Przejdź do zawartości

AutoIt/Indeks

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Indeks słów kluczowych i funkcji[edytuj]

Nazwa Opis Rozdział
#AutoIt3Wrapper_Change2CUI kompilacja konsolowa skryptu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Compile_both kompilacja w wersji 32 i 64-bitowej Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Compression stopień kompresji pliku wynikowego Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Icon ikona skompilowanego skryptu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_OutFile nazwa pliku wynikowego Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_OutFile_Type typ pliku wynikowego Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_OutFile_X64 nazwa pliku wynikowego dla wersji 32-bitowej Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_Comment komentarz wewnątrz pliku EXE Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_Description opis wewnątrz pliku EXE Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_Field dodatkowe pole z informacjami Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_File_Add dodatkowy plik Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion wersja pliku Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_Icon_Add dodatkowy plik ikony Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_Language kod języka Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright autor Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_ProductVersion wersja produktu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Res_SaveSource kopia kodu źródłowego wewnątrz pliku EXE Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Run_After uruchomienie procesów po kompilacji Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Run_Before uruchomienie procesów przed kompilacją Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Run_Debug_Mode uruchomienie skryptu z konsolą debugowania Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Run_SciTE_Minimized minimalizacja okna edytora podczas działania skryptu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_Run_SciTE_OutputPane_Minimized ukrycie okienka wyjściowego edytora Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_UseX64 kompilowanie skryptu w wersji 64-bitowej Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#AutoIt3Wrapper_UseUpx czy wynikowy plik ma być skompresowany Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#ce koniec bloku komentarza Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#comments-end koniec bloku komentarza Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#comments-start początek bloku komentarza Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#cs początek bloku komentarza Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#endregion koniec bloku programu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#forcedef odczyt zmiennych utworzonych przez Assign() Nietypowe techniki programowania
#NoAutoIt3Execute blokowanie uruchomienia skryptu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#NoTrayIcon ukrycie ikony w zasobniku systemowym Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#OnAutoItStartRegister rejestrowanie funkcji wywoływanej w chwili uruchomienia skryptu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#progma compile specjalna dyrektywa kontrolowania kompilacji skryptu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#region początek bloku programu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
#RequireAdmin uruchomienie skryptu z prawami administratora Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
$ prefiks nazwy zmiennej / stałej Zmienne w AutoIt
@ prefiks nazwy makra Makra
? : potrójny operator warunkowy (ternery operator) Instrukcje sterujące
Abs wartość bezwzględna Funkcje matematyczne
ACos funkcja arcus cosinus Funkcje matematyczne
AdlibRegister rejestrowanie funkcji Adlib Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
AdlibUnRegister wyrejestrowanie funkcji Adlib Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
Asc kod ASCII znaku Napisy (stringi)
AscW kod UNICODE znaku Napisy (stringi)
ASin funkcja arcus sinus Funkcje matematyczne
Assign nadanie wartości zmiennej Nietypowe techniki programowania
ATan funkcja arcus tangens Funkcje matematyczne
AutoItSetOption funkcje konfiguracyjne translatora Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
Beep generowanie dźwięku Inne użyteczne funkcje
Binary zamiana wyrażenia na łańcuch binarny Łańcuchy binarne
BinaryLen długość łańcucha binarnego Łańcuchy binarne
