Przejdź do zawartości

Chemia organiczna/Słownik pojęć

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 • Aceny - związki organiczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w których cząsteczkach pierścienie są skondensowane liniowo.
 • Alkany - związki organiczne, węglowodory o wzorze ogólnym CnH2n+2, w których atomy węgla są połączone wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.
 • Alkany normalne (łańcuchowe, nierozgałęzione) - alkany, w których atomy węgla tworzą jeden łańcuch.
 • Alkany rozgałęzione - alkany, w których łańcuchy węglowe tworzą rozgałęzienia.
 • Alkeny - związki organiczne, węglowodory o wzorze ogólnym CnH2n, w których pomiędzy atomami węgla występuje jedno wiązanie podwójne.
 • Alkil - zobacz Grupa alkilowa
 • Alkiny - związki organiczne, węglowodory o wzorze ogólnym CnH2n-2, w których pomiędzy atomami węgla występuje jedno wiązanie potrójne.
 • Aminy - związki organiczne, organiczne pochodne amoniaku, które w swoich cząsteczkach zawierają grupę aminową —NH2.
 • Areny - zobacz Węglowodory aromatyczne
 • Atom - najmniejsza, niepodzielna część pierwiastka chemicznego, która zachowuje jego właściwości fizyczne i chemiczne.
 • Benzen - związek organiczny, węglowodór aromatyczny, pierwszy w szeregu homologicznym arenów; bezbarwna ciecz o charakterystycznym, ostrym zapachu, słabo rozpuszczalna w wodzie; mało reaktywny chemicznie; w większych ilościach toksyczny.
 • Chemia organiczna - dział chemii, zajmujący się związkami węgla czterowartościowego, w których występuje wiązanie węgiel - wodór (oprócz cyjanowodoru).
 • Chemia nieorganiczna - dział chemii, zajmujący się związkami pierwiastków innych niż węgiel oraz niektórymi związkami węgla (tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, cyjanowodór, cyjanki).
 • Cytotoksyczność - toksyczność substancji względem komórek danego organizmu.
 • Elektron - trwała cząstka elementarna, o ładunku elementarnym ujemnym i masie równej około 5.486·10-4 u, będąca składnikiem atomu.
 • Feromony - substancje wydzielane na zewnątrz organizmu i służące do komunikacji między osobnikami tego samego gatunku. Są charakterystyczne dla danego gatunku. Należą do grupy substancji semiochemicznych.
 • Feromony powierzchniowe - trudno lotne feromony, działające z bardzo bliskiej odległości lub w wyniku bezpośredniego kontaktu.
 • Grupa alkilowa (alkil, R-) - jednowartościowa grupa organiczna, utworzona przez formalne usunięcie atomu wodoru z cząsteczki węglowodoru alifatycznego, najczęściej alkanu.
 • Grupa funkcyjna - grupa atomów charakterystyczna dla danego rodzaju związków organicznych; decyduje o zachowaniu się związku w reakcjach.
 • Immunotoksyczność - nadmierne pobudzenie lub obniżenie układu odpornościowego przez czynniki o dużej aktywności biologicznej, powodujące ujemne skutki zdrowotne.
 • Indukcja enzymatyczna - wzrost aktywności enzymu pod wpływem induktora, cząsteczki pochodzącej z metabolizmu komórki lub z zewnątrz.
 • Izomeria - zjawisko istnienia różnic w sposobie ułożenia atomów w cząsteczkach o takim samym składzie atomowym.
 • Izomeria konstytucyjna - rodzaj izomerii, w której cząsteczki związków posiadają te same atomy tych samych pierwiastków, ale atomy w tych cząsteczkach są różnie połączone.
 • Izomery - związki zawierające taką samą liczbę takich samych atomów w cząsteczce, ale różniące się ich ułożeniem w przestrzeni.
 • Jądro atomowe - dodatnio naładowany układ, złożony z protonów i neutronów, znajdujący się w centrum atomu i skupiający prawie całą jego masę.
 • Konstytucja - liczba i rodzaj atomów, wchodzących w skład cząsteczki oraz liczba i rodzaj wiązań, które te atomy łączą.

Ł

[edytuj]
 • Naftalen - C10H8, węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych; pierwszy człon szeregu homologicznego acenów; białe ciało stałe o charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalne w wodzie.
 • Neutron - obojętna elektrycznie cząstka elementarna o masie 1,009 u; składnik jądra atomowego.
 • Orbital - funkcja stosowana do opisu stanu jednego lub dwóch elektronów (różniących się wartościami magnetycznej spinowej liczby kwantowej) w drobinie - atomie (orbital atomowy) lub cząsteczce (orbital cząsteczkowy).
 • Podstawnik - zobacz Grupa funkcyjna
 • Powłoka elektronowa - zbiór orbitali atomowych o tych samych wartościach głównej liczby kwantowej.
 • Proton - cząstka elementarna o ładunku elementarnym ujemnym, spinie równym ½ i masie równej około 1,00728 u, będąca składnikiem atomu.
 • Reguła Hunda - reguła głosząca, że w atomie powinno być jak najwięcej elektronów niesparowanych; w związku z tym elektrony ulegają sparowaniu dopiero po pojedynczym zapełnieniu wszystkich form przestrzennych danych orbitali danej powłoki elektronowej.
 • Reguła Pauliego - zobacz Zakaz Pauliego
 • Rzędowość atomu - liczba związanych z danym atomem atomów tego samego pierwiastka.
 • Substancje semiochemiczne - związki chemiczne używane przez zwierzęta i rośliny do przekazywania informacji między osobnikami tego samego lub różnych gatunków.
 • Szereg homologiczny - szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach, w którym każdy człon posiada o jedną więcej grupę metylenową —CH2—.
 • Teratogenność - właściwość związków chemicznych, promieniowania i niektórych wirusów, powodująca wady w rozwoju płodu.
 • Węglowodory - związki organiczne składające się wyłącznie z atomów węgla i wodoru.
 • Węglowodory aromatyczne - węglowodory pierścieniowe, zawierające w swej cząsteczce co najmniej jeden pierścień aromatyczny, tzn. układ trzech sprzężonych, zdelokalizowanych wiązań podwójnych.
 • Węglowodory cykliczne (pierścieniowe) - węglowodory, w których atomy węgla tworzą pierścień; należą do nich węglowodory aromatyczne oraz cykloalifatyczne.
 • Wzór strukturalny - wzór chemiczny, określający sposób wzajemnego powiązania atomów w cząsteczce związku chemicznego.
 • Wzór sumaryczny - wzór chemiczny, określający rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce związku.
 • Zakaz Pauliego - zasada głosząca, że w atomie nie ma dwóch elektronów, których stany kwantowe byłyby identyczne.
 • Związki nasycone - związki organiczne, w których cząsteczkach między wszystkimi atomami występują wyłącznie wiązania pojedyncze, np. alkany, alkanole.
 • Związki nienasycone - związki organiczne, w których cząsteczkach między atomami węgla lub atomami węgla i innych pierwiastków występują wiązania wielokrotne (podwójne lub potrójne), np. alkeny, alkiny, aldehydy, ketony.