Śpiewnik/Znaszli ten kraj

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst
Andreas Achenbach (1815–1910), Pejzaż włoski (1847).

Muzyka[edytuj]

Autor: Stanisław Moniuszko
Aranżacja: Piotr Maszyński


\version "2.20.0"

\header{
title = "Znaszli ten kraj?"
poet = "Słowa: Johann W. von Goethe"
meter = "Przeklad: Adam Mickiewicz"
composer = "Muzyka: Stanisław Moniuszko"
arranger = "Aranżacja: Piotr Maszyński"
tagline = ""
}

\score{


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH" 
%\with { midiInstrument = "harmonica" } 
{
%\relative g' {
\clef treble
\key g \major
\time 12/8
\tempo 4=120
  <<
  \new Voice = "sop" \relative g' { \stemUp
\shiftOff
\autoBeamOff
   b4.^\p g4 b8 d4.^( d4) d8 |
   c4^( gis8) a4 e'8 e4.-> d4 r8 |
   d4. c4 b8 b4.^( b4) b8 |
   b4 b8 d4 c8 a4. d,4. |

   d'4.^\< f4\! f8 f4.^\>^( f4\!) es8 |
   d4 c8 bes4 c8 d4.^( d4) a8 |
   bes4. d4 d8 d4.^( d4) c8 |
   bes4 bes8 a4 g8 d'4.^( d4) d8 | 

   d4.^\pp d4 d8 d2. |
   d8^\< d\! d fis^\>[ e\!] d d4.^( d4) d8 |
   d4.^\< b4\! ^\f d8^\> g2.\! |
   b,4.^\p g4 e'8 d2. |

   d4.^\< d4\! d8 fis4.^( e4^\>) d8\! |
   d2. b2. |
   d4.^\< b4 d8\! g2. |

   fis4.^\f g4 fis8 e2. |
   e4. d4^\> g,8\! b4.^( a4) d8 |
   d2.^\p b4. r8 \bar "|."
  }
  \new Voice = "alt" \relative g' { \stemDown
\shiftOff
\autoBeamOff
   g4. d4 g8 b4._( b4) b8 |
   fis4_( fis8) fis4 c'8 c4. c4 r8 |
   b4. a4 g8 b4._( b4) g8 |
   g4 g8 g4 g8 fis4. d4. |

   bes'4. bes4 bes8 c4._( c4) c8 |
   bes4 a8 g4 a8 bes4._( c4) a8 |
   g4. g4 g8 a4._( a4) a8 |
   g4 g8 g4 g8 fis4._( g4) a8 | 

   b4. b4 b8 c2. |
   b8 b b b4 b8 a4 a8 c[ b] a |
   b4. g4 b8 d2. |
   b4. g4 g8 g4._( b4.) |

   c4. c4 c8 d4._( d4) d8 |
   b2. b |
   b4. b4 b8 d2. |

   dis4. dis4 dis8 e8 e, fis g4. |
   g4. g4 g8 g4._( a4) c8 |
   b2. b4. r8 \bar "|."
  }
  >>
}
\addlyrics { \small {
  Znasz -- li ten kraj, gdzie cy -- try - na doj -- rze -- wa,
  po -- ma -- rańcz blask zie -- lo - ne zło -- ci drze -- wa?
  Gdzie wień -- cem bluszcz - ru -- i -- ny da - wne stro -- i,
  gdzie bu -- ja laur i cy - prys ci - cho sto -- i?

