Emacs/Struktury

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Emacs

Zrozumienie buforów i okien[edytuj]

Bufor[edytuj]

Bufor ( ang. buffer) odpowiada dokumentowi lub wirtualnemu pulpitowi ( ang. workspace) w innych edytorach. Może zawierać tekst lub obrazy. Często zawartość bufora pochodzi z pliku.

Użyj komendy :

C-h v buffer-file-name

aby zobaczyć nazwę pliku.[1]

Bufor może być widoczna w jakimś oknie (ang. window) lub nie.

Lista buforów możemy uzyskać za pomocą komendy : C-x C-b

Każdy bufor ma dokładnie jeden główny tryb oraz jeden lub więcej podrzędnych trybów

Rodzaje buforów[edytuj]

Mini bufor[edytuj]

Minibufor ( ang. MiniBuffer , minibuffer ) jest to bufor służący do komunikacji między użytkownikiem a programem poprzez :

 • wprowadzanie komend
 • argumentów do komend

Znajduje się w osobnej ramce lub u dołu każdej ramki.

Pod wieloma względami minibufor jest jak inne bufory. Możesz w nim edytować tekst.

Większość sekwencji klawiszy jest tutaj dostępna. Są również zdefiniowane własne skróty klawiaturowe.

Aby skasować to co robisz w minibuforze użyj :

C-g

Zobacz również RefocusMinibuffer.

Wszystko co wpiszesz w minibuforze ( komendy, argumenty) jest dodawane do historii ( ang. MinibufferHistory ). Możesz wczytywać informacje z historii aby je edytować i użyć ponownie.

[2]

EchoArea[edytuj]

Czasami miejsce w którym wprowadzasz komendy jest używane do wyświetlania wiadomości ( ang. informative messages ) . Wtedy ten obszar jest nazywany EchoArea a nie minibuffer.

*Buffer List*[edytuj]

Jest to bufor zawierający listę buforów.

Polecenie :

 • Menu/Buffers/List All Buffers
 • skrót : C-x C-b

otwiera bufor *Buffer List* zawierający poniższy tekst  :


CRM  Buffer          Size Mode        File
*   *scratch*        192 Lisp Interaction
*   TUTORIAL (English)   46728 Text
%   *GNU Emacs*       806 Fundamental
*   *Messages*       1698 Fundamental
%   *Completions*      273 Completion List


Lista zawiera kilka kolumn o nagłówkach :[3]

 • C od ang. Current ( aktualny). Kropka w tej kilumnie oznacza aktualny bufor
 • R od ang. Read only ( tylko do odczytu). Procent w tej kolumnie oznacza ze bufor jet tylko do odczytu
 • M od ang. MOdified. Gwiazdka w tej kolumnie oznacza że bufor się zmienił
 • Buffer zawierający nazwy buforów
 • Size oznaczający wielkość zawartości bufora
 • Mode - tryb bufora
 • File - skojarzony plik

Nazwy buforów nie skojarzonych z plikiem rozpoczynają się od gwiazdki ( ang. asterix) '* ', co nie znaczy że nie można zapisać ich do pliku. [4]

*scratch*[edytuj]

Ten bufor służy do testowania kodu. Możemy nazwać brudnopisem.

Okno[edytuj]

Oknem (ang. Window) w Emacsie jest obszar, w którym wyświetlany jest bufor. Okna Emacsa nie należy mylić z oknem programu uruchomionego w trybie GUI ( w MS Windows to jest okno a w Emacsie ramka).[5]

Okno może być podzielone w pionie lub poziomie na dwa okna. Te nowe okna znowu mogą być podzielone w pionie lub poziomie itd. U dołu każdego okna jest wiersz trybu ( ang. mode line ).

Wiersz trybu[edytuj]

Wiersz trybu (ang. modeline) znajduje się u dołu każdego okna ( powyżej minibufora). [6]

-cs:ch-fr buf   pos line  (major minor)------

Zawiera : [7]

 • stan bufora :
  • zmodyfikowany - para gwiazdek,
  • niezmodyfikowany - myślniki,
  • 'tylko do odczytu' - para znaków '%'
 • nazwa bufora lub edytowanego pliku : buf
 • tryb  : (major minor)
 • ilość treści edytowanego pliku widoczna na ekranie:[8]
  • All - widać cały plik
  • Top - początek pliku
  • Bot - koniec pliku
  • Procent - NN% oznacza procent zawartości pliku ponad widocznym oknem edycji

Ramka[edytuj]

Ramka (ang. frame) może zawierać jedno lub kilka okien. [9]

frame
---------------------
| window1     |
| --------------  |
| | bufor1  |  |
| |      |  |
| --------------  |
| window2     |
| --------------  |
| |  bufor2  |  |
| |      |  |
| --------------  |
---------------------

Bibliografia[edytuj]

 1. Emacs wiki - buffer doc
 2. emacswiki - MiniBuffer doc
 3. CRM in Buffer List
 4. emacswiki : Buffer
 5. GNU Emacs gierki -Half-lifeboard
 6. emacs manual : Mode Line
 7. T. Przechlewski : Redagowanie plików tekstowych za pomocą edytora Emacs
 8. Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki UJ :Emacs
 9. emacswiki - Frame doc