BinaryMid łańcuch binarny z części innego łańcucha binarnego Łańcuchy binarne
BinaryToString zamiana łańcucha binarnego na string Łańcuchy binarne
BitAND bitowy AND Funkcje matematyczne
BitNOT bitowy NOT Funkcje matematyczne
BitOR bitowy OR Funkcje matematyczne
BitRotate rotacja bitów Funkcje matematyczne
BitShift przesunięcie bitów Funkcje matematyczne
BitXOR bitowy XOR Funkcje matematyczne
BlockInput zablokowanie/odblokowanie klawiatury i myszki Przejmowanie kontroli
Break włączenie / wyłączenie możliwość przerwania działania skryptu... Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
ByRef przekazanie parametru przez referencję Funkcje
Call wywołani funkcji Nietypowe techniki programowania
Case część instrukcji Swich i Select Instrukcje sterujące
CDTray otwarcie/zamknięcie napędu CD/DVD Inne użyteczne funkcje
Ceiling najbliższa większa liczba całkowita Zmienne w AutoIt
Chr zamiana kodu ASCII na znak Napisy (stringi)
ChrW zamiana kodu UNICODE na znak Napisy (stringi)
ClipGet pobranie tekstu ze schowka Inne użyteczne funkcje
ClipPut umieszczenie tekstu w schowku Inne użyteczne funkcje
ConsoleRead odczyt danych ze standardowego strumienia STDIN Konsola tekstowa
ConsoleWrite zapis danych do standardowego strumienia STDOUT Konsola tekstowa
ConsoleWriteError zapis danych do standardowego strumienia STDERR Konsola tekstowa
Const deklaracja stałej Zmienne w AutoIt
ContinueCase kontynuowanie instrukcji Swich i Select Instrukcje sterujące
ContinueLoop kontynuowanie pętli Instrukcje sterujące
ControlClick symulacja użycia klawiszy myszki w kontrolce Przejmowanie kontroli
ControlCommand wysłanie komendy do kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlDisable dezaktywacja kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlEnable aktywacja kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlFocus ustawienie kursora wprowadzania wewnątrz kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlGetFocus ClassNameNN kontrolki z kursorem wprowadzania Przejmowanie kontroli
ControlGetHandle uchwyt do kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlGetPos informacje o wielkości i położeniu kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlGetText tekst z wnętrza kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlHide ukrycie kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlListView obsługa kontrolki LIST_VIEW (tabelka) Przejmowanie kontroli
ControlMove zmiana położenia i wielkości kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlSend wysyłanie ciągu znaków do kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlSetText wstawianie nowego tekstu do kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlShow wyświetlenie uprzednio ukrytej kontrolki Przejmowanie kontroli
ControlTreeView operacje na kontrolce drzewa Przejmowanie kontroli
Cos funkcja cosinus Funkcje matematyczne
Dec zamiana stringu liczby szesnastkowej na liczbę dziesiętną Funkcje matematyczne
Default symbol wartości domyślnej parametru funkcji Funkcje
Dim deklaracja zmiennej / stałej Zmienne w AutoIt
DirCopy kopiowanie folderu Operacje na plikach
DirCreate tworzenie folderu Operacje na plikach
DirGetSize wielkość folderu w bajtach Operacje na plikach
DirMove przeniesienie folderu Operacje na plikach
DirRemove usunięcie folderu Operacje na plikach
DllCall wywołanie funkcji z biblioteki DLL Biblioteki DLL
DllCallAddress dynamiczne wywołanie funkcji pod podanym adresem Biblioteki DLL
DllCallbackFree zwolnienie uchwyt funkcji callback Biblioteki DLL
DllCallbackGetPtr wskaźnik do funkcji callback Biblioteki DLL
DllCallbackRegister rejestrowanie funkcji callback Biblioteki DLL
DllClose zamknięcie biblioteki DLL Biblioteki DLL
DllOpen otwarcie biblioteki DLL Biblioteki DLL
DllStructCreate tworzenie struktury Biblioteki DLL
DllStructGetData zwracanie wartości elementu struktury Biblioteki DLL
DllStructGetPtr wskaźnik do struktury danych Biblioteki DLL
DllStructGetSize rozmiar struktury w bajtach Biblioteki DLL
DllStructSetData nadanie wartości elementowi w strukturze Biblioteki DLL
Do poczętek pętli Do ... Until Instrukcje sterujące
DriveGetDrive nazwy znalezionych dysków Inne użyteczne funkcje
DriveGetType typ dysku Inne użyteczne funkcje
DriveGetFileSystem system plików na dysku Inne użyteczne funkcje
DriveMapAdd mapowanie dysków sieciowych Inne użyteczne funkcje
DriveMapDel odłączenie mapowanego dysku sieciowego Inne użyteczne funkcje
DriveMapGet nazwa zdalnego udziału mapowanego dysku sieciowego Inne użyteczne funkcje
DriveSpaceFree wolna pojemność na dysku Inne użyteczne funkcje
DriveSpaceTotal całkowita pojemność dysku Inne użyteczne funkcje
