Przejdź do zawartości

Chemia organiczna/Koordynacja

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podstawy teoretyczne chemii organicznej

 1. Historia chemii organicznej
 2. Budowa atomu
 3. Wiązania chemiczne
 4. Teoria wiązań walencyjnych
 5. Hybrydyzacje atomów węgla, azotu i tlenu
 6. Teoria orbitali molekularnych
 7. Elektroujemność
 8. Moment dipolowy
 9. Ładunek formalny atomu
 10. Rezonans chemiczny
 11. Kwasy i zasady
 12. Grupy funkcyjne
 13. Podstawy teoretyczne chemii organicznej - podsumowanie
 14. Podstawy teoretyczne chemii organicznej - zadania

Alkany

 1. Alkany - wstęp
 2. Wzory strukturalne i izomeria alkanów
 3. Grupy alkilowe. Rzędowość atomów węgla
 4. Nomenklatura alkanów
 5. Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów
 6. Metan, etan, propan i butan
 7. Stereochemia etanu, propanu i butanu
 8. Występowanie i otrzymywanie alkanów
 9. Alkany - podsumowanie
 10. Alkany - zadania

Cykloalkany

 1. Cykloalkany - wstęp
 2. Nazewnictwo cykloalkanów
 3. Izomeria geometryczna cykloalkanów
 4. Budowa pierścieni
 5. Właściwości cykloalkanów
 6. Stereochemia cyklobutanu i cyklopentanu
 7. Stereochemia cykloheksanu
 8. Analiza konformacyjna cykloheksanów dwupodstawionych
 9. Stereochemia policykloalkanów
 10. Trwałość cykloalkanów
 11. Występowanie i otrzymywanie cykloalkanów
 12. Cykloalkany - podsumowanie
 13. Cykloalkany - zadania

Reakcje w chemii organicznej

 1. Reakcje w chemii organicznej - wstęp
 2. Mechanizmy reakcji chemicznych
 3. Reakcje rodnikowe
 4. Reakcje polarne
 5. Stany równowagi. Szybkość reakcji. Zmiany energii w reakcjach chemicznych
 6. Energia dysocjacji wiązania
 7. Wykresy energii reakcji
 8. Produkty pośrednie reakcji
 9. Reakcje w chemii organicznej - podsumowanie
 10. Reakcje w chemii organicznej - zadania

Alkeny

 1. Alkeny - wstęp
 2. Alkeny jako związki nienasycone. Stopień nienasycenia cząsteczki
 3. Nomenklatura alkenów
 4. Eten
 5. Struktura alkenów
 6. Izomeria geometryczna alkenów
 7. Trwałość alkenów
 8. Addycja elektrofilowa do alkenów
 9. Karbokationy
 10. Postulat Hammonda
 11. Przegrupowania karbokationów
 12. Addycja fluorowców do alkenów
 13. Halogenohydryny
 14. Hydratacja alkenów
 15. Addycja karbenów do alkenów
 16. Uwodornienie alkenów
 17. Utlenianie alkenów
 18. Reakcje addycji do alkenów u istot żywych
 19. Addycja wolnych rodników do alkenów - polimeryzacja łańcuchowa
 20. Występowanie w przyrodzie i przemysłowe otrzymywanie alkenów. Zastosowanie alkenów
 21. Otrzymywanie alkenów w reakcjach eliminacji
 22. Alkeny - podsumowanie
 23. Alkeny - zadania

Alkiny

 1. Alkiny - wstęp
 2. Nomenklatura alkinów
 3. Właściwości fizyczne alkinów
 4. Etyn
 5. Struktura alkinów
 6. Reakcje addycji do alkinów
 7. Redukcja alkinów
 8. Utleniające rozszczepianie alkinów
 9. Kwasowość alkinów. Aniony acetylenkowe
 10. Otrzymywanie alkinów
 11. Wprowadzenie do syntezy organicznej
 12. Alkiny - podsumowanie
 13. Alkiny - zadania

