AutoIt/Schowek systemowy (Clipboard)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

_ClipBoard_Open[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_Open ( $hOwner )

Funkcja otwiera schowek systemowy, jednocześnie blokując możliwość zmian jego zawartości przez inne programy. Zwraca True gdy sukces, lub False gdy wystąpił błąd.

$hOwner - uchwyt okna, które ma być powiązane z otwartym schowkiem.

UWAGA:

1. Funkcja nie zadziała jeżeli schowek został wcześniej otwarty w innym oknie.

2. Aby zwolnić schowek, po każdym jego pomyślnym otwarciu, należy go zamknąć wywołując funkcję _ClipBoard_Close.

3. Okno zidentyfikowane przez parametr $hOwner nie staje się automatycznie właścicielem schowka lecz dopiero po wywoływaniu funkcji _ClipBoard_Empty().

4. Wywołanie _ClipBoard_Open() z parametrem NULL powoduje, że schowek po wywołaniu funkcja _ClipBoard_Empty() nie będzie miał właściciela i funkcja _ClipBoard_SetData() nie zadziała.


_ClipBoard_Close[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_Close ( )

Funkcja zamyka schowek systemowy. Zwraca True gdy sukces, lub False gdy wystąpił błąd.

Funkcję należy użyć po wykonaniu wszystkich działań na schowku, aby umożliwić dostęp do niego przez inne okna.


_ClipBoard_Empty[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_Empty ( )

Funkcja opróżnia schowek i uwalnia uchwyty do danych w nim zawartych. Zwraca True gdy sukces, lub False gdy wystąpił błąd.

UWAGA:

1. Przed wywołaniem tej funkcji, należy otworzyć schowek za pomocą funkcji _ClipBoard_Open().

2. Jeżeli schowek otwarto z parametrem NULL funkcja spowoduje jego wyczyszczenie, ale właściciel okna zostanie ustawiony także na NULL (czyli schowek nie będzie miał właściciela) i wywołane dalej funkcje _ClipBoard_SetData() nie zadziałają.


_ClipBoard_GetData[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_GetData ( [$iFormat = 1] )

Funkcja pobiera dane ze schowka w określonym formacie. Zwraca tekst (dla danych tekstowych) lub łańcuch binarny (dla danych wszystkich pozostałych typów). Makro @extended przyjmuje ilość pobranych znaków lub bajtów.

$iFormat - określa sposób traktowania danych pobranych ze schowka:

Stała       | Wartość | Opis
---------------------------------------------------------------------------------------------   
$CF_TEXT      |    1 | Tekst (wartość domyślna)
$CF_BITMAP     |    2 | Uchwyt do bitmapy
$CF_METAFILEPICT  |    3 | Uchwyt do metapliku obrazu (METAFILEPICT)
$CF_SYLK      |    4 | Format Microsoft Symbolic Link (SYLK) - dowiązanie symboliczne
$CF_DIF      |    5 | Format wymiany danych (DIF)
$CF_TIFF      |    6 | Format TIFF
$CF_OEMTEXT    |    7 | Format tekstowy zawierający znaki z zestawu znaków OEM
$CF_DIB      |    8 | Blok  danych  rozpoczynający  się  od  struktury  BITMAPINFO  
          |     | i zawierający mapę bitową
$CF_PALETTE    |    9 | Uchwyt do palety kolorów
$CF_PENDATA    |   10 | Data for the pen extensions to Pen Computing
$CF_RIFF      |   11 | Dane audio w formacie RIFF
$CF_WAVE      |   12 | Dane audio w formacie WAVE
$CF_UNICODETEXT  |   13 | Tekst UNICODE
$CF_ENHMETAFILE  |   14 | Uchwyt do obrazu typu enhanced metafile (HENHMETAFILE)
$CF_HDROP     |   15 | Uchwyt do typu HDROP, który identyfikuje listę plików
$CF_LOCALE     |   16 | Handle to the locale identifier associated with text in the clipboard
$CF_DIBV5     |   17 | BITMAPV5HEADER structure followed by bitmap color and the bitmap bits
$CF_OWNERDISPLAY  | 0x0080 | Owner display format
$CF_DSPTEXT    | 0x0081 | Text display format associated with a private format
$CF_DSPBITMAP   | 0x0082 | Bitmap display format associated with a private format
$CF_DSPMETAFILEPICT| 0x0083 | Metafile picture display format associated with a private format
$CF_DSPENHMETAFILE | 0x008E | Enhanced metafile display format associated with a private format
$CF_PRIVATEFIRST  | 0x0200 | Range of integer values for private clipboard formats
$CF_PRIVATELAST  | 0x02FF | Range of integer values for private clipboard formats
$CF_GDIOBJFIRST  | 0x0300 | Range for (GDI) object clipboard formats
$CF_GDIOBJLAST   | 0x03FF | Range for (GDI) object clipboard formats


_ClipBoard_GetDataEx[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_GetDataEx ( [$iFormat = 1] )

Funkcja pobiera uchwyt do obiektu schowka w określonym formacie, lub 0 gdy wystąpił błąd.

$iFormat - określa sposób traktowania danych w schowku (jak dla _ClipBoard_GetData).


_ClipBoard_SetData[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_SetData ( $vData [, $iFormat = 1] )

Funkcja wprowadza dane w określonym formacie do schowka. Zwraca uchwyt do tych danych, lub 0 gdy wystąpił błąd.

$vData - dane w formacie binarnym, string lub wartość NULL (format musi być określony w $iFormat).

$iFormat - format danych w schowku, jak dla _ClipBoard_GetData. Domyślna wartość 1 oznacza tekst (string).


_ClipBoard_SetDataEx[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_SetDataEx ( ByRef $hMemory [, $iFormat = 1] )

Funkcja wprowadza dane w określonym formacie do schowka. Zwraca uchwyt do tych danych, lub 0 gdy wystąpił błąd.

$hMemory - uchwyt do danych wprowadzanych do schowka

$iFormat - format danych w schowku, jak dla _ClipBoard_GetData. Domyślna wartość 1 oznacza tekst (string).


_ClipBoard_ChangeChain[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_ChangeChain ( $hRemove, $hNewNext )


_ClipBoard_CountFormats[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_CountFormats ( )


_ClipBoard_EnumFormats[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_EnumFormats ( $iFormat )


_ClipBoard_FormatStr[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_FormatStr ( $iFormat )


_ClipBoard_GetFormatName[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_GetFormatName ( $iFormat )


_ClipBoard_GetOpenWindow[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_GetOpenWindow ( )


_ClipBoard_GetOwner[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_GetOwner ( )


_ClipBoard_GetPriorityFormat[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_GetPriorityFormat ( $aFormats )


_ClipBoard_GetSequenceNumber[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_GetSequenceNumber ( )


_ClipBoard_GetViewer[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_GetViewer ( )


_ClipBoard_IsFormatAvailable[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_IsFormatAvailable ( $iFormat )


_ClipBoard_RegisterFormat[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_RegisterFormat ( $sFormat )


_ClipBoard_SetViewer[edytuj]

#include <Clipboard.au3>
_ClipBoard_SetViewer ( $hViewer )