Biologia dla liceum/Dziedziczenie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Pojęcie dziedziczenia[edytuj]

Gdyby nie wspomniana zmienność wszystkie gatunki z pokolenia na pokolenie pozostawałyby identyczne, a co za tym idzie - nie istniałaby ewolucja.


Genetykę zapoczątkował Grzegorz Mendel, zakonnik prowadzący eksperymenty, które przypisalibyśmy dzisiaj właśnie do tej dziedziny. Eksperymenty te kończyły się pomyślnie dzięki jego niekonwencjonalnym pomysłom. Mendel prowadził badania nad dziedziczeniem u grochu, gdyż ten ma liczne odmiany o znacznych różnicach w cechach. Swoje eksperymenty Mendel rozpoczął od wyhodowania linii czystych grochu dzięki krzyżowaniu roślin o takiej samej danej cesze (np. dwóch osobników o białych kwiatach). Jednym z celów eksperymentów Mendla było sprawdzenie prawopodobieństwa wystąpienia danej cechy u potomstwa osobników pochodzących z linii czystych różniących się pod względem danej cechy, co pozwoliło mu na określenie która cecha jest dominująca, a która recesywna. Badania Mendla dotyczyły także drugiego pokolenia takich osobników, gdzie występowały już osobniki o różnych cechach (cecha recesywna była przekazana potomstwu, choć sam rodzic jej nie ujawnił z powodu obecności u niego cechy dominującej, która, jak sama nazwa wskazuje, dominuje nad recesywną), jednak więcej było osobników o cesze dominującej (ok. 3 razy). Podobnie ma to miejsce przy kolejnych pokoleniach, jednak prawdopodobieństwo wystąpienia cechy dominującej coraz bardziej w przypadku krzyżowania roślin o takiej samej danej cesze maleje (wciąż istnieje możliwość przekazania cechy recesywnej).

Mendel założył, że za występowanie określonych cech odpowiedzialne są pewne formy, z których jedna jest odziedziczona po jednym rodzicu, a druga po drugim i że to, który allel zostanie przez rodzica przekazany potomstwu jest losowe. Te założenia okazały się jak najbardziej trafne i dzisiaj wymienione formy określami mianem alleli.

I jeszcze dwie dodatkowe definicje, istotne do zrozumienia niektórych pojęć:

Fenotyp jest więc podzbiorem genotypu.

W zależności od tego, czy allel jest dominujący, czy recesywny, oznaczamy go (odpowiednio) literą A lub a. W obrębie jednej cechy możemy zaobserwować występowanie trzech kombinacji alleli:

 1. AA,
 2. Aa,
 3. aa.

Istotny jest fakt, że allel dominujący jest zawsze zapisywany jako pierwszy, gdy mamy do czynienia z kombinacją allelu dominującego z recesywnym.

Wyróżniamy dwie grupy form tworzonych przez te kombinacje:

 1. homozygoty,
 2. heterozygoty.

Homozygota to forma zawierająca kombinację dwóch takich samych alleli (AA lub aa), natomiast heterozygota - dwóch różnych (Aa).

To jakie kombinacji alleli mogą wystąpić u potomstwa możemy przewidzieć mając dane kombinacje alleli rodziców - do tego celu korzystamy ze schematu zwanego szachownicą genetyczną.

Zastanawiający może być problem rozróżniania genotypu danego osobnika. Znaleziono na to jednak sposób - osobnik, którego genotyp nie jest znany krzyżowany jest z osobnikiem, u którego występują dwa allele recesywne danego genu, dzięki czemu możemy ustalić jaki genotyp zawiera osobnik. Taki sposób rozróżniania genotypu nazywamy krzyżówką testową.

Podsumowaniem naszych dotychczasowych rozważań jest prawo sformułowane przez Mendla:

Eksperymenty Mendla nie dotyczyły jednak jedynie dziedziczenia jednego genu - wykonywał on także krzyżówki wielogenowe, a zatem dotyczące większej liczby genów. Celem tych doświadczeń było zbadane czy geny są dziedziczone zależnie, czy niezależnie od siebie. Okazało się, że nie - cechy dziedziczone były niezależnie. Mendel sformułował więc kolejne prawo:


Teoria chromosomowa[edytuj]

W latach 1910-1914 Thomas Morgan wraz ze swoimi współpracownikami opracował teorię mówiącą o tym, że geny zlokalizowane są w chromosomach, za co otrzymał Nagrodę Nobla.