Stereochemia

 1. Stereochemia - wstęp
 2. Enancjomery. Chiralność
 3. Aktywność optyczna
 4. Określanie konfiguracji cząsteczki
 5. Diastereoizomeria
 6. Związki mezo
 7. Związki z więcej niż dwoma centrami chiralności
 8. Porównanie właściwości fizycznych stereoizomerów
 9. Mieszaniny racemiczne
 10. Izomeria - podsumowanie
 11. Stereochemia reakcji addycji
 12. Chiralność atomów innych niż atom węgla
 13. Rola chiralności w przyrodzie oraz farmacji
 14. Prochiralność
 15. Stereochemia - podsumowanie
 16. Stereochemia - zadania

Halogenki alkilowe

 1. Halogenki alkilowe - wstęp
 2. Nomenklatura halogenków alkilowych
 3. Właściwości fizyczne halogenoalkanów
 4. Struktura halogenków alkilowych
 5. Otrzymywanie halogenoalkanów
 6. Wolnorodnikowe halogenowanie alkanów
 7. Bromowanie alkenów w położeniu allilowym
 8. Synteza halogenoalkanów z alkoholi
 9. Otrzymywanie związków metaloorganicznych
 10. Reakcja Würtza
 11. Reakcje utleniania - redukcji w chemii organicznej
 12. Występowanie halogenków organicznych
 13. Chlorowcopochodne węglowodorów nienasyconych
 14. Halogenki alkilowe - podsumowanie
 15. Halogenki alkilowe - zadania

Reakcje substytucji i eliminacji w chemii organicznej

 1. Reakcje substytucji i eliminacji w chemii organicznej - wstęp
 2. Stereochemia substytucji nukleofilowej
 3. Kinetyka substytucji nukleofilowej
 4. Reakcja substytucji SN2 i jej cechy
 5. Reakcja substytucji SN1 - kinetyka i stereochemia
 6. Charakterystyka reakcji substytucji SN1
 7. Reakcja eliminacji E2
 8. Reakcje eliminacji a konformacje cykloheksanu
 9. Kinetyczny efekt izotopowy
 10. Reakcja eliminacji E1
 11. Rola reakcji substytucji i eliminacji w chemii organicznej i układach biologicznych
 12. Reakcje substytucji i eliminacji w chemii organicznej - podsumowanie
 13. Reakcje substytucji i eliminacji w chemii organicznej - zadania

Spektrometria mas

 1. Spektrometria mas - wstęp
 2. Interpretacja widma mas
 3. Interpretacja szablonów fragmentacji mas
 4. Właściwości niektórych grup funkcyjnych w spektrometrii mas
 5. Spektrometria mas - podsumowanie
 6. Spektrometria mas - zadania

Spektroskopia. Spektroskopia w podczerwieni

 1. Spektroskopia. Spektroskopia w podczerwieni - wstęp
 2. Widmo promieniowania elektromagnetycznego
 3. Spektroskopia IR
 4. Interpretacja widm absorpcyjnych IR
 5. Widma absorpcyjne IR węglowodorów oraz ich pochodnych
 6. Spektroskopia w podczerwieni - podsumowanie
 7. Spektroskopia w podczerwieni - zadania

Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego

 1. Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego - wstęp
 2. Natura zjawiska absorpcji w NMR
 3. Przesunięcie chemiczne
 4. Spektrospkopia jądrowego rezonansu magnetycznego 13C. Uśrednianie sygnałów. Technika FT-NMR
 5. Cechy charakterystyczne spektroskopii 13C
 6. Metoda DEPT 13C NMR
 7. Wykorzystanie spektroskopii 13C NMR
 8. Spektroskopia protonowego rezonansu magnetycznego. Równocenność protonów
 9. Przesunięcie chemiczne w spektroskopii 1H NMR
 10. Całkowanie sygnałów absorpcji w widmie 1H NMR. Zliczanie protonów
 11. Rozszczepienie spinowo-spinowe w widmie 1H NMR
 12. Złożone schematy sprzężenia spin-spin
 13. Wykorzystanie spektroskopii 1H NMR
 14. Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego - podsumowanie
 15. Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego - zadania