DriveStatus status dysku Inne użyteczne funkcje
Else część instrukcji If...Elseif...Else...Endif Instrukcje sterujące
ElseIf część instrukcji If...Elseif...Else...Endif Instrukcje sterujące
EndFunc koniec deklaracji funkcji Funkcje
EndSelect część instrukcji Select...Case...Case Else...EndSelect Instrukcje sterujące
EndSwitch część instrukcji Switch...Case...Case Else...EndSwitch Instrukcje sterujące
EndWith część nawiasów WITH..ENDWITH Obiekty COM
Enum tworzenie stałych Zmienne w AutoIt
EnvGet wartość zmiennej środowiskowej o podanej nazwie Inne użyteczne funkcje
EnvSet ustawienie wartości zmiennej środowiskowej o podanej nazwie Inne użyteczne funkcje
EnvUpdate odświeżenie wartości zmiennych środowiskowych Inne użyteczne funkcje
Eval wartość zmiennej o podanej nazwie Nietypowe techniki programowania
Execute wartościowanie wyrażenia Nietypowe techniki programowania
Exit zakończenie działania skryptu Instrukcje sterujące
ExitLoop bezwarunkowe zakończenie pętli Instrukcje sterujące
Exp funkcja ex Funkcje matematyczne
False logiczne NIE Zmienne w AutoIt
FileChangeDir ustawienie katalogu bieżącego Operacje na plikach
FileClose zamknięcie pliku Operacje na plikach
FileCopy kopiowanie wskazanego pliku (lub plików) Operacje na plikach
FileCreateNTFSLink tworzenie dowiązania twardego (hardlink) do pliku / folderu Operacje na plikach
FileCreateShortcut tworzenie skrótu do pliku (*.lnk) Operacje na plikach
FileDelete usuwanie pliku lub całego folderu Operacje na plikach
FileExists sprawdzanie czy istnieje dany plik lub folder Operacje na plikach
FileFindFirstFile szukanie pliku / folderu Operacje na plikach
FileFindNextFile kontynuacja szukania plików / folderów Operacje na plikach
FileFlush zapis bufora pliku Operacje na plikach
FileGetAttrib odczyt atrybutów pliku (folderu) Operacje na plikach
FileGetLongName zwraca długą nazwę ścieżek, plików i folderów Operacje na plikach
FileGetEncoding zwraca typ kodowania tekstu używany w pliku Operacje na plikach
FileGetPos odczyt pozycji wskaźnika w pliku Operacje na plikach
FileGetShortcut zwraca w postaci tablicy dane o skrócie do pliku Operacje na plikach
FileGetShortName zwraca krótką nazwę ścieżek, plików i folderów Operacje na plikach
FileGetSize odczyt wielkości pliku Operacje na plikach
FileGetTime odczyt czasu korzystania z pliku Operacje na plikach
FileGetVersion odczyt danych o wersji pliku Operacje na plikach
FileInstall instalator Operacje na plikach
FileMove przeniesienie wskazanego pliku (lub plików) Operacje na plikach
FileOpenDialog selektor plików Operacje na plikach
_FilePrint drukowanie pliku tekstowego Operacje na plikach
FileRead wczytanie pliku Operacje na plikach
FileReadToArray wczytanie pliku Operacje na plikach
FileReadLine wczytanie z pliku tekstowego wybranej linii tekstu Operacje na plikach
FileRecycle przeniesienie pliku (plików) lub całego folderu do kosza Operacje na plikach
FileRecycleEmpty opróżnienie kosza Operacje na plikach
FileSaveDialog selektor plików Operacje na plikach
FileSelectFolder selektor folderów Operacje na plikach
FileSetAttrib ustawienie atrybutów pliku (folderu) Operacje na plikach
FileSetEnd ustawienie końca pliku Operacje na plikach
FileSetPos ustawienie pozycji wskaźnika w pliku Operacje na plikach
FileSetTime ustawienie informacji o czasie korzystania z pliku Operacje na plikach
FileWrite zapisanie pliku Operacje na plikach
FileWriteLine dopisanie linii na końcu pliku tekstowego Operacje na plikach
Floor najbliższa mniejsza liczba całkowita / stałej Zmienne w AutoIt
For początek pętli For ... Next Instrukcje sterujące
FtpSetProxy serwer proxy dla protokółu FTP Sieć
Func początek definicji funkcji Funkcje
FuncName zamiana nazwy funkcji na string Nietypowe techniki programowania
Global deklaracja zmiennej / stałej globalnej Zmienne w AutoIt
GUICreate tworzenie okna GUI GUI
GUICtrlCreateAvi tworzenie kontrolki z animacją (AVI) GUI
GUICtrlCreateButton tworzenie przycisku (BUTTON) GUI
GUICtrlCreateCheckbox tworzenie pól wyboru (CHECKBOX) GUI
GUICtrlCreateCombo tworzenie listy rozwijanej (COMBO) GUI
GUICtrlCreateContextMenu tworzenie menu kontekstowego (CONTEXT_MENU) GUI
GUICtrlCreateDate tworzenie kalendarza (DATE) GUI
GUICtrlCreateDummy tworzenie atrapay kontrolki (DUMMY) GUI
GUICtrlCreateEdit tworzenie edytora tekstu (EDIT) GUI
GUICtrlCreateGraphic tworzenie okna grafiki (GRAPHIC) GUI
GUICtrlCreateIcon tworzenie kontrolki w postaci ikony (ICON) GUI
GUICtrlCreateInput tworzenie okienka wprowadzania (INPUT) GUI
GUICtrlCreateLabel tworzenie etykietki (LABEL) GUI
GUICtrlCreateList tworzenie listy (EDIT) GUI