  Znasz -- li ten kraj? ach, tam, o mo - ja mi -- ła, - ach -,
  Tam był mi raj, tam był mi raj, -
  pó -- kiś ty ze - mną by -- ła;

  Tam był mi raj, tam był mi raj (był mi raj),
  pó -- kiś ty ze - mną by -- ła! 
} }
\new Staff = "LH" 
% \with { midiInstrument = "harmonica" } 
{
%\relative c {
\clef bass
\key g \major
\time 12/8
\tempo 4=120
\shiftOff
\autoBeamOff
  <<
  \new Voice = "tnr" { \stemUp 
\shiftOff
\autoBeamOff
   d4. d4 d8 g4.^( g4) d8 |
   d4^( d8) d4 fis8 a4. a4 r8 |
   g4. g4 g8 g4.^( fis4) e8 |
   e4 e8 e4 e8 fis4. d |

   f4. f4 f8 g4.^( g4) g8 |
   f4 f8 f4 f8 f4._( fis4) fis8 |
   g4. d4 d8 es4.^( es4) es8 |
   e4 e8 e4 e8 fis4.^( g4) a8 |

   gis4. gis4 gis8 a2. |
   g8 g g g4 g8 fis4 fis8 a8[ g] fis |
   g4. d4 g8 b2. 
   g4. g4 g8 g2. |

   fis4. <eis gis>4 <eis gis>8 <fis a>4.^( g4) fis8 |
   g2. g4. b,4 e8 |
   d4. d4 g8 g2. |

   a4. a4 a8 a4.^( ais4.) |
   b4. b4 e8 g4.^( fis4) fis8 |
   g2. g4. r8 \bar "|." 
   
  }
  \new Voice = "bss" { \stemDown
\shiftOff
\autoBeamOff
   g,4. b,4 d8 g4._( g,4) g,8 |
   a,4_( d8) d4 d8 d4. fis4 r8 |
   g4. g4 g8 e4._( dis4) e8 | 
   a,4 a,8 a,4 a,8 d4. d |

   d4._\< d4\! d8 c4._\>_( c4\!) c8 |
   f4 f8 f4 f8 bes,4._( a,4) d8 |
   g,4. bes,4 bes,8 c4._( c4) c8 | 
   cis4 cis8 cis4 cis8 d4._( e4) f8 |
 
   eis4. eis4 eis8 fis4._( fis4) d8 |
   d8 d d d4 d8 d4._( d4) d8 |
   _\< g,2. \! g,4._\> b,4 \! d8 |
   g4. e4 c8 b,4._( g,4.) |

   d4. d4 d8 d4._( d4) d8 |
   g,4. b,4 d8 g2. |
   g,4. g,4 g,8 b,2. |
   
   b,4. b,4 b,8 c4._( cis4.) |
   d4. d4 e8 d4. d |
   <g, d>2. <g, d>4. r8 \bar "|."
  }
  >>
}
>>

\midi{}
\layout{}

}

Źródło: Raptularzyk Lutni : 1887-1901, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1901, s. 76–78.

Tekst[edytuj]

Autor: Johann W. von Goethe
Przekład: Adam Mickiewicz

1. Znasz-li ten kraj,
Gdzie cytryna dojrzewa,
Pomarańcz blask
Zielone złoci drzewa?
Gdzie wieńcem bluszcz
Ruiny dawne stroi,
Gdzie buja laur
I cyprys cicho stoi?
Znasz-li ten kraj?
Ach, tam, o moja miła!
Tam był mi raj,
Pókiś ty ze mną była!

2. Znasz-li ten gmach,
Gdzie wielkich sto podwoi.
Gdzie kolumn rząd
I tłum posągów stoi?
A wszystkie mnie
Witają twarzą białą:
Pielgrzymie nasz,
Ach, co się z tobą stało?
Znasz-li ten kraj?
Ach, tam, o moja miła!
Tam był mi raj,
Pókiś ty ze mną była!
  
3. Znasz-li ten brzeg,
Gdzie po skalistych górach
Strudzony muł
Swej drogi szuka w chmurach?
Gdzie w głębi jam
Płomieniem wrą opoki,
A z wierzchu skał
W kaskadach grzmią potoki?
Znasz-li ten kraj?...
Ach, tu, o moja miła!
Tu byłby raj,
Gdybyś ty ze mną była!

Źródło: Raptularzyk Lutni : 1887-1901, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1901, s. 76–78.

Zobacz też[edytuj]