Alkadieny i cykloalkadieny

 1. Alkadieny i cykloalkadieny - wstęp
 2. Nomenklatura alkadienów i cykloalkadienów
 3. Buta-1,3-dien
 4. Otrzymywanie i trwałość sprzężonych dienów
 5. Opis buta-1,3-dienu za pomocą orbitali molekularnych
 6. Addycja elektrofilowa do sprzężonych dienów. Karbokationy allilowe
 7. Kinetyczna i termodynamiczna kontrola reakcji
 8. Charakterystyka reakcji cykloaddycji Dielsa-Aldera
 9. Polimeryzacja dienów - kauczuki
 10. Alkadieny i cykloalkadieny - podsumowanie
 11. Alkadieny i cykloalkadieny - zadania

Spektroskopia w nadfiolecie

 1. Spektroskopia w nadfiolecie - wstęp
 2. Widmo UV buta-1,3-dienu
 3. Interpretacja widm UV. Efekt sprzężenia elektronowego
 4. Sprzężenie wiązań podwójnych a barwy i chemizm widzenia
 5. Spektroskopia w nadfiolecie - podsumowanie
 6. Spektroskopia w nadfiolecie - zadania

Węglowodory aromatyczne

 1. Węglowodory aromatyczne - wstęp
 2. Benzen - budowa i właściwości
 3. Homologi benzenu - toluen, etylobenzen i ksyleny
 4. Nomenklatura arenów
 5. Aromatyczność
 6. Jony aromatyczne
 7. Naftalen
 8. Reakcje substytucji aromatycznej
 9. Reakcje alkilowania pierścieni aromatycznych
 10. Reakcje acylowania pierścieni aromatycznych
 11. Wpływ podstawników na reaktywność pierścieni aromatycznych
 12. Reakcje aromatycznej substytucji nukleofilowej
 13. Utlenianie związków aromatycznych
 14. Reakcje redukcji związków aromatycznych
 15. Reakcje syntezy benzenów trójpodstawionych
 16. Benzyn
 17. Spektroskopia związków aromatycznych
 18. Występowanie i źródła węglowodorów aromatycznych
 19. Węglowodory aromatyczne - podsumowanie
 20. Węglowodory aromatyczne - zadania

Związki metaloorganiczne

 1. Związki metaloorganiczne - wstęp
 2. Rodzaje wiązań węgiel-metal
 3. Stabilność kompleksów metaloorganicznych
 4. Formalne i rzeczywiste stopnie utlenienia metali w związkach organometalicznych
 5. Nomenklatura związków metaloorganicznych
 6. Związki metaloorganiczne w syntezie organicznej
 7. Katalizatory metaloorganiczne
 8. Związki metaloorganiczne dodawane do paliw
 9. Silikony
 10. Ciekłe kryształy metaloorganiczne
 11. Ligand karbonylkowy
 12. Ligandy alkilowe
 13. Ligandy alkilidenowe i alkilidynowe. Matateza olefin
 14. Ligandy alkenowe
 15. Ligandy alkinowe
 16. Ligand cyklopentadienylowy
 17. Ligandy arylowe
 18. Znaczenie przemysłowe katalizy metaloorganicznej
 19. Mechanizm katalizy metaloorganicznej
 20. Projektowanie katalizy metaloorganicznej
 21. Przykłady procesów wykorzystujących katalizatory metaloorganiczne
 22. Związki metaloorganiczne - podsumowanie
 23. Związki metaloorganiczne - zadania

