Przejdź do zawartości

Asembler x86/Łączenie z językami wysokiego poziomu/Funkcje zewnętrzne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Poniższy przykład pokazuje, jak bezpośrednio w kodzie asemblera wykorzystać funkcję printf() znaną z języka C.

global main
extern printf
 
section .data
 
beer  db   "%d bottles of beer on the wall, %d bottles of beer."
    db   0x0a
    db   "Take one down and pass it around, %d bottles of beer."
    db   0x0a
    db   0
main:
    mov ecx, 5   ; deklarowana liczba przebiegów pętli
_loop:
    dec ecx    ; ECX = ECX-1
    push ecx    ; umieszcza aktualny indeks pętli na stosie

    push ecx    ; argumenty funkcji printf() umieszczamy na stosie
    inc ecx    ; w odwrotnej kolejności, tj. od prawej do lewej strony
    push ecx
    push ecx
    push beer
    call printf  ; wywołanie funkcji printf(beer,ecx,ecx,ecx-1)
    add esp,16  ; zdejmujemy jej argumenty ze stosu

    pop ecx    ; pobieramy ze stosu aktualny indeks pętli
    or  ecx, ecx ; ustala wartość flagi ZF=0, jeśli ECX=0
    jne _loop   ; warunkowy skok do początku pętli, gdy flaga ZF=0

    xor eax,eax  ; EAX = 0
    ret      ; return EAX

W celu kompilacji i linkowania programu należy wykonać polecenia:

nasm -f elf -o beer.o beer.asm
gcc -s -o beer beer.o

Po czym możemy uruchomić program:

user@myhost:~$ ./beer
5 bottles of beer on the wall, 5 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 4 bottles of beer.
4 bottles of beer on the wall, 4 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 3 bottles of beer.
3 bottles of beer on the wall, 3 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 2 bottles of beer.
2 bottles of beer on the wall, 2 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 1 bottles of beer.
1 bottles of beer on the wall, 1 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 0 bottles of beer.
user@myhost:~$