Każdy gatunek ma swoją charakterystyczną, określoną liczbę chromosomów, która jest z reguły mniejsza niż kilkadziesiąt, jednak każdy organizm cechuje wiele rozmaitych cech co świadczy o tym, że każdy chromosom musi grupować wiele genów. Takie zbiorowisko genów nazywamy grupą genów sprzężonych.

U większości organizmów rozmnażających się płciowo chromosomy łączą się w pary - nazywamy je chromosomami homologicznymi. W związku z tym, że komórki płciowe zawierają tylko jeden typ danej cechy, komórki płciowe (generatywne) zawierają o połowę mniej chromosomów w stosunku do pozostałych komórek ciała (somatycznych). Ale zaraz, zaraz - drugie prawo Mendla mówi przecież, że cechy są dziedziczone niezależnie od siebie! No cóż, Mendel się mylił - to prawda, że cechy są dziedziczone niezależnie, ale jedynie dla genów znajdujących się w osobnych chromosomach.

W każdym chromosomie geny ułożone są liniowo, co pozwala na ustalenie ich ułożenia. Ułożenie genów w chromosomie ilustrują tzw. mapy chromosomowe.

Czasami mamy do czynienia z sytuacją, w której u potomstwa ujawniają się inne cechy, niż u rodziców - jest to efektem procesu rekombinacji, w wyniku którego powstają zupełnie nowe układy alleli. Takie układy nazywamy zrekombinowanymi.

Thomas Morgan (wspomniany autor teorii chromosomowej) zinterpretował proces rekombinacji jako efekt wymiany odcinków chromosomów homologicznych między sobą - określił to mianem crosing-over.Kwasy nukleinowe[edytuj]

W komórkach organizmów żywych występują dwa rodzaje kwasów nukleinowych - DNA i RNA.

W 1953 roku stworzono pierwszy model cząsteczki DNA - jego autorami byli Francis Crick oraz James Watson.

Chromosomy komórek zawierających jądro (eukariotycznych) zbudowane są z chromatyny, na którą składają się białka oraz DNA.

Kwasy DNA i RNA składają się z mniejszych cząsteczek zwanych nukleotydami. Na nukleotyd składa się grupa fosforanowa, zasada azotowa oraz cukier pięciowęglowy. Nukleotydy mogą składać się z adeniny, guaniny, cytozyny, tyminy (w przypadku DNA) lub uracylu (w przypadku RNA).

Zasady azotowe, z których składają się cząsteczki nukleotydów, możemy podzielić na dwie grupy:

pirymidyny:

 • cytozyna,
 • tymina,
 • uracyl.

puryny:

 • adenina,
 • guanina.

Nici DNA połączone są nietrwałymi wiązaniami wodorowymi powstającymi między zasadami azotowymi leżącymi naprzeciw siebie. Struktura ich połączenia zwana jest podwójną helisą.

Adenina zawsze łączy się z tyminą (lub uracylem w przypadku RNA, wiązanie podwójne między związkami), a cytozyna z guaniną (wiązanie potrójne).

Reguły Chargaffa:

 1. suma pirymidyn w DNA jest równa sumie puryn,
 2. ilość adeniny jest równa ilości tyminy,
 3. ilość cytozyny jest równa ilości guaniny.

RNA występuje zwykle w postaci jednoniciowej i jest krótsze niż DNA, jednak jest go znacznie więcej w komórkach. Wyróżniamy trzy typy RNA:

 1. mRNA,
 2. rRNA,
 3. tRNA.

mRNA to RNA matrycowe, jest RNA informacyjnym, syntezowany w jądrze i transportowany do rybosomów. Charakteryzuje się różnorodnością sekwencji nukleotydowych. rRNA to RNA rybosomowe, jest tychże składnikiem. tRNA to RNA transportowe, bierze udział w syntezie białek.


Replikacja i transkrypcja[edytuj]

We wszystkich procesach genetycznych najważniejsze są cząsteczki DNA, RNA i białka. Informacja, którą zawierają cząsteczki DNA musi być przekazywana powstającym komórkom, co nazywane jest replikacją DNA. Replikacja DNA to proces bardzo dokładny i istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo błędu.

