GTK+/Poprawiona wersja programu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przedstawiony tu program zawiera w sobie te wszystkie poprawki w stosunku do pierwszej wersji, które były opisane podczas analizy programu. Ponadto wprowadza możliwość ciągłego wykonywania działań na przemian - w tym celu została wprowadzona nowa zmienna prev_operation do struktury Kalkulator.
Kod programu został skrócony dzięki zastosowaniu dwóch nowych funkcji. Pierwsza z nich to numeric_btn_clicked_event(): obsługuje ona teraz zadania wszystkich przycisków numerycznych. Wprowadzono tu zmianę dot. zachowania po uzyciu przycisku "=". Gdy zaraz po wciśnięciu klawisza sumy zostanie wybrana jakakolwiek cyfra domniema się, że użytkownik chce wykonać nowe działanie, dlatego wykonywane jest zerowanie danych jak podczas wciśnięcia przycisku "C". Funkcja calculate_btn_clicked_event() odpowiada na użycie czterech przycisków "+", "-", "*", "/". Dzięki tym dwóm funkcjom pozbyliśmy się powtarzającego się kodu.
Funkcja licz() została przeprojektowana tak aby była całkowicie niezależna od reszty programu. Wynik jest wyświetlany bez zbędnych zer. Ponieważ teraz funkcja umieszcza wynik w zmiennej na jaką wskazuje przekazany jej wskaźnik konieczne stało się dynamiczne alokowanie pamięci dla wyniku przed użyciem funkcji licz(). Została do tego użyta wcześniej nieomawiana funkcja g_malloc0(). Alokuje ona pamięć i jednocześnie wypełnia ją zerami. Gdy przestaje być nam potrzebna jest zwalniana.


kalkulator.h:

struct _Kalkulator {
 
 // pamięć zarządzana przez GTK+
 GtkWidget  *window;
 GtkWidget  *table;
 GtkWidget  *entry;
 
 // pamiec zarządzana przez nas
 GString  *value1;
 GString  *value2;
 
 // numer operacji - działania
 // 1 + 
 // 2 -
 // 3 * 
 // 4 /
 gint8   operation;
 // poprzedni rodzaj działania
 gint8   prev_operation;
 // stan kalkulatora
 gboolean  is_value1;
 gboolean  is_value2;
 gboolean  is_result;
 // ostatnio wciśnięty przycisk
 // 1 1
 // 2 2
 // ...
 // 9 9
 // 0 0
 // 10 +
 // 11 -
 // 12 *
 // 13 /
 // 14 =
 // 15 ,
 // 16 <-
 // 17 C
 gint8    prev_button;
};

typedef struct _Kalkulator Kalkulator;

kalkulator2.c:

/* 
 * Autor: Grzegorz Kuczyński 
 * kompilacja: gcc -Wall -g kalkulator2.c -o kalkulator2 `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`
 *
 * TODO:
 * - obsługa przecinka (spr błędów)
 * - reakcja na backspace - obcinanie końcówki liczby value1/2 (przycisk <-)
 * - sterowanie za pomocą klawiatury numerycznaj
 * - komunikat dot. dzielenia przez 0
 */

#include <gtk/gtk.h>
#include "kalkulator.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define DEBUG


// funkcja debugująca
void info (Kalkulator * pkalkulator, gchar* event)
{
 Kalkulator *kalkulator = pkalkulator;

 printf (
"\n =============\n \
event: %s \n \
 - - - - -\n \
Struktura:\n \
 value1: %s \n \
 value2: %s \n \
 operation: %d \n \
 is_value1: %d \n \
 is_value2: %d \n \
 is_result: %d \n \
 prev_button: %d \n \
 prev_operation: %d \n \
- - - - -\n",
   event,
   kalkulator->is_value1 == TRUE? kalkulator->value1->str :"",
   kalkulator->is_value2 == TRUE? kalkulator->value2->str :"",
   kalkulator->operation,
   kalkulator->is_value1,
   kalkulator->is_value2,
   kalkulator->is_result,
   kalkulator->prev_button,
   kalkulator->prev_operation);
}