Alkohole i fenole

 1. Alkohole i fenole - wstęp
 2. Nomenklatura alkoholi i fenoli
 3. Właściwości alkoholi i fenoli
 4. Metanol i etanol
 5. Glikol etylenowy i glicerol
 6. Alkohol benzylowy
 7. Fenol
 8. Krezole i naftole. Polifenole
 9. Kwasowość alkoholi i fenoli
 10. Metody otrzymywania alkoholi
 11. Otrzymywanie alkoholi - redukcja związków karbonylowych
 12. Otrzymywanie alkoholi - addycja związków Grignarda do związków karbonylowych
 13. Reakcje alkoholi
 14. Utlenianie alkoholi
 15. Blokowanie grupy funkcyjnej alkoholu
 16. Zastosowanie alkoholi
 17. Reakcje fenoli
 18. Otrzymywanie i zastosowanie fenoli
 19. Spektroskopia alkoholi i fenoli
 20. Alkohole i fenole - podsumowanie
 21. Alkohole i fenole - zadania

Etery i epoksydy

 1. Etery i epoksydy - wstęp
 2. Nomenklatura eterów
 3. Budowa właściwości i występowanie eterów
 4. Przedstawiciele eterów
 5. Synteza eterów w reakcji Williamsona
 6. Alkoksyrtęciowanie alkenów
 7. Rozszczepienie kwasowe eterów
 8. Przegrupowanie Claisena
 9. Spektroskopia eterów
 10. Epoksydy - budowa i nazewnictwo
 11. Otwieranie pierścieni epoksydowych
 12. Żywice epoksydowe
 13. Etery koronowe
 14. Polietery
 15. Etery i epoksydy - podsumowanie
 16. Etery i epoksydy - zadania

Związki siarkoorganiczne

 1. Związki siarkoorganiczne - wstęp
 2. Tiole i tiofenole. Tioetery
 3. Kwasy sulfonowe
 4. Sulfony i sulfotlenki
 5. Estry sulfonowe, sulfochlorki i sulfonamidy
 6. Związki siarkoorganiczne - podsumowanie
 7. Związki siarkoorganiczne - zadania

Aldehydy i ketony

 1. Aldehydy i ketony - wstęp
 2. Nomenklatura aldehydów i ketonów
 3. Właściwości fizyczne aldehydów i ketonów
 4. Aldehyd mrówkowy
 5. Aldehyd octowy
 6. Aldehyd benzoesowy
 7. Aceton
 8. Otrzymywanie aldehydów i ketonów
 9. Utlenianie aldehydów i ketonów
 10. Addycja nukleofilowa do aldehydów i ketonów
 11. Względna reaktywność aldehydów i ketonów
 12. Addycja nukleofilowa wody do grupy karbonylowej
 13. Addycja nukleofilowa cyjanowodoru do grupy karbonylowej. Cyjanohydryny
 14. Addycja nukleofilowa związków Grignarda i jonu wodorkowego do grupy karbonylowej - otrzymywanie alkoholi
 15. Addycja nukleofilowa amin do grupy karbonylowej. Iminy i enaminy
 16. Addycja nukleofilowa hydrazyny do grupy karbonylowej - reakcja Wolffa-Kiżnera
 17. Addycja nukleofilowa alkoholi do grupy karbonylowej. Acetale
 18. Addycja nukleofilowa ylidów fosforowych do grupy karbonylowej - reakcja Wittinga
 19. Reakcja Cannizzaro
 20. Sprzężona addycja nukleofilowa do α,β-nienasyconych aldehydów i ketonów
 21. Addycja nukleofilowa w układach biologicznych
 22. Spektroskopia aldehydów i ketonów
 23. Fluorowcopochodne aldehydów i ketonów
 24. Chinony
 25. Aldehydy i ketony - podsumowanie
 26. Aldehydy i ketony - zadania

