Emacs/Terminal

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Term[edytuj]

Tryb Term w GNU Emacs umożliwia otwarcie emulatora terminala w buforze Emacsa. Oto jak go używać:

Tryb Open Term: Wpisz M-x term w Emacsie, aby otworzyć nowy bufor Term. Alternatywnie możesz użyć skrótu klawiszowego C-c C-j.

Uruchom powłokę: Po otwarciu bufora terminów pojawi się monit o uruchomienie powłoki. Możesz uruchomić powłokę, wpisując nazwę preferowanej powłoki (np. bash, zsh, fish itp.) i naciskając RET.

Użyj powłoki: Bufor Term będzie zachowywał się jak zwykły emulator terminala, umożliwiając uruchamianie poleceń powłoki, nawigację w katalogach i interakcję z programami wiersza poleceń. Możesz użyć wszystkich zwykłych poleceń powłoki, w tym cd, ls, grep i tak dalej.

Przełączanie pomiędzy trybem liniowym i znakowym: Domyślnie tryb Term jest w trybie znakowym, co oznacza, że Emacs zinterpretuje każde naciśnięcie klawisza i wyśle je do powłoki, gdy tylko je wpiszesz. Aby przełączyć się w „tryb liniowy”, który jest podobny do działania większości emulatorów terminali, naciśnij C-c C-j.

Użyj poleceń terminów: Tryb terminów udostępnia również kilka poleceń specyficznych dla tego trybu. Na przykład możesz wyczyścić bufor terminala za pomocą C-c C-k, przerwać uruchomione polecenie za pomocą C-c C-c lub wysłać literał C-c do powłoki, wpisując C-c C-c.

Wyjdź z trybu Term: Aby wyjść z trybu Term, wpisz exit lub wyloguj się w wierszu polecenia powłoki albo użyj skrótu klawiszowego C-c C-d.

Należy pamiętać, że tryb Term może nie działać idealnie z niektórymi funkcjami lub aplikacjami powłoki, szczególnie tymi, które zależą od określonego emulatora terminala lub ustawień powłoki. Jeśli napotkasz problemy, możesz wypróbować inne tryby Emacsa lub zewnętrzne emulatory terminali.

Powłoka (shell)[edytuj]

Możesz użyć powłoki w GNU Emacs, otwierając bufor powłoki. Oto kroki:

Otwórz GNU Emacsa. Naciśnij M-x, aby wprowadzić znak zachęty „M-x” u dołu ekranu. Wpisz powłoka i naciśnij Enter. Spowoduje to otwarcie nowego bufora z uruchomioną powłoką. Możesz używać bufora powłoki jak zwykłego okna terminala. Na przykład możesz nawigować do katalogów, uruchamiać polecenia i wyświetlać dane wyjściowe. Aby wyjść z bufora powłoki, wpisz exit lub C-d. Możesz także dostosować swoje środowisko powłoki w GNU Emacs, ustawiając zmienną explicit-shell-file-name. Ta zmienna określa, którego programu powłoki użyć w buforze powłoki. Aby to ustawić, dodaj następujący wiersz do pliku konfiguracyjnego Emacsa (zwykle ~/.emacs lub ~/.emacs.d/init.el):

(setq explicit-shell-file-name "/ścieżka/do/twojej/powłoki")

Eshell[edytuj]

Eshell to wbudowana powłoka w GNU Emacs, która zapewnia interfejs wiersza poleceń do interakcji z systemem operacyjnym. Oto jak używać Eshell w Emacsie:

Otwórz Eshell: Aby otworzyć Eshell, wpisz M-x eshell i naciśnij RET. Alternatywnie możesz użyć skrótu klawiaturowego M-x shell.

Wykonywanie poleceń: Po otwarciu Eshell możesz uruchamiać polecenia tak samo, jak w każdej innej powłoce. Na przykład, aby wyświetlić zawartość bieżącego katalogu, wpisz ls i naciśnij RET. Dane wyjściowe polecenia zostaną wyświetlone w buforze Eshell.

Nawiguj po katalogach: Możesz nawigować po katalogach za pomocą tych samych poleceń, których użyłbyś w powłoce. Na przykład, aby przejść do innego katalogu, wpisz cd, a następnie ścieżkę do katalogu, do którego chcesz się zmienić. Możesz użyć . aby odnieść się do bieżącego katalogu i .. aby odnieść się do katalogu nadrzędnego.

Użyj historii poleceń: Eshell przechowuje historię poleceń, do której można uzyskać dostęp za pomocą klawiszy strzałek w górę iw dół. Aby wykonać polecenie z historii, wystarczy przejść do niego za pomocą klawiszy strzałek i nacisnąć RET.

Użyj poleceń Emacsa: ponieważ Eshell jest zintegrowany z Emacsem, możesz używać poleceń Emacsa do manipulowania tekstem w buforze Eshell. Na przykład możesz użyć C-a, aby przejść na początek linii, a C-e, aby przejść na koniec linii.

Dostosuj Eshell: Eshell zapewnia szereg opcji dostosowywania. Aby dostosować Eshell, wpisz M-x dostosuj grupę eshell i naciśnij RET.

Wyjdź z Eshell: Aby wyjść z Eshell, wpisz exit lub C-d w buforze Eshell.

Eshell to potężna i elastyczna powłoka, która zapewnia szereg zalet w porównaniu z innymi powłokami, takich jak integracja z Emacsem i możliwość wykonywania kodu Emacs Lisp. Aby dowiedzieć się więcej o Eshell, zajrzyj do dokumentacji Emacsa, wpisując C-h i i wybierając Info manual dla Emacsa, a następnie wyszukując „Eshell”.