// funkcja odpowiadająca za właściwe wykonywanie opliczeń na 2 wartościach
void licz( const char  *s_value1, 
      const char  *s_value2,
      char     operation,
      char     *s_result)
{
 double d_value1=0,
     d_value2=0,
     d_result=0;
 int len;

 // char* -> double
 d_value1 = strtod( s_value1, NULL );
 d_value2 = strtod( s_value2, NULL );
 
 switch( operation )
 {
 case 1:
  d_result = d_value1 + d_value2;
  break;
 case 2:
  d_result = d_value1 - d_value2;
  break;
 case 3:
  d_result = d_value1 * d_value2;
  break;
 case 4:
  if ( d_value2 != 0.0 )
   d_result = d_value1 / d_value2;
  else
   d_result = d_value1;
  break;
 }

 // double -> char*
 len = sprintf( s_result, "%g", d_result );
 // można to spr.
 // if ( !len ) ...

 #ifdef DEBUG
 printf ("liczby to %g , %g wynik to: %g \n",d_value1,d_value2,d_result);
 #endif
}

// obsłuwa wszystkich przycisków numerycznych: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
void numeric_btn_clicked_event (gpointer pkalkulator, gchar *number)
{
 g_print ("clicked: %s\n",number);
 Kalkulator *kalkulator = pkalkulator;
 
 if ( kalkulator->is_result && kalkulator->prev_button == 14 )
 {
  if (kalkulator->is_value1 == TRUE)
  {
   g_string_free (kalkulator->value1,TRUE); 
   kalkulator->value1 = g_string_new (NULL); 
  }
  if (kalkulator->is_value2 == TRUE)
  {
   g_string_free (kalkulator->value2,TRUE); 
   kalkulator->value2 = g_string_new (NULL); 
  }
  
  kalkulator->operation = -1;
  kalkulator->prev_operation = -1;
  kalkulator->is_value1 = FALSE;
  kalkulator->is_value2 = FALSE;
  kalkulator->is_result = FALSE;
  kalkulator->prev_button = -1;
 
  gtk_entry_set_text ( GTK_ENTRY(kalkulator->entry),"");
 }
 else if ( kalkulator->is_result )
 {
  gtk_entry_set_text ( GTK_ENTRY( kalkulator->entry ),"");
  kalkulator->is_result = FALSE;
 }
 
 gtk_entry_append_text ( GTK_ENTRY(kalkulator->entry),number);
 kalkulator->prev_button = atoi(number);
}

// obsługa wszytskich przycisków działń: +,-,*,/
void calculate_btn_clicked_event ( gpointer pkalkulator,
                  gchar  *button,
                  gint8  operation )
{
 g_print ("clicked: %s\n",button);
 Kalkulator *kalkulator = pkalkulator;
 
 gint8 test = 0,
    prev_operation_tmp = FALSE;
 gchar *text_entry = GTK_ENTRY(kalkulator->entry)->text;
 char *s_result  = g_malloc0( 50 ); // free me
 
 // +,-,*,/
 kalkulator->operation = operation;

 // test
 if ( kalkulator->is_value1 == FALSE && 
    kalkulator->is_value2 == FALSE &&
    strlen (text_entry)  > 0   )
 {
  // nalezy ustawić value1
  test = 1;
 }
 if ( kalkulator->is_value1  == TRUE && 
    kalkulator->is_value2  == FALSE &&
    strlen (text_entry)   > 0   &&
    kalkulator->prev_button != 10  && // +
    kalkulator->prev_button != 11  && // -
    kalkulator->prev_button != 12  && // *
    kalkulator->prev_button != 13  && // /
    kalkulator->prev_button != 14  && // =
    kalkulator->prev_button != 15   ) // ,
 {
  // ustawic value2 i obliczyć wynik
  test = 2;
 }

 switch (test)
 {
  case 1:
   kalkulator->value1 = g_string_new( gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(kalkulator->entry)) );
   kalkulator->is_value1 = TRUE;
   kalkulator->is_value2 = FALSE;
   kalkulator->is_result = FALSE;
   gtk_entry_set_text( GTK_ENTRY(kalkulator->entry), "" );
   break;

  case 2:
   kalkulator->value2 = g_string_new( gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(kalkulator->entry)) );
   kalkulator->is_value2 = TRUE;