Kwasy karboksylowe i nitryle

 1. Kwasy karboksylowe - wstęp
 2. Nomenklatura kwasów karboksylowych
 3. Struktura i właściwości fizyczne kwasów karboksylowych
 4. Kwas mrówkowy
 5. Kwas octowy
 6. Kwas propionowy i kwas masłowy
 7. Kwasy tłuszczowe
 8. Kwas benzoesowy
 9. Kwasy dikarboksylowe
 10. Hydroksykwasy
 11. Kwasy chlorowcokarboksylowe
 12. Nitryle - budowa, nazewnictwo i właściwości fizyczne
 13. Dysocjacja kwasów karboksylowych
 14. Wpływ podstawienia na kwasowość
 15. Wpływ podstawników na pochodne kwasu benzoesowego
 16. Otrzymywanie kwasów karboksylowych
 17. Redukcja kwasów karboksylowych
 18. Występowanie i otrzymywanie nitryli
 19. Reakcje nitryli
 20. Przegląd nitryli
 21. Izonitryle
 22. Spektroskopia kwasów karboksylowych i nitryli
 23. Kwasy karboksylowe i nitryle - podsumowanie
 24. Kwasy karboksylowe i nitryle - zadania

Pochodne kwasów karboksylowych

 1. Pochodne kwasów karboksylowych - wstęp
 2. Nomenklatura pochodnych kwasów karboksylowych
 3. Reakcje substytucji nukleofilowej grupy acylowej
 4. Substytucja nukleofilowa grupy acylowej w kwasach karboksylowych
 5. Halogenki kwasowe
 6. Bezwodniki kwasowe
 7. Ważniejsze bezwodniki kwasowe
 8. Estry
 9. Przykłady estrów
 10. Estry nieorganiczne
 11. Amidy
 12. Wybrane amidy
 13. Laktamy
 14. Tiofosforany acylowe
 15. Poliamidy i poliestry - polimery kondensacyjne
 16. Spektroskopia pochodnych kwasów karboksylowych
 17. Pochodne kwasów karboksylowych - podsumowanie
 18. Pochodne kwasów karboksylowych - zadania

Reakcje substytucji w pozycji α do grupy karbonylowej

 1. Reakcje substytucji w pozycji α do grupy karbonylowej - wstęp
 2. Tautomeria keto-enolowa
 3. Reaktywność enoli. Mechanizm reakcji substytucji w pozycji α
 4. α-halogenowanie aldehydów i ketonów
 5. α-bromowanie kwasów karboksylowych - reakcja Hella-Volharda-Zelinskiego
 6. Kwasowość atomów wodoru w położeniu α. Jony enolanowe
 7. Reaktywność jonów enolanowych
 8. Halogenowanie jonów enolanowych - reakcja haloformowa
 9. Alkilowanie jonów enolanowych
 10. Reakcje substytucji w pozycji α do grupy karbonylowej - podsumowanie
 11. Reakcje substytucji w pozycji α do grupy karbonylowej - zadania

Reakcje kondensacji związków karbonylowych

 1. Reakcje kondensacji związków karbonylowych - wstęp
 2. Mechanizm reakcji kondensacji karbonylowej
 3. Reakcja aldolowa
 4. Reakcje kondensacji karbonylowej a reakcje substytucji w pozycji α
 5. Odwodnienie produktów aldolowych - synteza enonów
 6. Wykorzystanie reakcji aldolowej w syntezie
 7. Mieszana kondensacja aldolowa
 8. Wewnątrzcząsteczkowa reakcja aldolowa
 9. Kondensacja Claisena
 10. Mieszane kondensacje Claisena
 11. Wewnątrzcząsteczkowa kondensacja Claisena - cyklizacja Dieckmanna
 12. Reakcja Michaela
 13. Reakcja enaminowa Storka
 14. Reakcje kondensacji związków karbonylowych w syntezie - reakcja annulacji Robinsona
 15. Kondensacja związków karbonylowych u organizmów żywych
 16. Reakcje kondensacji związków karbonylowych - podsumowanie
 17. Reakcje kondensacji związków karbonylowych - zadania