Aby kolejność nukleotydów została przez nowe komórki "odczytana" musi zajść kilka dosyć skomplikowanych procesów, które składają się na tzw. ekspresję genów. Pierwszym etapem ekspresji genów jest transkrypcja. W procesie transkrypcji kolejność nukleotydów DNA jest przepisywana na kolejne nukleotydy w RNA. Następnie, w procesie translacji, wytwarzana jest cząsteczka białka na bazie zsyntetyzowanego RNA.


Kwas deoksyrybonukleinowy

Struktura chemiczna DNA. Wiązania wodorowe są zaznaczone linią przerywaną. Widełki replikacyjne DNA

Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy), w skrócie DNA (od ang. Deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. Występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.


DNA jest liniowym, nierozgałęzionym biopolimerem, dla którego monomerem są nukleotydy. Nukleotydy zbudowane są z: pięciowęglowego cukru deoksyrybozy, którego grupa hydroksylowa znajdująca się przy ostatnim atomie węgla jest zestryfikowana resztą fosforanową, a pierwszy atom węgla połączony jest wiązaniem N-glikozydowym z jedną z czterech zasad azotowych: adeniny A i guaniny G (zasady purynowe) oraz cytozyny C i tyminy T (zasady pirymidynowe).

Powszechnie spotykaną modyfikacją DNA jest występowanie 5-metylocytozyny (m5C) w wyniku metylacji cytozyny. W DNA niektórych wirusów, np. bakteriofagów PBS2, zamiast tyminy występuje uracyl, (U), tworząc nukleozyd 2'-deoksyurydynę[1]. 2'-Deoksyurydyna powstaje też w wyniku deaminacji C do U.

W skład cząsteczki DNA zwykle wchodzą dwa łańcuchy (DNA dwuniciowe), które biegną antyrównolegle (tzn. koniec jednego jest dokładnie naprzeciw początku drugiego). Łańcuchy owijają się wokół wspólnej osi i tworzą tzw. prawoskrętną podwójną helisę. Reszty cukrowe i fosforowe, połączone ze sobą wiązaniem fosfodiestrowym, znajdują się na zewnątrz helisy, natomiast zasady skierowane są do wnętrza i tworzą pary zasad połączone według wzoru:


Zasady połączone są wiązaniami wodorowymi. Cząsteczki DNA mogą być bardzo długie. U Homo sapiens ich długość (po "rozkręceniu chromosomów") dochodzi w sumie do 2 m, gdzie najdłuższa cząsteczka ma 23 cm. W ścisłym skręceniu DNA do postaci chromosomu biorą udział białka histonowe lub niehistonowe.

Każda z nici DNA ma na jednym końcu (oznaczanym jako koniec 5'), przy ostatnim nukleotydzie wolną grupę fosforanową przy węglu 5' deoksyrybozy, a na drugim końcu (oznaczanym jako koniec 3') ostatni nukleotyd posiada wolną grupę hydroksylową przy węglu 3' deoksyrybozy. Ze względu na to, że helisa dwóch nici DNA jest spleciona w ten sposób, że jedna z nici zaczyna się od końca 5' a druga od końca 3', mówi się, że obie nici są względem siebie antyrównoległe.

Łańcuch nici DNA zawiera informację genetyczną o kolejności aminokwasów w białkach kodowaną w postaci trójek nukleotydowych odpowiadających odpowiednim aminokwasom podczas syntezy białka. Nazywamy to kodem genetycznym. Rodzaje DNA

DNA rozróżnia się pod względem:

  * pochodzenia w czasie - aDNA
  * funkcji: cDNA, mDNA, mtDNA, chlDNA, YDNA
  * struktury
     o jednoniciowy DNA inaczej ssDNA
     o dwuniciowy DNA w formach: A-DNA, B-DNA, C-DNA[2], E-DNA[3], H-DNA[4] P-DNA[5], i Z-DNA[6][7]
     o trójniciowy DNA
     o czteroniciowy DNA

Najważniejsze z nich przedstawiono w tabeli: Rodzaj DNA/Funkcja B-DNA A-DNA Z-DNA liczba par zasad przypadająca na skręt helisy 10,4 (ok. 10,2 dla tzw. wysp CpG) 11 12 kąt skręcania między sąsiednimi parami zasad (w stopniach) + 34,6 + 39,0 - 30,0 skok helisy (w nm) 3,54 2,53 4,56 kierunek skręcania prawoskrętna prawoskrętna lewoskrętna średnica helisy (w nm) 2,37 2,55 1,84 Fragment struktury DNA orbit animated.gif A-DNA orbit animated small.gif Z-DNA orbit animated small.gif

Struktura i funkcja DNA są niezależne i mogą występować łącznie lub nie. Historia poznania [edytuj]

  Stub sekcji Ta sekcja jest zalążkiem. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
  * Autorami modelu podwójnej helisy DNA są James Watson i Francis Crick, na podstawie zdjęć krystalografii rentgenowskiej wykonanych przez Rosalind Franklin oraz Maurice'a Wilkinsa.