   // gdy po wielokrotnych operacji następuje zmiana
   // wynik obliczamy według poprzednio wybranej operacji
   // np. 5 + 5 (10)- 5 = 15
   if ( kalkulator->operation != kalkulator->prev_operation )
    prev_operation_tmp = TRUE;

   licz( g_string_free (kalkulator->value1, FALSE),
      g_string_free (kalkulator->value2, FALSE),
      prev_operation_tmp? kalkulator->prev_operation: kalkulator->operation,
      s_result );
   
   kalkulator->value1 = g_string_new( s_result );
   /*
    * kalkulator->value1 (wynik)
    * kalkulator->value2 (puste)
    */

   gtk_entry_set_text( GTK_ENTRY (kalkulator->entry),
             (gchar*)kalkulator->value1->str );
   kalkulator->is_value1 = TRUE;
   kalkulator->is_value2 = FALSE;
   kalkulator->is_result = TRUE;
   break;
 }

 // mały trik, działanie '+' to 1 a nr. przycisku '+' to 10
 kalkulator->prev_button = (operation+10)-1;
 
 // zabezpiecza nas przed tym: 
 // np. 1 + 5 * daje w wyniku 5 ponieważ wykonał rodzaj operacji 
 // domyślny dla obecnie wciśniętego przycisku, czyli *
 kalkulator->prev_operation = kalkulator->operation;
 
 g_free( s_result );
 
 #ifdef DEBUG
 info(kalkulator,button); 
 #endif
}

//==========================================
// obsługa zdarzeń przycisków numerycznych
static void btn_1_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"1");
}

static void btn_2_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"2");
}

static void btn_3_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"3");
}

static void btn_4_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"4");
}

static void btn_5_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"5");
}

static void btn_6_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"6");
}

static void btn_7_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"7");
}

static void btn_8_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"8");
}

static void btn_9_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"9");
}

static void btn_0_clicked( GtkWidget *widget,
              gpointer  pkalkulator )
{
 numeric_btn_clicked_event (pkalkulator,"0");
}

// obsługa zdarzeń przycisków funkcyjnych
static void btn_comma_clicked( GtkWidget *widget,
                gpointer  pkalkulator )
{
 g_print ("clicked: ,\n");
 Kalkulator *kalkulator = pkalkulator;
 
 gtk_entry_append_text ( GTK_ENTRY(kalkulator->entry),",");
 
 kalkulator->prev_button = 15;
}

static void btn_back_clicked( GtkWidget *widget,
               gpointer  pkalkulator )
{
 g_print ("clicked: <-\n");
 Kalkulator *kalkulator = pkalkulator;
 GString *tmp=NULL;
 
 tmp = g_string_new( gtk_entry_get_text (GTK_ENTRY(kalkulator->entry)));
 tmp = g_string_truncate ( tmp, tmp->len - 1 );
 gtk_entry_set_text ( GTK_ENTRY( kalkulator->entry ), 
            g_string_free( tmp, FALSE ) );
 kalkulator->prev_button = 16;
}

static void btn_clear_clicked( GtkWidget *widget,
                gpointer  pkalkulator )
{
 g_print ("clicked: C\n");
 Kalkulator *kalkulator = pkalkulator;

 if (kalkulator->is_value1 == TRUE)
 {
  g_string_free (kalkulator->value1,TRUE); 
  kalkulator->value1 = g_string_new (NULL); 
 }
 if (kalkulator->is_value2 == TRUE)
 {
  g_string_free (kalkulator->value2,TRUE); 
  kalkulator->value2 = g_string_new (NULL); 
 }
 
 kalkulator->operation = -1;
 kalkulator->prev_operation = -1;
 kalkulator->is_value1 = FALSE;
 kalkulator->is_value2 = FALSE;
 kalkulator->is_result = FALSE;
 kalkulator->prev_button = -1;
 
 gtk_entry_set_text ( GTK_ENTRY(kalkulator->entry),"");

 kalkulator->prev_button = 17;
 
