} -- \markup { \bold waś } \markup { \bold bądź }Ma -- ry -- ja, Nie -- bies -- ka li -- li -- ja, Pa -- nu Bo -- gu mi -- ła, Mat -- ko li -- toś -- ci -- wa. Tyś jest na -- sza u -- ciecz -- ka, Naj -- święt -- sza Ma -- ry -- ja. -- 
}
}
}

\layout{}
\midi{ \tempo 4 = 100 }
}

Źródło: Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny czyli Pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane. Kraków : w Drukarni Stanisława Gieszkowskiego, 1838. S. 20 (pieśń 7).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany
Opracowanie: Michał M. Mioduszewski (1787–1868)

1. Zdrowaś bądź Maryja, Niebieska lilija,
Panu Bogu miła, Matko litościwa.
Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.

2. Maryja wielebna, Ukaż drogę pewną,
Przykazania twego, Boga wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja, Zbawienia naszego.

3. Łaskiś pełna pańskiej, Czystości anielskiej,
Pannaś nad Pannami, Święta nad świętemi,
O Najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami.

4. Pełna wszech światłości, Wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęła, Wielkąś sławę wzięła,
Przez twoje narodzenie, Wziął świat pocieszenie.

5. Pan stworzył Adama, Ludzkiego plemienia
Ojca, Ewę matkę, Co zgrzeszyli jabłkiem;
Aleś ty naprawiła, Co Ewa straciła.

6. Z tobą był Duch święty, Syn Boży poczęty
W twym żywocie czystym, Trójcy świętej miłym,
I z ciebie się narodził, Obyczajem dziwnym.

7. Błogosławionaś ty, Nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący, Dał przez cię zbawienie,
Jezus Syn twój odkupił, Wszystko ludzkie plemię.

8. Tyś jest litościwa, Matka nasza miła,
Jaśniejsza nad słońce, W najświętszej zasłudze,
W twojejci są obronie, Wszyscy grzeszni ludzie.

9. Między niewiastami, Czystemi Pannami,
Tyś sama najczystsza, Królowa Anielska,
Nie była Panu Bogu, Żadna nad cię milsza.

10. Błogosławion owoc, Żywota twojego
Jezus miłościwy, Syn Boga żywego,
Bądźże jemu cześć, chwała, Z dobrodziejstwa jego.

11. Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste Panie,
Racz dać ludu twemu, Tu dziś zebranemu,
Przez zasługi Matki twej, Domieść chwały wiecznej.

12. Amen wszyscy rzeczmy, Wierni chrześcijanie,
Cośmy się tu zeszli, Ku chwale tej Pannie,
Zachowaj nas od złego, Twojemi prośbami.

Źródło: Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny czyli Pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane. Kraków : w Drukarni Stanisława Gieszkowskiego, 1838. S. 20–21 (pieśń 7).

Przypisy[edytuj]

  1. Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny czyli Pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane. Kraków : w Drukarni Stanisława Gieszkowskiego, 1838. S. 20 (pieśń 7).

Zobacz też[edytuj]