Asembler x86/Jak używać debuggera ALD

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wprowadzenie[edytuj]

Debugger jest programem służącym do analizy kodu wykonywalnego. Pozwala zrozumieć to, co dzieje się w trakcie wykonywania skompilowanego programu jak również odnaleźć ewentualne błędy (z ang. bugs). Wykorzystamy w tym celu program ald (Assembly Language Debugger). Jest to przykładowy debugger przeznaczony dla języka asembler. Pozwala on śledzić wykonywanie programu krok po kroku, jak również zatrzymać się tylko w konkretnych miejscach (tzw. pułapkach), by oglądnąć zawartość rejestrów, pamięci i stosu. Dzięki temu w prosty sposób możemy odnaleźć miejsca programu, gdzie jego działanie poszło nie po naszej myśli.

Instalacja[edytuj]

Posiadając świeżą instalację sytemu
Fedora Linux zanim rozpoczniemy proces
konfiguracji i kompilacji należy wcześniej
doinstalować pakiety gcc oraz readline-devel
za pomocą poleceń:
yum install gcc
yum install readline-devel

W przypadku Ubuntu należy doinstalować pakiet
libreadline-dev przy pomocy Synaptic
Package Manager znajdującego się w menu
System/Administration, lub wykonać polecenie:
sudo apt-get install libreadline-dev.

Źródła aktualnej wersji programu dostępne są na stronie projektu (http://sourceforge.net/projects/ald/). Wewnątrz rozpakowanego folderu ald-x.y.z wykonujemy jako zwykły użytkownik polecenia konfiguracji i kompilacji pakietu:

./configure
make

Następnie w celu zainstalowania aplikacji wraz z dokumentacją man w naszym systemie jako administrator wydajemy polecenie:

make install

W niektórych dystrybucjach należy wydać polecenie:

sudo make install

W przypadku, gdy nie posiadamy konta administratora, skompilowany plik wykonywalny ald znajdujemy w katalogu ald-x.y.z/source, skąd możemy go skopiować do katalogu, z którego będziemy go wykonywać. W praktyce może to być ten sam katalog, w którym znajdują się pliki asm. Należy wówczas pamiętać, że w celu uruchomienia debugera wydajemy polecenie:

./ald


Możemy zatem przejść do następnego rozdziału.

Pierwsze uruchomienie[edytuj]

Dla pewności, czy proces instalacji zakończył się pomyślnie możemy zapoznać się z podstawową dokumentacją pakietu wydając polecenie man ald, jak również uruchomić aplikację poleceniem ald bez żadnych argumentów.

[myself@localhost ~]$ ald
Assembly Language Debugger 0.1.7
Copyright (C) 2000-2004 Patrick Alken

ald>

Chcąc zapoznać się z podstawową pomocą wewnątrz aplikacji wydajemy polecenie help. Aby opuścić aplikację wydajemy polecenie quit.

Prosta deasemblacja[edytuj]

Wykorzystamy do tego celu skompilowaną wersję "pierwszego programu" wyświetlającego napis Hello world!. Uruchamiamy debugger podając nazwę pliku wykonywalnego jako argument:

 ald hello

W efekcie czego otrzymamy podstawowe informacje dotyczące pliku wykonywalnego hello.

user@myhost:~$ ald hello
Assembly Language Debugger 0.1.7
Copyright (C) 2000-2004 Patrick Alken

hello: ELF Intel 80386 (32 bit), LSB - little endian, Executable, Version 1 (Current)
Loading debugging symbols...(10 symbols loaded)
ald>

Aby deasemblować dany plik z poziomu ALD wprowadzamy polecenie d i potwierdzamy klawiszem ENTER.

ald> d
08048080:<_start>       B804000000      mov eax, 0x4       
08048085           BB01000000      mov ebx, 0x1       
0804808A           B9A4900408      mov ecx, 0x80490a4    
0804808F           BA0E000000      mov edx, 0xe       
08048094           CD80         int 0x80         
08048096           B801000000      mov eax, 0x1       
0804809B           BB05000000      mov ebx, 0x5       
080480A0           CD80         int 0x80         
080480A2           0000         add byte [eax], al    
080480A4           48          dec eax          
080480A5           656C         insb           
080480A7           6C          insb           
080480A8           6F          outsd           
080480A9           2C20         sub al, 0x20       
080480AB           776F         ja +0x6f (0x804811c)   
080480AD           726C         jc +0x6c (0x804811b)   
080480AF           64210A        and dword [fs:edx], ecx  
080480B2           002E         add byte [esi], ch    
080480B4           7379         jnc +0x79 (0x804812f)   
080480B6           6D          insd           
080480B7           7461         je +0x61 (0x804811a)   
080480B9           6200         bound eax, dword [eax]  
080480BB           2E7374        jnc +0x74 (0x8048131)   
080480BE           7274         jc +0x74 (0x8048134)   
Hit <return> to continue, or <q> to quit