GUICtrlCreateListView tworzenie pierwszego wiersza tabeli (LIST_VIEW) GUI
GUICtrlCreateListViewItem tworzenie kolejnych wierszy tabeli (LIST_VIEW) GUI
GUICtrlCreateMenu tworzenie menu rozwijanego (MENU) GUI
GUICtrlCreateMenuItem tworzenie pozycji menu rozwijanego lub kontekstowego GUI
GUICtrlCreateMonthCal tworzenie kalendarza (MONTH_CAL) GUI
GUICtrlCreateObj tworzenie kontrolki ActiveX w GUI Obiekty COM
GUICtrlCreatePic tworzenie kontrolki zawierającej obrazek (PICTURE) GUI
GUICtrlCreateProgress tworzenie paska postępu (PROGRES) GUI
GUICtrlCreateRadio tworzenie przełącznika (RADIO_BUTTON) GUI
GUICtrlCreateSlider tworzenie suwaka (SLIDER) GUI
GUICtrlCreateTab tworzenie pola zakładek (TAB) GUI
GUICtrlCreateTabItem tworzenie zakładek (TAB_ITEM) GUI
GUICtrlCreateTreeView tworzenie drzewa (TREE_VIEW) GUI
GUICtrlCreateTreeViewItem tworzenie gałęzi drzewa (TREE_VIEW_ITEM) GUI
GUICtrlCreateUpdown tworzenie kontrolki z przyciskami góra/dół (UP_DOWN) GUI
GUICtrlGetHandle odczyt uchwytu kontrolki GUI
GUICtrlGetState ustawienie statusu kontrolki GUI
GUICtrlRead odczyt danych z kontrolki lub jej statusu GUI
GUICtrlRecvMsg przesłanie komunikatu do kontrolki GUI
GUICtrlRegisterListViewSort
GUICtrlSendMsg przesłanie komunikatu do kontrolki GUI
GUICtrlSendToDummy symulacja użycia atrapy kontrolki GUI
GUICtrlSetBkColor ustawienie koloru tła kontrolki GUI
GUICtrlSetColor ustawienie koloru napisów w kontrolce GUI
GUICtrlSetCursor ustawienie wyglądu kursora w kontrolce GUI
GUICtrlSetData wprowadzanie danych do kontrolki GUI
GUICtrlSetDefBkColor kolor tła dla wszystkich następnych kontrolek GUI
GUICtrlSetDefColor kolor tekstu dla wszystkich następnych kontrolek GUI
GUICtrlSetFont ustawienie czcionki dla kontrolki GUI
GUICtrlSetGraphic rysowanie w okienku graficznym GUI
GUICtrlSetImage wstawienie do kontrolki bitmapy lub ikony GUI
GUICtrlSetLimit ustawienie zakresu wartości w kontrolce GUI
GUICtrlSetOnEvent rejestrowanie funkcji wywoływanej po kliknięciu kontrolki GUI
GUICtrlSetPos ustawienie położenia kontrolki w oknie GUI GUI
GUICtrlSetResizing sposob reagowania kontrolek na zmianę wielkości okna GUI GUI
GUICtrlSetState ustawienie statusu kontrolki GUI
GUICtrlSetStyle ustawienie stylu kontrolki GUI
GUICtrlSetTip etykietka ukazującej się po najechaniu na kontrolkę GUI
GUIDelete zlikwidowanie GUI GUI
GUIGetCursorInfo odczyt informacji o kursorze myszki GUI
GUIGetMsg ID zdarzenia lub uchwytu do użytej kontrolki GUI
GUIGetStyle odczyt stylu okna GUI GUI
GUIRegisterMsg rejestrowanie funkcji wywoływanej po zdarzeniu w oknie GUI
GUISetAccelerators definiowanie skrótów klawiszowych aktywnych w GUI GUI
GUISetBkColor ustawienie koloru tła okna GUI GUI
GUISetCoord współrzędne bezwzględnych dla następnych kontrolek GUI
GUISetCursor wygląd kursora myszki GUI
GUISetFont ustawienie bieżącej czcionki GUI
GUISetHelp program uruchamiany po wciśnięciu klawisza F1 GUI
GUISetIcon ustalenie ikony na belce okna i pasku zadań GUI
GUISetOnEvent rejestrowanie funkcji wywoływanej po zamknięciu okna GUI
GUISetState ustawienie statusu okna GUI
GUISetStyle ustawienie stylu okna GUI
GUIStartGroup początek definicji grupy kontrolek GUI
GUISwitch przełączanie bieżącego GUI GUI
Hex zamiana liczby dziesiętnej na szesnastkową Funkcje matematyczne
HttpSetProxy serwer proxy dla protokółu HTTP Sieć
HttpSetUsaerAgent ustawia nagłówek wysyłany podczas komunikacji z serwerem WWW Sieć
HotKeySet definiowanie klawiszy skrótów Przejmowanie kontroli
If część instrukcji If...Elseif...Else...Endif Instrukcje sterujące
In część pętli For...In...Next po komórkach tablicy Instrukcje sterujące
In część pętli For...In...Next po kolekcji obiektów Obiekty COM
InetClose zwolnienie uchwytu pobrany przez InetGet() Sieć
InetGet pobranie pliku z internetu Sieć
InetGetInfo dane uchwytu zwróconego przez InetGet() Sieć
InetGetSize wielkość w bajtach pliku w internecie Sieć
InetRead pobranie pliku z internetu Sieć
IniDelete usuwanie klucza lub całej sekcji z pliku INI Pliki konfiguracyjne
IniRead wczytanie wartości pojedynczego klucza z pliku INI Pliki konfiguracyjne
IniReadSection wczytanie nazwy i wartości kluczy z całej sekcji pliku INI Pliki konfiguracyjne
IniReadSectionNames wczytująca nazwy wszystkich sekcji w pliku INI Pliki konfiguracyjne
IniRenameSection zmienia nazwy sekcji w pliku INI Pliki konfiguracyjne
IniWrite zapisu wartości klucza w pliku INI Pliki konfiguracyjne
IniWriteSection zapis całej sekcję wraz z kluczami w pliku INI Pliki konfiguracyjne
InputBox zapis całej sekcję wraz z kluczami w pliku INI Wyskakujące okna - prosta interakcja ...