Nitrozwiązki

 1. Nitrozwiązki - wstęp
 2. Nomenklatura nitrozwiązków
 3. Właściwości fizyczne nitrozwiązków
 4. Nitrozwiązki alifatyczne
 5. Nitrobenzen i inne nitrozwiązki aromatyczne. Trotyl
 6. Kwas pikrynowy
 7. Grupa nitrowa
 8. Redukcja nitrozwiązków do amin
 9. Otrzymywanie i zastosowanie nitrozwiązków
 10. Nitrozwiązki - podsumowanie
 11. Nitrozwiązki - zadania

Związki heterocykliczne

 1. Związki heterocykliczne - wstęp
 2. Pięcioczłonowe związki heterocykliczne
 3. Struktury pirolu, furanu i tiofenu
 4. Substytucja elektrofilowa pirolu, furanu i tiofenu
 5. Pirydyna
 6. Substytucja elektrofilowa i nukleofilowa pirydyny
 7. Heterocykle o pierścieniach skondensowanych
 8. Alkaloidy
 9. Związki heterocykliczne - podsumowanie
 10. Związki heterocykliczne - zadania

Aminy

 1. Aminy - wstęp
 2. Nomenklatura amin
 3. Struktura i wiązania w cząsteczkach amin
 4. Właściwości i źródła amin
 5. Metyloamina i inne aminy alifatyczne
 6. Anilina i inne aminy aromatyczne
 7. Amfetamina i metamfetamina
 8. Morfina, kodeina i heroina
 9. Zasadowość amin
 10. Zasadowość podstawionych amin aromatycznych
 11. Synteza amin
 12. Reakcje amin
 13. Reakcje amin aromatycznych
 14. Sole tetraalkiloamoniowe
 15. Spektroskopia amin
 16. Aminy - podsumowanie
 17. Aminy - zadania

Aminokwasy, peptydy i białka

 1. Aminokwasy, peptydy i białka - wstęp
 2. Struktury aminokwasów
 3. Właściwości aminokwasów
 4. Punkty izoelektryczne
 5. Metody syntezy α-aminokwasów
 6. Enancjoselektywna synteza α-aminokwasów
 7. Przegląd aminokwasów białkowych
 8. Peptydy i białka
 9. Właściwości fizyczne białek
 10. Białka proste i złożone
 11. Przykłady ważniejszych białek
 12. Wiązania peptydowe. Mostki disiarczkowe, wiązania wodorowe i wiązania van der Waalsa w peptydach
 13. Określanie struktury peptydów
 14. Sekwencjonowanie peptydów
 15. Synteza peptydów
 16. Automatyczna synteza peptydów - technika Merrifielda stałego podłoża
 17. Podział białek
 18. Struktura białek
 19. Enzymy i ich działanie
 20. Aminokwasy, peptydy i białka - podsumowanie
 21. Aminokwasy, peptydy i białka - zadania

Nukleotydy i kwasy nukleinowe

 1. Nukleotydy i kwasy nukleinowe - wstęp
 2. Struktura kwasów nukleinowych
 3. Kwas deoksyrybonukleinowy
 4. Watsona-Cricka model DNA
 5. Kwasy rybonukleinowe
 6. Kwasy nukleinowe a dziedziczenie
 7. Replikacja DNA
 8. Transkrypcja DNA
 9. Translacja RNA
 10. Sekwencjonowanie DNA
 11. Synteza DNA
 12. Reakcja polimerazy łańcuchowej
 13. Nukleotydy i kwasy nukleinowe - podsumowanie
 14. Nukleotydy i kwasy nukleinowe - zadania

