Chemia/Energia jonizacji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Energia jonizacji i powinowactwo elektronowe[edytuj]

Jonizacja jest to przejście atomu w jon (atom, który ma więcej, lub mniej elektronów niż atom niezjonizowany, czyli posiada ładunek) na skutek utraty lub zysku elektronu.

Jony dodatnie to kationy, a ujemne to aniony.

  • Elektrododatniość jest to zdolność atomu do oddawania elektronu i tworzenia jonów dodatnich. Elektrododatniość jest cechą metali.

Wraz ze wzrostem masy atomowej:

Wynika stąd, że najbardziej elektrododatni jest frans, a najmniej fluor.

  • Elektroujemność jest to zdolność atomu do pobierania elektronu i tworzenia jonów ujemnych. Elektroujemność jest cechą niemetali.

Ponieważ elektroujemność jest przeciwieństwem elektrododatniości, to: Wraz ze wzrostem masy atomowej w grupie elektroujemność maleje, a w okresie elektroujemność rośnie.

Wynika stąd, że najbardziej elektroujemny jest Fluor, a najmniej Frans.

Energia jonizacji Ej jest to energia potrzebna do oderwania elektronu od atomu.


Atom + Energia jonizacji -> kation + elektron (ē)

Pierwsza energia jonizacji E1j jest to energia potrzebna do oderwania od atomu pierwszego elektronu walencyjnego (gdy atom ma jeden elektron walencyjny mówimy po prostu o energii jonizacji). Druga energia jonizacji E2j jest to energia potrzebna do oderwania od atomu drugiego elektronu walencyjnego. Analogicznie trzecia, czwarta... energia jonizacji En [ gdzie n Є N+ ]

Przykładowo Ej sodu wynosi 496 kJ/mol to wtedy dla jednego mola zachodzi równanie: Na + 496kJ -> Na+ + ē

Ale dla magnezu: Mg + E1j -> Mg+ + ē1

Mg+ + E2j -> Mg2+ + ē2


Wraz ze wzrostem masy atomowej:

  • w grupie energia jonizacji maleje (bo coraz łatwiej oderwać elektron zgodnie ze wspomnianym wcześniej wzorem F=q2/r2, ponieważ jest coraz dalej od jądra);
  • w okresie energia jonizacji rośnie (bo jest coraz większy ładunek jądra);

Ale istnieją od tego odstępstwa. Na przykład w trzecim okresie kolejne pierwiastki mają energie jonizacji:

Na Mg Al Si P S Cl Ar
496 738 578 786 1012 1000 1251 1521


Fosfor ma większą energię jonizacji niż siarka.

Magnez ma większą energię jonizacji (pierwszą) niż glin. Wynika to z konfiguracji elektronowych tych pierwiastków.

12Mg [Ne] 3s2

12Al [Ne] 3s23p1


Elektron niesparowany (glin) łatwiej oderwać niż elektron sparowany (magnez).

Największą energię jonizacji mają gazy szlachetne np. He (2373), Ne (2080), Ar (1521)...


Wnioski wynikające z wykresu:

  1. największą energię jonizacji posiadają helowce (patrz wyżej)
  2. najmniejszą energię jonizacji posiadają litowce

Powinowactwo elektronowe jest to energia, która się wydziela w procesie przyjmowania elektronów przez atom.


Atom + elektron (ē) -> anion + powinowactwo elektronowe

Ćwiczenia[edytuj]