Delphi/Słowa kluczowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Słowo kluczowe "begin"[edytuj]

Często jest potrzeba wykonania więcej niż jednej instrukcji. Begin pozwala właśnie na wykonanie bloku instrukcji (np. w pętli), zakończonego słowem "end;".

begin
 polecenie1;
 polecenie2;
 polecenie3;
end;

Słowo kluczowe "var"[edytuj]

Pozwala na deklarację zmiennych (danych mogących zmieniać wartość podczas pracy programu). Jeżeli znajduje się rzed "implementation", tworzy zmienne globalne. Jeżeli znajduje się przed słowem "begin" w definicji procedury, tworzy zmienne lokalne.

var
 nazwazmiennej1 : typdanych1;
 nazwazmiennej2 : typdanych2;

Słowo kluczowe "const"[edytuj]

Służy do definiowania stałych. (danych nie mogących zmieniać wartość podczas pracy programu). Podobnie jak var może się znajdować przed implementation lub w definicji procedury.

const
 nazwastałej1 = wartość1;
 nazwastałej2 = wartość2;

Słowo kluczowe "type"[edytuj]

Pozwala na utworzenie nowego typu danych (rekordu, klasy itp.).

type
 nazwarekordu = record
  zmiennawrekordzie1:typ1;
  zmiennawrekordzie2:typ2;
  zmiennawrekordzie3:typ3;
 end;

odwołanie do danych w rekordzie:

nazwarekordu.zmiennawrekordzie1 := (cośtam);

Instrukcja warunkowa "if"[edytuj]

Instrukcja ta pozwala na wykonanie instrukcji (lub bloku), jeżeli warunek logiczny przyjmuje wartość: "True".

if warunek then instrukcja;
//z blokiem
if warunek then
begin
 instrukcja1;
 instrukcja2;
end;
//z else
if warunek then instrukcjajeśliprawda  //<- brak średnika
else instrukcjajeślifałsz;

//if może być zagnieżdżona, lub rozbudowana
if warunek1 then
begin
 ...  //dowolne instrukcje
 if warunekzagniezdzony then
 begin
  ...
 end;
end
else if warunek2 then
begin
 ...
end;

Operatory w Pascalu:

 • porównania: (a i b to wartości liczbowe)

a > b - większe

a >= b - większe lub równe

a < b - mniejsze

a <= b - mniejsze lub równe

a = b - równy

a <> b - różny

 • logiczne: (p i q to wartości logiczne)

p and q - koniunkcja (jednak w programowaniu potrzebna matematyka)

p or q - alternatywa

not p - negacja

Pętle

Pętle służą do wielokrotnego wykonywania instrukcji. W zależniści od typu pętli mogą one wykonywać instrukcje do uzyskania odpowiedniego wyniku, lub z góry określoną ilość iteracji.

Pętla for[edytuj]

Pętla ta ustawia podaną wartość do zmiennej liczbowej, a następnie zwiększa ją (zmniejsza)do uzyskania wartości zapisanej po słowie "to".

składnia:

for i := 1 to 5 do
begin
instrukcja

end;

//Tutaj instrukcja zostanie wykonana 5 razy ("i" rośnie)

for i := 10 downto 0 do
begin
instrukcja

end;

//Tutaj instrukcja zostanie wykonana 11 razy ("i" maleje)

Ćwiczenie

Aby lepiej zrozumieć działanie pętli for wykonaj ćwiczenie:

Na formularzu umieść przycisk i komponent ListBox. W procedurze przycisku umieść kod:

procedure TForm1.Button1Click(sender:TObject);

var
I:integer;

begin

for i := 1 to 10 do

begin

ListBox1.Items.Add('Iteracja: '+IntToStr(i));

end;

end;

//autor: Marszmit (ewentualnie proszę o poprawienie treści i formatowania)