Za odkrycie w 1953 roku struktury DNA Watson, Crick i Wilkins otrzymali w 1962 Nagrodę Nobla (Rosalind Franklin zmarła na raka w 1958). Przypisy

 1. ↑ Takahashi and Marmur. 1963. Replacement of thymidylic acid by deoxyuridylic acid in the deoxyribonucleic acid of a transducing phage for Bacillus subtilis. Nature 197:794-795.
 2. ↑ L van Dam, M H Levitt (2000). "BII nucleotides in the B and C forms of natural-sequence polymeric DNA: A new model for the C form of DNA". J Mol Biol 304 (4): 541-61. PMID 11099379.
 3. ↑ Vargason J.M., Eichman B.F., Ho P.S. 2000. The extended and eccentric E-DNA structure induced by cytosine methylation or bromination. Nature Structural Biology 7:758-761.
 4. ↑ Wang G., Vasquez K.M. 2006. Non-B DNA structure-induced genetic instability. Mutat Res.: 598, 103-119.
 5. ↑ Allemand et al. 1998. Stretched and overwound DNA forms a Pauling-like structure with exposed bases. PNAS 24:14152-14157.
 6. ↑ Ghosh A., Bansal M. 2003. A glossary of DNA structures from A to Z. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr 59:620–626.
 7. ↑ Palecek E. 1991. Local supercoil-stabilized DNA structures. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology 26:151-226.

Zobacz też

Zagadnienia dotyczące budowy, struktury i funkcji DNA:

 • kwasy nukleinowe, RNA
 • T-DNA
 • replikacja DNA
 • biosynteza białka
 • histony, chromatyna
 • chloroplastowy DNA
 • mitochondrialny DNA
 • PNA

Zagadnienia genetyczne:

  * gen
  * kod genetyczny

Eksperymenty:

  * eksperyment Griffitha
  * eksperyment Hersheya-Chase

Inne:

  * chemiczna synteza oligonukleotydów
  * przegląd zagadnień z zakresu biologii molekularnej

Biosynteza białek to proces, w którym komórki budują białka, które są niezbędne do budowy i funkcjonowania organizmów żywych. Proces obejmuje translację informacji genetycznej z DNA na RNA, a następnie na białka. W tym artykule omówimy etapy biosyntezy białek oraz rolę różnych cząsteczek i struktur w tym procesie.

 • Transkrypcja

Pierwszym etapem biosyntezy białek jest transkrypcja, czyli proces kopiowania informacji genetycznej z DNA na RNA. Podczas transkrypcji enzym zwany polimerazą RNA wiąże się z określonym regionem DNA zwanym promotorem i zaczyna syntetyzować jednoniciową cząsteczkę RNA zwaną informacyjnym RNA (mRNA). Cząsteczka mRNA jest komplementarna do matrycy DNA i przenosi informację genetyczną z DNA do rybosomu, gdzie zostanie przetłumaczona na białko.

 • Tłumaczenie

Kolejnym etapem biosyntezy białek jest translacja, czyli proces syntezy białka z informacji genetycznej zakodowanej w cząsteczce mRNA. Translacja zachodzi na rybosomie, który jest złożoną strukturą złożoną z białek i rybosomalnego RNA (rRNA). Rybosom odczytuje kod genetyczny na cząsteczce mRNA i wykorzystuje go do złożenia cząsteczki białka z poszczególnych aminokwasów.

 • Aktywacja aminokwasów

Zanim translacja może się rozpocząć, aminokwasy muszą zostać aktywowane przez przyłączenie ich do określonej cząsteczki zwanej transferowym RNA (tRNA). Każda cząsteczka tRNA jest specyficzna dla określonego aminokwasu i ma unikalną sekwencję nukleotydów, która pozwala jej wiązać się zarówno z aminokwasem, jak i cząsteczką mRNA.