Sacharydy

 1. Sacharydy - wstęp
 2. Klasyfikacja i nomenklatura monosacharydów
 3. Przedstawienie konfiguracji monosacharydów - projekcje Fischera
 4. Cukry D, L
 5. Konfiguracja aldoz
 6. Struktury cykliczne monosacharydów. Hemiacetale
 7. Anomery monosacharydów. Mutarotacja
 8. Tworzenie estrów, eterów i glikozydów z monosacharydów
 9. Utlenianie i redukcja monosacharydów
 10. Przedłużanie i skracanie łańcucha monosacharydów - synteza Kilianiego-Fischera i degradacja Wohla
 11. Dowód Fischera na stereochemię glukozy
 12. Przegląd ważniejszych monosacharydów
 13. Disacharydy
 14. Polisacharydy
 15. Synteza polisacharydów
 16. Deoksycukry i ich rola biologiczna
 17. Aminocukry i ich rola w farmacji
 18. Węglowodany powierzchni komórki
 19. Słodkość substancji
 20. Sacharydy - podsumowanie
 21. Sacharydy - zadania

Lipidy

 1. Lipidy - wstęp
 2. Woski, tłuszcze, oleje
 3. Fosfolipidy
 4. Prostaglandyny
 5. Terpenoidy
 6. Biosynteza terpenoidów
 7. Steroidy
 8. Stereochemia steroidów
 9. Biosynteza steroidów
 10. Androgeny i estrogeny
 11. Sterydy anaboliczne
 12. Cholesterol
 13. Mydła
 14. Lipidy - podsumowanie
 15. Lipidy - zadania

Chemia organiczna szlaków metabolicznych

 1. Chemia organiczna szlaków metabolicznych - wstęp
 2. Metabolizm. Energia biochemiczna
 3. β-utlenienie tłuszczów
 4. Glikoliza węglowodanów
 5. Przekształcenie pirogronianu w acetylokoenzym-A
 6. Cykl Krebsa
 7. Transaminacja białek
 8. Biosynteza kwasów tłuszczowych
 9. Glukoneogeneza węglowodanów
 10. Chemia organiczna szlaków metabolicznych - podsumowanie
 11. Chemia organiczna szlaków metabolicznych - zadania

Reakcje pericykliczne

 1. Reakcje pericykliczne - wstęp
 2. Orbitale molekularne sprzężonych układów π-elektronowych
 3. Orbitale molekularne a reakcje pericykliczne
 4. Reakcje elektrocykliczne
 5. Stereochemia termicznych reakcji elektrocyklicznych
 6. Elektrochemiczne reakcje elektrocykliczne
 7. Reakcje cykloaddycji
 8. Stereochemia reakcji cykloaddycji
 9. Przegrupowania sigmatropowe - mechanizm i przykłady
 10. Reakcje pericykliczne w organizmach żywych - synteza witaminy D
 11. Reakcje pericykliczne - podsumowanie
 12. Reakcje pericykliczne - zadania

Polimery syntetyczne

 1. Polimery syntetyczne - wstęp
 2. Polietylen i polipropylen
 3. Poli(chlorek winylu)
 4. Poli(tereftalan etylenu)
 5. Polistyren
 6. Poli(metakrylan metylu)
 7. Nylony
 8. Kauczuk syntetyczny
 9. Polimery łańcuchowe
 10. Polimeryzacja wolnorodnikowa
 11. Stereochemia reakcji polimeryzacji
 12. Kopolimery
 13. Polimery kondensacyjne
 14. Struktura i właściwości fizyczne polimeru
 15. Polimery biodegradowalne
 16. Polimery syntetyczne - podsumowanie
 17. Polimery syntetyczne - zadania

Nomenklatura związków organicznych

 1. Nomenklatura węglowodorów i ich pochodnych jednopodstawionych - podsumowanie
 2. Nomenklatura wielofonkcyjnych związków organicznych
 3. Nomenklatura związków organicznych - zadania

Wybrane praktyczne aspekty chemii organicznej

 1. Detergenty
 2. Dodatki do żywności
 3. Witaminy
 4. Substancje słodzące
 5. Substancje lecznicze. Projektowanie struktury związków biologicznie czynnych
 6. Insektycydy
 7. Feromony
 8. Substancje barwne
 9. Substancje toksyczne pochodzenia organicznego
 10. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
 11. Freony