Int zmienia wyrażenie na liczbę całkowitą Zmienne w AutoIt
IsAdmin sprawdzenie czy komputer działa w trybie administratora Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
IsArray sprawdzenie czy argument jest tablicą Zmienne w AutoIt
IsBinary sprawdzenie czy argument jest wartością binarną Zmienne w AutoIt
IsBool sprawdzenie czy argument jest wartością logiczną Zmienne w AutoIt
IsDeclared sprawdzenie czy zmienna jest zadeklarowana Nietypowe techniki programowania
IsDllStruct sprawdzenie czy zmienna jest strukturą Biblioteki DLL
IsFloat sprawdzenie czy argument jest liczbą zmiennoprzecinkową Zmienne w AutoIt
IsFunc sprawdzenie czy zmienna zawiera nazwę funkcji Nietypowe techniki programowania
IsHWnd sprawdzenie czy zmienna jest uchwytem Zmienne w AutoIt
IsInt sprawdzenie czy argument jest liczbą całkowitą typu Integer Zmienne w AutoIt
IsKeyword sprawdzenie czy argument jest słowem kluczowym Default lub Null Funkcje
IsNumber sprawdzenie czy argument jest liczbą Zmienne w AutoIt
IsObj sprawdzenie czy zmienna jest zmienną obiektową Obiekty COM
_IsPressed sprawdzanie czy jest wciśnięty klawisz o podanym kodzie Przejmowanie kontroli
IsPtr sprawdzenie czy zmienna jest wskaźnikiem Zmienne w AutoIt
IsString sprawdzenie czy argument jest stringiem Zmienne w AutoIt
Local deklaracja zmiennej / stałej lokalnej Zmienne w AutoIt
Log logarytm naturalny Funkcje matematyczne
MemGetStats informacje o pamięci komputera Inne użyteczne funkcje
Mod reszta z dzielenia Funkcje matematyczne
MouseClickDrag symulowanie przeciągnięcia myszką Przejmowanie kontroli
MouseDown symulowanie wciśnięcia klawisza myszki Przejmowanie kontroli
MouseGetCursor odczyt ID kursora myszki Przejmowanie kontroli
MouseGetPos odczyt położenia kursora myszki Przejmowanie kontroli
MouseMove przesunięcie kursora myszki Przejmowanie kontroli
MouseUp symulowanie zwolnienia klawisza myszki Przejmowanie kontroli
MouseWheel symulowanie obrotu kółkiem myszki Przejmowanie kontroli
MsgBox wyświetlenie okienka komunikatów Wyskakujące okna - prosta interakcja ...
Next koniec pętli For ... Next Instrukcje sterujące
Null wartość specjalna (nic) Zmienne w AutoIt
Number zamiana wyrażenia na liczbę Zmienne w AutoIt
ObjCreate tworzenie referencji do obiektu COM Obiekty COM
ObjEvent przechwytywanie zdarzeń i błędów obiektów COM Obiekty COM
ObjGet tworzenie referencji do obiektu COM w aktywnym procesie Obiekty COM
ObjName opis lub nazwa interfejsu obiektu COM Obiekty COM
OnAutoItExitRegister rejestrowanie funkcji wywoływanej przy kończeniu skryptu Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
OnAutoItExitUnRegister wyrejestrowanie funkcji j/w Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
Opt funkcje konfiguracyjne translatora Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne ...
Ping czas odpowiedzi hosta (tzw. ping) Sieć
PixelChecksum suma kontrolna pikseli z zadanego obszaru Przejmowanie kontroli
PixelGetColor kod koloru piksela o podanych współrzędnych Przejmowanie kontroli
PixelSearch szukanie piksela o określonym kolorze Przejmowanie kontroli
ProcessClose zamknięcie procesu podanego jako argument Przejmowanie kontroli
ProcessExists sprawdzenie czy istnieje proces Przejmowanie kontroli
ProcessGetStats odczytanie informacji o procesie Przejmowanie kontroli
ProcessList lista aktywnych procesów Przejmowanie kontroli
ProcessSetPriority zmiana priorytetu procesu Przejmowanie kontroli
ProcessWait oczekiwanie na proces Przejmowanie kontroli
ProcessWaitClose oczekiwanie na zamknięcie proces Przejmowanie kontroli
ProgressOff zamknięcie okienka paska postępu Wyskakujące okna - prosta interakcja ...