 #ifdef DEBUG
 info(kalkulator,"clear");
 #endif
}

// opsługa zdarzeń przycisków działań
static void btn_add_clicked( GtkWidget *widget,
               gpointer  pkalkulator )
{
 calculate_btn_clicked_event (pkalkulator, "+", 1);
}

static void btn_sub_clicked( GtkWidget *widget,
               gpointer  pkalkulator )
{
 calculate_btn_clicked_event (pkalkulator, "-", 2);
}
static void btn_multi_clicked( GtkWidget *widget,
                gpointer  pkalkulator )
{
 calculate_btn_clicked_event (pkalkulator, "*", 3);
}

static void btn_div_clicked( GtkWidget *widget,
               gpointer  pkalkulator )
{
 calculate_btn_clicked_event (pkalkulator, "/", 4);
}

static void btn_result_clicked( GtkWidget *widget,
                gpointer  pkalkulator )
{
 g_print ("clicked: =\n");
 Kalkulator *kalkulator = pkalkulator;
 // zamiast:  ((Kalkulator*)pkalkulator)->operation 

 gchar *text_entry = GTK_ENTRY(kalkulator->entry)->text;
 char *s_result = g_malloc0(50);

 if ( kalkulator->is_value1 == TRUE && 
    kalkulator->is_value2 == FALSE &&
    strlen (text_entry) > 0 &&
    kalkulator->prev_button != 10 &&
    kalkulator->prev_button != 11 &&
    kalkulator->prev_button != 12 &&
    kalkulator->prev_button != 13 &&
    kalkulator->prev_button != 14 &&
    kalkulator->prev_button != 15 ) 
 {
  kalkulator->value2 = g_string_new( gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(kalkulator->entry)) );
  kalkulator->is_value2 = TRUE;
  
  licz( g_string_free( kalkulator->value1, FALSE ),
     g_string_free( kalkulator->value2, FALSE ),
     kalkulator->operation, 
     s_result );

  kalkulator->value1 = g_string_new( s_result );
  /*
   * kalkulator->value1 (wynik)
   * kalkulator->value2 (puste)
   */
  gtk_entry_set_text( GTK_ENTRY (kalkulator->entry),
            kalkulator->value1->str );
  kalkulator->is_value1 = TRUE;
  kalkulator->is_value2 = FALSE;
  kalkulator->is_result = TRUE;
 }

 g_free( s_result );
 
 kalkulator->prev_button = 14;
 
 #ifdef DEBUG
 info(kalkulator,"koniec funkcji ="); 
 #endif
}

// obsługa zdarzeń emitowanych podczas zamykania programu
static gboolean delete_event( GtkWidget *widget,
               GdkEvent *event,
               gpointer  data )
{
 g_print("delete_event: FALSE\n");
 return FALSE;
}
 
static void destroy( GtkWidget *widget, gpointer pkalkulator )
{
 g_print("destroy: gtk_main_quit | g_free\n");
 Kalkulator *kalkulator = pkalkulator;
 
 gtk_main_quit ();
 
 if (kalkulator->is_value1 == TRUE)
 {
  g_string_free (kalkulator->value1,TRUE); 
 }
 if (kalkulator->is_value2 == TRUE)
 {
  g_string_free (kalkulator->value2,TRUE); 
 }
 g_free ( kalkulator );
}

int main( int argc, char *argv[] )
{
 Kalkulator *kalkulator;
 kalkulator = g_malloc ( sizeof( Kalkulator ) );
 kalkulator->operation = -1;
 kalkulator->prev_operation = -1;
 kalkulator->is_value1 = FALSE;
 kalkulator->is_value2 = FALSE;
 kalkulator->is_result = FALSE;
 kalkulator->prev_button = -1;
 GtkWidget *tmp;
 
 gtk_init (&argc, &argv);
 