 • Inicjacja

Proces translacji rozpoczyna się od związania rybosomu z cząsteczką mRNA. Rybosom skanuje cząsteczkę mRNA, aż znajdzie określoną sekwencję nukleotydów zwaną kodonem start. Kodon start sygnalizuje początek sekwencji kodującej białko i zwykle jest to AUG, który koduje aminokwas metioninę.

 • Wydłużenie

Podczas wydłużania rybosom porusza się wzdłuż cząsteczki mRNA, dodając jeden po drugim aminokwasy do rosnącego łańcucha białkowego. Rybosom odczytuje kod genetyczny na cząsteczce mRNA i dopasowuje go do odpowiedniej cząsteczki tRNA, która dostarcza właściwy aminokwas do rybosomu. Rybosom następnie tworzy wiązanie peptydowe między aminokwasem a rosnącym łańcuchem białkowym.

 • Zakończenie

Proces translacji kończy się, gdy rybosom osiągnie kodon stop na cząsteczce mRNA. Kodon stop sygnalizuje koniec sekwencji kodującej białko, a rybosom uwalnia nowo zsyntetyzowaną cząsteczkę białka. Cząsteczka białka przechodzi następnie fałdowanie i modyfikację, aby osiągnąć ostateczną strukturę i funkcję.

Podsumowując, biosynteza białek jest złożonym procesem obejmującym transkrypcję informacji genetycznej z DNA na RNA oraz translację sekwencji RNA na cząsteczkę białka. Proces wymaga koordynacji różnych cząsteczek i struktur, w tym polimerazy RNA, rybosomów, cząsteczek tRNA i aminokwasów. Zrozumienie procesu biosyntezy białek jest niezbędne do zrozumienia budowy i funkcji białek, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmów żywych.

Mutacje to zmiany w materiale genetycznym (DNA) organizmu, które mogą zmienić strukturę lub funkcję białek i innych cząsteczek. Mutacje mogą wystąpić spontanicznie lub mogą być wywołane przez ekspozycję na czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie lub chemikalia. W tym artykule omówimy różne rodzaje mutacji, ich przyczyny i wpływ na organizmy.

 • Rodzaje mutacji

Istnieje kilka rodzajów mutacji, w tym mutacje punktowe, insercje, delecje, duplikacje i rearanżacje chromosomalne. Mutacje punktowe to zmiany w pojedynczej zasadzie nukleotydowej DNA, podczas gdy insercje i delecje obejmują insercję lub delecję jednego lub więcej nukleotydów. Duplikacje są wynikiem duplikacji sekwencji DNA, a rearanżacje chromosomalne obejmują przemieszczanie, usuwanie lub rearanżację dużych segmentów DNA.

 • Przyczyny mutacji

Mutacje mogą wystąpić spontanicznie z powodu błędów podczas replikacji lub rekombinacji DNA. Mogą być również wywołane ekspozycją na czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie, chemikalia lub wirusy. Niektóre zaburzenia genetyczne mogą również zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia mutacji.

 • Skutki mutacji

Mutacje mogą mieć szereg skutków dla organizmów, od neutralności do powodowania poważnych problemów zdrowotnych. Niektóre mutacje nie mają wpływu na strukturę lub funkcję organizmu, podczas gdy inne mogą zmienić strukturę lub funkcję białek, prowadząc do zaburzeń lub chorób genetycznych. Niektóre mutacje mogą również zapewnić organizmowi przewagę w określonych środowiskach, na przykład oporność bakterii na antybiotyki.

 • Przykłady mutacji

Jednym z przykładów mutacji, która ma korzystny wpływ, jest mutacja powodująca anemię sierpowatokrwinkową. Ta mutacja powoduje wytwarzanie nieprawidłowej hemoglobiny, co może powodować problemy zdrowotne u osób homozygotycznych. Jednak u osobników heterozygotycznych mutacja zapewnia ochronę przed malarią.

Innym przykładem mutacji o znaczących skutkach są mutacje BRCA1 i BRCA2, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem raka piersi i jajnika. Mutacje te zmieniają strukturę i funkcję białek zaangażowanych w naprawę DNA, prowadząc do zwiększonego ryzyka uszkodzenia DNA i mutacji.

 • Wykrywanie i zapobieganie mutacjom

Mutacje można wykryć za pomocą różnych technik, takich jak reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) i sekwencjonowanie DNA. W niektórych przypadkach mutacjom można zapobiec, unikając narażenia na czynniki środowiskowe, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia mutacji. W innych przypadkach mutacjom można zapobiegać poprzez testy genetyczne i doradztwo, które mogą zidentyfikować osoby zagrożone odziedziczeniem lub przekazaniem mutacji.