ProgressOn tworzenie okienka paska postępu Wyskakujące okna - prosta interakcja ...
ProgressSet zmiana danych w okienku paska postępu Wyskakujące okna - prosta interakcja ...
Ptr zamiana wyrażenia na wskaźnik Zmienne w AutoIt
Random generowanie liczb pseudolosowych Funkcje matematyczne
ReDim zmiana rozmiaru tablicy Tablice
RegDelete usuwanie z rejestru klucza lub wartości Rejestr systemowy
RegEnumKey nazwa podklucza Rejestr systemowy
RegEnumVal nazwa wartości klucza Rejestr systemowy
RegReadl odczyt danych wartości klucza Rejestr systemowy
RegWrite tworzenie klucza lub wartości Rejestr systemowy
Return znacznik wartości zwracanej przez funkcję Funkcje
Round zaokrąglanie liczby Tablice
Run uruchomienie zewnętrznego programu Przejmowanie kontroli
RunAs uruchomienie programu na innym koncie Przejmowanie kontroli
RunAsWait uruchomienie programu na innym koncie i wstrzymanie skryptu Przejmowanie kontroli
RunWait uruchomienie zew. programu oraz wstrzymanie działania skryptu Przejmowanie kontroli
Select początek instrukcji Select...Case...Case Else...EndSelect Instrukcje sterujące
Send symulacja użycia klawiatury Przejmowanie kontroli
SendKeepActive aktywizacja okna w czasie działania funkcji Send Przejmowanie kontroli
SetError nadanie wartości makru @error i opcjonalnie @extended Makra
SetExtended nadanie wartości makru @extended Makra
ShellExecute uruchomienie zew. programu poprzez Windows API Przejmowanie kontroli
ShellExecuteWait j/w ze wstrzymaniem działania skryptu Przejmowanie kontroli
Shutdown wymuszenie zamknięcie systemu Przejmowanie kontroli
Sin funkcja sinus Funkcje matematyczne
Sleep wstrzymanie wykonania skryptu Instrukcje sterujące
SoundPlay odtwarzanie pliku dźwiękowego w formacie WAV lub MP3 Inne użyteczne funkcje
SoundSetWaveVolume ustawienie głośności odtwarzania dźwięku WAV Inne użyteczne funkcje
SplashImageOn okienko z grafiką Wyskakujące okna - prosta interakcja ...
SplashOff zamknięcie okienka SplashImage i SplashText Wyskakujące okna - prosta interakcja ...
SplashTextOn okienko z tekstem Wyskakujące okna - prosta interakcja ...
Sqrt funkcja pierwiastek kwadratowy Funkcje matematyczne
SRandom startowe parametry generatora liczb pseudolosowych Funkcje matematyczne
Static deklaracja zmiennych statycznych Zmienne w AutoIt
StatusbarGetText tekst odczytany z paska statusu okna Przejmowanie kontroli
StderrRead odczyt danych ze standardowego strumienia STDERR Konsola tekstowa
StdinWrite zapis danych do standardowego strumienia STDIN Konsola tekstowa
StdioClose zamknięcie przekierowań dla wszystkich strumieni Konsola tekstowa
StdoutRead odczyt danych ze standardowego strumienia STDOUT Konsola tekstowa
Step krok iteracji w pętli For ... To ... Next Instrukcje sterujące
Step krok w instrukcji Enum Zmienne w AutoIt
String zamiana wyrażenia na string Napisy (stringi)
StringAddCR dodawanie znaku powrotu karetki Napisy (stringi)
StringCompare porównanie dwóch stringów Napisy (stringi)
StringFormat formatowanie stringu Napisy (stringi)
StringFromASCIIArray tworzenie stringu z kodów ASCII zawartych w tablicy Napisy (stringi)
StringInStr poszukiwanie wewnątrz stringu mniejszego substringu Napisy (stringi)
StringIsAlNum sprawdzenie czy string zawiera tylko znaki alfanumeryczne Napisy (stringi)
StringIsAlpha sprawdzenie czy string zawiera tylko litery Napisy (stringi)
StringIsDigit sprawdzenie czy string zawiera tylko cyfry 0-9 Napisy (stringi)
StringIsFloat sprawdzenie czy string jest zapisem liczby zmiennoprzecinkowej Napisy (stringi)
StringIsInt sprawdzenie czy string jest zapisem liczby całkowitej Napisy (stringi)
StringIsLower sprawdzenie czy string zawiera tylko małe litery Napisy (stringi)
StringIsSpace sprawdzenie czy string zawiera tylko "białe" znaki Napisy (stringi)
StringIsUpper sprawdzenie czy string zawiera tylko duże litery Napisy (stringi)