Widzimy, że pierwsze wiersze przykładowego listingu w ostatniej kolumnie do złudzenia przypominają niedawno kompilowany kod źródłowy napisany w języku asembler. Zauważamy jedynie, że używane etykiety często zastąpione są już konkretnymi adresami liczbowymi w używanej pamięci. Lewa kolumna zawiera kolejno adresy pamięci zajmowanej przez dane polecenie. Środkowa kolumna zawiera polecenia w kodzie maszynowym. W tym momencie nie chcemy znać zawartości dalszej pamięci, więc naciskamy klawisz q a następnie ENTER.

Wykonanie krok-po-kroku[edytuj]

Aby wykonać pierwszą instrukcję, naciskamy n po czym klawisz ENTER.

ald> n
eax = 0x00000004 ebx = 0x00000000 ecx = 0x00000000 edx = 0x00000000 
esp = 0xBFE4B130 ebp = 0x00000000 esi = 0x00000000 edi = 0x00000000 
ds = 0x007B es = 0x007B fs = 0x0000 gs = 0x0000 
ss = 0x007B cs = 0x0073 eip = 0x08048085 eflags = 0x00200212 

Flags: AF IF ID 


08048085           BB01000000      mov ebx, 0x1       
ald>

Wartość rejestru EIP zawiera adres następnej instrukcji czekającej na wykonanie przez procesor. Ostatni wiersz powyższego listingu zawiera tę instrukcję. Aby ją wykonać, wystarczy już tylko nacisnąć ENTER.

ald> 
eax = 0x00000004 ebx = 0x00000001 ecx = 0x00000000 edx = 0x00000000 
esp = 0xBFE4B130 ebp = 0x00000000 esi = 0x00000000 edi = 0x00000000 
ds = 0x007B es = 0x007B fs = 0x0000 gs = 0x0000 
ss = 0x007B cs = 0x0073 eip = 0x0804808A eflags = 0x00200212 

Flags: AF IF ID 


0804808A           B9A4900408      mov ecx, 0x80490a4    
ald> 

.
.
.

Możemy w ten sposób prześledzić, jak zmienia się zawartość rejestrów w trakcie wykonywania programu. Po wykonaniu ostatniej instrukcji powinniśmy otrzymać komunikat o zakończeniu działania programu.

.
.
.

ald> 
eax = 0x00000001 ebx = 0x00000005 ecx = 0x080490A4 edx = 0x0000000E 
esp = 0xBFE4B130 ebp = 0x00000000 esi = 0x00000000 edi = 0x00000000 
ds = 0x007B es = 0x007B fs = 0x0000 gs = 0x0000 
ss = 0x007B cs = 0x0073 eip = 0x080480A0 eflags = 0x00200212 

Flags: AF IF ID 


080480A0           CD80         int 0x80         
ald> 
Program terminated normally (Exit status: 0x0005)
ald>

Warto zwrócić uwagę, że kod błędu zwracany przez program zawiera się w rejestrze EBX.

Wstrzymanie wykonania[edytuj]

W przypadku dłuższych i bardziej skomplikowanych algorytmów wykonywanie krok po kroku może być uciążliwe i czasochłonne. Aby usprawnić ten proces możemy ustawić pułapkę (tzw. breakpoint) tylko w miejscu, w którym chcielibyśmy wykonanie programu wstrzymać, by odczytać jego stan i następnie prześledzić krok po kroku, w którym miejscu następuje błąd wykonania.

Przykładowo poniższy program miał za zadanie wyświetlenie zawartości rejestru EAX w systemie dziesiętnym.