Podsumowując, mutacje to zmiany w materiale genetycznym organizmu, które mogą mieć szereg skutków dla jego struktury i funkcji. Mogą wystąpić spontanicznie lub być wywołane czynnikami środowiskowymi i mogą skutkować zaburzeniami lub chorobami genetycznymi. Zrozumienie przyczyn i skutków mutacji jest niezbędne do opracowania strategii ich wykrywania i zapobiegania im, co może przyczynić się do poprawy zdrowia i dobrostanu ludzi.

Choroby genetyczne, znane również jako zaburzenia genetyczne, to stany spowodowane nieprawidłowościami lub mutacjami w materiale genetycznym danej osoby. Zaburzenia te mogą być odziedziczone po jednym lub obojgu rodzicach i mogą wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne danej osoby. W tym artykule omówimy niektóre powszechne choroby genetyczne, ich przyczyny, objawy i sposoby leczenia.

 • Rodzaje chorób genetycznych

Istnieje kilka rodzajów chorób genetycznych, w tym zaburzenia jednogenowe, zaburzenia chromosomalne i zaburzenia wieloczynnikowe. Zaburzenia jednogenowe są spowodowane mutacjami w jednym genie, takimi jak mukowiscydoza lub anemia sierpowata. Zaburzenia chromosomalne występują, gdy występuje nieprawidłowa liczba lub struktura chromosomów, na przykład zespół Downa lub zespół Turnera. Zaburzenia wieloczynnikowe są spowodowane połączeniem czynników genetycznych i środowiskowych, takich jak cukrzyca lub choroby serca.

 • Przyczyny chorób genetycznych

Choroby genetyczne są spowodowane mutacjami lub nieprawidłowościami w DNA danej osoby. Mutacje te mogą wystąpić spontanicznie lub mogą być odziedziczone po jednym lub obojgu rodzicach. W niektórych przypadkach mutacje są spowodowane czynnikami środowiskowymi, takimi jak narażenie na promieniowanie lub chemikalia.

 • Objawy chorób genetycznych

Objawy chorób genetycznych różnią się w zależności od rodzaju zaburzenia i nasilenia mutacji. Niektóre choroby genetyczne, takie jak mukowiscydoza, mogą powodować problemy z oddychaniem, podczas gdy inne, takie jak anemia sierpowata, mogą powodować ból i uszkodzenie narządów. Niektóre choroby genetyczne mogą również wpływać na zdolności poznawcze lub zachowanie danej osoby, takie jak zespół Downa lub zaburzenia ze spektrum autyzmu.

 • Leczenie chorób genetycznych

Obecnie nie ma lekarstwa na większość chorób genetycznych, ale dostępne są terapie łagodzące objawy i poprawiające jakość życia. Niektóre choroby genetyczne można leczyć lekami, takimi jak insulina na cukrzycę lub enzymatyczna terapia zastępcza w lizosomalnych zaburzeniach spichrzeniowych. W niektórych przypadkach może być konieczna operacja lub przeszczep narządu. Terapia genowa, technika polegająca na wymianie lub naprawie wadliwego genu, jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, ale wydaje się obiecująca w leczeniu niektórych chorób genetycznych.

 • Profilaktyka Chorób Genetycznych

Niektórym chorobom genetycznym można zapobiegać poprzez badania genetyczne i poradnictwo. Testy genetyczne mogą zidentyfikować osoby, które są nosicielami mutacji, które zwiększają ryzyko przeniesienia choroby genetycznej na ich dzieci. Poradnictwo genetyczne może pomóc tym osobom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących planowania rodziny i opcji reprodukcyjnych.

Podsumowując, choroby genetyczne to stany spowodowane mutacjami lub nieprawidłowościami w materiale genetycznym danej osoby. Zaburzenia te mogą wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne danej osoby i mogą być dziedziczone po jednym lub obojgu rodzicach. Chociaż obecnie nie ma lekarstwa na większość chorób genetycznych, dostępne są metody leczenia objawów i poprawy jakości życia. Testy genetyczne i poradnictwo mogą pomóc w zapobieganiu niektórym chorobom genetycznym, identyfikując osoby z mutacjami i dostarczając im informacji na temat planowania rodziny i opcji reprodukcyjnych.

Biologia dla liceum/Dziedziczenie/Podsumowanie