StringIsXDigit sprawdzenie czy string zawiera tylko cyfry szesnastkowe 0-9 i A-F Napisy (stringi)
StringLeft stringu z określonej ilości początkowych znaków innego stringu Napisy (stringi)
StringLen określenie długości stringu Napisy (stringi)
StringLower zamiana wszystkich liter stringu argumentu na małe Napisy (stringi)
StringMid string z określonej ilości znaków z wnętrza innego stringu Napisy (stringi)
StringRegExp sprawdzenie czy łańcuch pasuje do wzorca wyrażenia regularnego Wyrażenia regularne
StringRegExpReplace zamiana pasującego do wzorca fragmentu łańcucha na inny Wyrażenia regularne
StringReplace zamiana w stringu argumentu jednego podstringu na inny Napisy (stringi)
StringReverse zamiana w stringu argumentu jednego podstringu na inny Napisy (stringi)
StringRight string z określonej ilości końcowych znaków innego stringu Napisy (stringi)
StringSplit tworzenie tablicy zawierającej w komórkach fragmenty stringu Napisy (stringi)
StringStripCR usuwanie znaku powrotu karetki Napisy (stringi)
StringStripWS usuwanie białych znaków Napisy (stringi)
StringToASCIIArray zapisanie string w postaci kodów ASCII do komórek tablicy Napisy (stringi)
StringToBinary zamiana stringu na łańcuch binarny Łańcuchy binarne
StringTrimLeft usunięcie określonej ilości początkowych elementów stringu Napisy (stringi)
StringTrimRight usunięcie określonej ilości końcowych elementów stringu Napisy (stringi)
StringUpper zamiana wszystkich liter stringu argumentu na duże Napisy (stringi)
Switch początek instrukcji Switch...Case...Case Else...EndSwitch Instrukcje sterujące
Tan funkcja tangens Funkcje matematyczne
TCPAccept zezwalenie na połączenie przychodzące TCP Sieć
TCPConnect tworzenie gniazda podłączone do serwera Sieć
TCPListen tworzenie gniazda nasłuch na połączenia przychodzące Sieć
TCPNameToIP zmiana nazwy internetowej na numer IP Sieć
TCPRecv odbieranie danych z podłączonego gniazda Sieć
TCPSend wysyłanie danych z podłączonego gniazda Sieć
TCPShutdown zamknięcie usługi TCP Sieć
TCPStartup wywołanie usługi TCP Sieć
Then część instrukcji If...Elseif...Else...Endif Instrukcje sterujące
TimerDiff pobranie tekstu ze schowka Inne użyteczne funkcje
TimerInit umieszczenie tekstu w schowka Inne użyteczne funkcje
To część pętli For ... Next Instrukcje sterujące
ToolTip etykietka z podpowiedziami Wyskakujące okna - prosta interakcja ...
TrayCreateItem tworzenie pozycji menu w zasobniku systemowym Zasobnik systemowy (Tray)
TrayCreateMenu tworzenie menu w zasobniku systemowym Zasobnik systemowy (Tray)
TrayGetMsg kod zdarzenia jakie zaszło w zasobniku Zasobnik systemowy (Tray)
TrayItemDelete usuwanie całego menu zasobnika lub pozycji w nim Zasobnik systemowy (Tray)
TrayItemGetHandle uchwyt do menu zasobnika lub pozycji w nim Zasobnik systemowy (Tray)
TrayItemGetState status podanej kontrolki menu zasobnika Zasobnik systemowy (Tray)
TrayItemGetText tekst z podanej kontrolki menu zasobnika Zasobnik systemowy (Tray)
TrayItemSetOnEvent rejestrowanie funkcji zdarzenia w menu zasobnika Zasobnik systemowy (Tray)
TrayItemSetState ustawienie statusu kontrolki w zasobniku Zasobnik systemowy (Tray)
TrayItemSetText zmiana tekstu w kontrolce zasobnika Zasobnik systemowy (Tray)
TraySetClick rodzaj kliknięcia ikony zasobnika powodującego rozwinięcie menu Zasobnik systemowy (Tray)
TraySetIcon ustalenie ikony w zasobniku Zasobnik systemowy (Tray)
TraySetOnEvent rejestrowanie funkcji specjalnego zdarzenia w menu zasobnika Zasobnik systemowy (Tray)
TraySetPauseIcon ustalenie ikony pauzy w zasobniku Zasobnik systemowy (Tray)
TraySetState ustawienie stanu ikony zasobnika Zasobnik systemowy (Tray)
TraySetToolTip zmiena standardowego tekstu w okienku podpowiedzi Zasobnik systemowy (Tray)
TrayTip wyświetlenie chmurkę z podpowiedzią obok ikony skryptu Zasobnik systemowy (Tray)