;; decimalPrint.asm
;; Wypisuje zawartość EAX w systemie dziesiętnym
;;

segment	.text
	global	_start
_start:	
	mov	eax,0x0007
	call	_printEAXdecimal
	
;wyjscie
	mov	eax,1
	mov	ebx,5
	int	0x80segment	.data
msg	db	'     '

segment	.text

_printEAXdecimal:
	push	edx
	push	ecx
	push	ebx
	push	eax

	mov	ebx,10
	mov	ecx,10
	xor	edx,edx
N1:
	div	ebx
	add	edx,48
	dec	ecx
	mov	[msg+ecx],dl
	cmp	ecx,0
	jne	N1

	mov	eax,4
	mov	ebx,1
	mov	ecx,msg
	mov	edx,10
	int	0x80	

	pop	eax
	pop	ebx
	pop	ecx
	pop	edx
    ret

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w porządku. Kompilacja wraz z linkowaniem przebiegła pomyślnie. Próba wykonania programu daje jednak poniższy wynik:

user@myhost:~$ ./decimalPrint 
Floating point exception
user@myhost:~$

Program nie miał wykonywać żadnych operacji zmiennoprzecinkowych. Przypuszczamy jednak, że problem może mieć miejsce w wierszu, w którym wykonujemy operację dzielenia całkowitego:

	div	ebx

Chcielibyśmy zatem wstrzymać działanie programu tuż przed wykonaniem tej operacji, by dokładnie sprawdzić argumenty instrukcji oraz wynik jej działania. W tym celu uruchamiamy debugger poleceniem:

user@myhost:~$ ald decimalPrint
Assembly Language Debugger 0.1.7
Copyright (C) 2000-2004 Patrick Alken

decimalPrint: ELF Intel 80386 (32 bit), LSB - little endian, Executable, Version 1 (Current)
Loading debugging symbols...(11 symbols loaded)
ald>

Następnie przeprowadzamy deasemblację (klawisz d i ENTER) w celu poznania adresu wskaźnika do interesującej na instrukcji:

ald> d
08048080:<_start>       B807000000      mov eax, 0x7       
08048085           E80C000000      call near +0xc (0x8048096:_printEAXdecimal)
0804808A           B801000000      mov eax, 0x1       
0804808F           BB05000000      mov ebx, 0x5       
08048094           CD80         int 0x80         
08048096:<_printEAXdecimal>  52          push edx         
08048097           51          push ecx         
08048098           53          push ebx         
08048099           50          push eax         
0804809A           BB0A000000      mov ebx, 0xa       
0804809F           B90A000000      mov ecx, 0xa       
080480A4           31D2         xor edx, edx       
080480A6:<N1>         F7F3         div ebx          
080480A8           81C230000000     add edx, 0x30       
080480AE           49          dec ecx          
080480AF           8891D8900408     mov byte [ecx+0x80490d8], dl
080480B5           81F900000000     cmp ecx, 0x0       
080480BB           75E9         jne +0xe9 (0x80481a6)   
080480BD           B804000000      mov eax, 0x4       
080480C2           BB01000000      mov ebx, 0x1       
080480C7           B9D8900408      mov ecx, 0x80490d8    
080480CC           BA0A000000      mov edx, 0xa       
080480D1           CD80         int 0x80         
080480D3           58          pop eax          
Hit <return> to continue, or <q> to quit

Naciskamy klawisz q oraz ENTER, by nie wyświetlać dalszych obszarów pamięci. Szukany adres to 0x080480A6. Trzeba zatem pod wskazanym adresem ustawić pułapkę. Do tego celu służy polecenie break:

ald> break 0x080480a6
Breakpoint 1 set for 0x080480A6
ald>

Dla pewności możemy wyświetlić wszystkie zdefiniowane pułapki, aby mieć pewność, czy program nie będzie dodatkowo wstrzymany w żadnym innym miejscu. Do tego celu służy polecenie lbreak:

ald> lbreak
Num  Type     Enabled  Address   IgnoreCount HitCount  
1   Breakpoint  y     0x080480A6  none     0    (N1+0x0)
ald>

Jeśli wszystko się zgadza, możemy uruchomić program poleceniem run:

ald> run
Starting program: decimalPrint 
Breakpoint 1 encountered at 0x080480A6
eax = 0x00000007 ebx = 0x0000000A ecx = 0x0000000A edx = 0x00000000 
esp = 0xBFC9251C ebp = 0x00000000 esi = 0x00000000 edi = 0x00000000 
ds = 0x007B es = 0x007B fs = 0x0000 gs = 0x0000 
ss = 0x007B cs = 0x0073 eip = 0x080480A6 eflags = 0x00000246 

Flags: PF ZF IF 


080480A6:<N1>         F7F3         div ebx          
ald>

Przede wszystkim interesują nas zawartości rejestrów EAX, EBX oraz EDX, gdyż tylko one są argumentami powyższej instrukcji. Dzielna znajduje się w rejestrach EDX:EAX, natomiast dzielnik umieszczony jest w rejestrze EBX. Na tym etapie nie widać żadnych potencjalnych problemów, możemy więc kontynuować wykonanie programu krok po kroku używając polecenia n:

ald> n
eax = 0x00000000 ebx = 0x0000000A ecx = 0x0000000A edx = 0x00000007 
esp = 0xBFC9251C ebp = 0x00000000 esi = 0x00000000 edi = 0x00000000 
ds = 0x007B es = 0x007B fs = 0x0000 gs = 0x0000 
ss = 0x007B cs = 0x0073 eip = 0x080480A8 eflags = 0x00000246 