True logiczne TAK Zmienne w AutoIt
UBound odczytanie wielkości tablicy Tablice
UDPBind tworzenie na serwerze gniazda nasłuchu Sieć
UDPCloseSocket zamknięcie gniazda UDP Sieć
UDPOpen otwiarcie połączenia do gniazda serwera Sieć
UDPRecv odbieranie danych na podanym gnieździe Sieć
UDPSend wysyłanie danych na gniazdo serwera Sieć
UDPShutdown zamknięcie usługi UDP Sieć
UDPStartup wywołanie usługi UDP Sieć
Until koniec pętli Do ... Until Instrukcje sterujące
VarGetType odczyt typu zmiennej Zmienne w AutoIt
WEnd koniec pętli While ... Wend Instrukcje sterujące
While początek pętli While ... Wend Instrukcje sterujące
WinActivate uaktywnienie okna o podanej nazwie Przejmowanie kontroli
WinActive sprawdzenie czy określone oknie istnieje i jest aktywne Przejmowanie kontroli
WinClose zamknięcie okna o podanej nazwie Przejmowanie kontroli
WinExists sprawdzenie czy istnieje okno o podanej nazwie Przejmowanie kontroli
WinFlash wywołanie migotania okna Przejmowanie kontroli
WinGetCaretPos dane o położeniu kursora tekstowego w aktywnym oknie Przejmowanie kontroli
WinGetClassList odczytanie klas kontrolek w oknie Przejmowanie kontroli
WinGetClientSize dane o wielkości przestrzeni roboczej okna Przejmowanie kontroli
WinGetHandle odczytanie uchwytu do okna Przejmowanie kontroli
WinGetPos dane o położeniu i wielkości okna Przejmowanie kontroli
WinGetProcess PID procesu, który otworzył dane okno Przejmowanie kontroli
WinGetState liczbowy kod statusu okna Przejmowanie kontroli
WinGetText tekst pobierany z danego okna Przejmowanie kontroli
WinGetTitle odczyt nazwy okna Przejmowanie kontroli
WinKill wymuszone zamknięcie okna o podanej nazwie Przejmowanie kontroli
WinList tablica z danymi wszystkich otwartych okien Przejmowanie kontroli
WinMinimizeAll zminimalizowanie wszystkich okien Przejmowanie kontroli
WinMinimizeAllUndo cofnięcie działania WinMinimizeAll Przejmowanie kontroli
WinMove przesuwanie i zmienia wymiarów okien Przejmowanie kontroli
WinSetOnTop nadanie lub zdjęcie atrybutu "zawsze na wierzchu" Przejmowanie kontroli
WinSetState zmiana statusu okna Przejmowanie kontroli
WinSetTitle zmiana nazwy okna Przejmowanie kontroli
WinSetTrans ustawienie przezroczystości okna Przejmowanie kontroli
WinWait oczekiwanie na okno Przejmowanie kontroli
WinWaitActive oczekiwanie na aktywizację okna Przejmowanie kontroli
WinWaitClose oczekiwanie na zamknięcie okna Przejmowanie kontroli
WinWaitNotActive oczekiwanie na dezaktywizację okna Przejmowanie kontroli
With początek nawiasów WITH..ENDWITH Obiekty COM

Indeks pojęć i definicji[edytuj]

Opis Rozdział
Callback Biblioteki DLL
COM Obiekty COM
DLL Biblioteki DLL
Funkcje biblioteczne Tworzenie bibliotek
Funkcje wbudowane Tworzenie bibliotek
GUI GUI
Heksadecymalny zapis Funkcje matematyczne
Interfejs użytkownika Wyskakujące okna - prosta interakcja ze skryptem
Interpreter poleceń Konsola tekstowa
Kodowanie kolorów w AutoIt GUI
Kolejka Nietypowe techniki programowania
Kolekcja Obiekty COM
Konsola tekstowa Konsola tekstowa
Kontrolki GUI
Kontrolki - Identyfikatory Przejmowanie kontroli
Lista Nietypowe techniki programowania
Metajęzyk Nietypowe techniki programowania
Metaprogramowanie Nietypowe techniki programowania
Obfuskacja Tworzenie bibliotek
Polimorfizm Funkcje polimorficzne
Refleksyjność Nietypowe techniki programowania
Rejestr Rejestr systemowy
Rekurencja Funkcje rekurencyjne
SortedList Nietypowe techniki programowania
Stdin Konsola tekstowa
Stdout Konsola tekstowa
Stderr Konsola tekstowa
Stos Nietypowe techniki programowania
Struktura Biblioteki DLL
Strumienie Konsola tekstowa
Szesnastkowy zapis Funkcje matematyczne
TCP Sieć
Tablica asocjacyjna Nietypowe techniki programowania
Tablica mieszająca Nietypowe techniki programowania
Uchwyt (Handle) GUI
UDP Sieć
Zasobnik systemowy / Tray Zasobnik systemowy (Tray)