Flags: PF ZF IF 


080480A8           81C230000000     add edx, 0x30       
ald>

Dzielenie całkowite zostało wykonane poprawnie. Wynik dzielenia znajduje się w rejestrze EAX, natomiast reszta z dzielenia w rejestrze EDX. Być może w następnym przebiegu pętli ujawnią się jakieś problemy. Kontynuujemy zatem wykonanie programu poleceniem continue (lub w skrócie c):

ald> c
Breakpoint 1 encountered at 0x080480A6
eax = 0x00000000 ebx = 0x0000000A ecx = 0x00000009 edx = 0x00000037 
esp = 0xBFC9251C ebp = 0x00000000 esi = 0x00000000 edi = 0x00000000 
ds = 0x007B es = 0x007B fs = 0x0000 gs = 0x0000 
ss = 0x007B cs = 0x0073 eip = 0x080480A6 eflags = 0x00000206 

Flags: PF IF 


080480A6:<N1>         F7F3         div ebx          
ald>

Na pierwszy rzut oka tym razem również wszystko jest w porządku. Jednak po wnikliwej analizie zawartości rejestrów zauważymy, że w rejestrze EDX znajdują się pozostałości z poprzedniego obiegu pętli. Aby uniknąć błędnych wyników, należy poprawić kod tak, aby zerowanie rejestru EDX przeprowadzać na początku każdego obiegu pętli przed wykonaniem operacji dzielenia. Spróbujemy mimo wszystko kontynuować działanie programu krok po kroku:

ald> n

Program received signal SIGFPE (Arithmetic exception)
Location: 0x080480A6
eax = 0x00000000 ebx = 0x0000000A ecx = 0x00000009 edx = 0x00000037 
esp = 0xBFBA9ADC ebp = 0x00000000 esi = 0x00000000 edi = 0x00000000 
ds = 0x007B es = 0x007B fs = 0x0000 gs = 0x0000 
ss = 0x007B cs = 0x0073 eip = 0x080480A6 eflags = 0x00010206 

Flags: PF IF RF 


080480A6:<N1>         F7F3         div ebx          
ald>

Widzimy, że operacja dzielenia nie została wykonana i zgłoszony jest wyjątek za pomocą sygnału SIGFPE. Kolejna próba wykonania operacji skończy się zamknięciem programu wraz ze zwróceniem kodu błędu:

        
ald> n
Program terminated with signal SIGFPE (Arithmetic exception)
ald>

Po wprowadzeniu stosownych poprawek prawidłowy kod źródłowy będzie miał postać:

;; 
;; Wypisuje zawartość EAX w systemie dziesiętnym
;;

segment	.text
	global	_start
_start:	
	mov	eax,0x0007
	call	_printEAXdecimal
	
;wyjscie
	mov	eax,1
	mov	ebx,5
	int	0x80segment	.data
msg	db	'     '

segment	.text

_printEAXdecimal:
	push	edx
	push	ecx
	push	ebx
	push	eax

	mov	ebx,10
	mov	ecx,10
N1:
	xor	edx,edx
	div	ebx
	add	edx,48
	dec	ecx
	mov	[msg+ecx],dl
	cmp	ecx,0
	jne	N1

	mov	eax,4
	mov	ebx,1
	mov	ecx,msg
	mov	edx,10
	int	0x80	

	pop	eax
	pop	ebx
	pop	ecx
	pop	edx
    ret

Po udanej kompilacji i linkowaniu możemy uruchomić program:

user@myhost:~$ ./decimalPrint 
0000000007user@myhost:~$

Możemy także przetestować go z innymi wartościami rejestru EAX. W tym celu zmieniamy linijkę kodu:

	mov	eax,0x0007

na inną przykładową:

	mov	eax,0xffffffff

Po udanej kompilacji i linkowaniu możemy znowu uruchomić program:

user@myhost:~$ ./decimalPrint 
4294967295user@myhost:~$

Skoro odnaleźliśmy i usunęliśmy przyczynę błędu wykonania, możemy przystąpić do rozbudowy naszego programu tak, aby pomijane były zera wiodące, ewentualnie aby za wyświetlaną liczbą umieszczany był dodatkowo znak końca linii.