 // okno i jego podstawowe właściwości 
 kalkulator->window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
 
 g_signal_connect (G_OBJECT (kalkulator->window), "delete_event",
       G_CALLBACK (delete_event), NULL);
 
 g_signal_connect (G_OBJECT (kalkulator->window), "destroy",
       G_CALLBACK (destroy), kalkulator);
 
 gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (kalkulator->window), 5);
 gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (kalkulator->window), "kalkulator");
 gtk_window_set_resizable ( GTK_WINDOW (kalkulator->window), FALSE );

 // tabela
 /*
    0/0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
    1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
    2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
    3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
    4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
  */
 kalkulator->table = gtk_table_new (4, 6, TRUE);
 gtk_container_add ( GTK_CONTAINER (kalkulator->window),
           kalkulator->table);

 // entry
 kalkulator->entry = gtk_entry_new ( );
 gtk_entry_set_alignment ( GTK_ENTRY( kalkulator->entry ), 1);
 gtk_entry_set_editable ( GTK_ENTRY( kalkulator->entry ), FALSE);
 // 0,6 - szerokość od 0 do 6
 // 0,1 - wysokość od 0 do 1
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               kalkulator->entry, 0, 6, 0, 1 );
 
 // przyciski 1
 // 0,1 - szerokość od 0 do 1
 // 1,2 - wysokość od 1 do 2
 tmp = gtk_button_new_with_label ("1");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_1_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 0, 1, 1, 2);
 
 // przyciski 2
 tmp = gtk_button_new_with_label ("2");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_2_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 1, 2, 1, 2);
 
 // przyciski 3
 tmp = gtk_button_new_with_label ("3");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_3_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 2, 3, 1, 2);
 
 // drugi wiersz
 // przyciski 4
 tmp = gtk_button_new_with_label ("4");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_4_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 0, 1, 2, 3);
 
 // przyciski 5
 tmp = gtk_button_new_with_label ("5");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_5_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 1, 2, 2, 3);
 
 // przyciski 6
 tmp = gtk_button_new_with_label ("6");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_6_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 2, 3, 2, 3);
 
 // trzeci wiersz
 // przyciski 7
 tmp = gtk_button_new_with_label ("7");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_7_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 0, 1, 3, 4);
 
 // przyciski 8
 tmp = gtk_button_new_with_label ("8");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_8_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 1, 2, 3, 4);
 
 // przyciski 9
 tmp = gtk_button_new_with_label ("9");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_9_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 2, 3, 3, 4);
 
 // przyciski 0
 tmp = gtk_button_new_with_label ("0");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_0_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 3, 4, 3, 4);
 
 // przyciski <-
 tmp = gtk_button_new_with_label ("<-");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_back_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 3, 4, 2, 3);
 
 // przyciski C
 tmp = gtk_button_new_with_label ("C");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_clear_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 3, 4, 1, 2);
 
 // przyciski +
 tmp = gtk_button_new_with_label ("+");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_add_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 4, 5, 1, 2);
 
 // przyciski -
 tmp = gtk_button_new_with_label ("-");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_sub_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 4, 5, 2, 3);
 
 // przyciski *
 tmp = gtk_button_new_with_label ("*");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_multi_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 4, 5, 3, 4);
 
 // przyciski /
 tmp = gtk_button_new_with_label ("/");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_div_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 5, 6, 1, 2);
  
 // przyciski =
 tmp = gtk_button_new_with_label ("=");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_result_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 5, 6, 3, 4);

 // przyciski ,
 tmp = gtk_button_new_with_label (",");
 g_signal_connect (G_OBJECT (tmp), "clicked",
          G_CALLBACK (btn_comma_clicked), kalkulator);
 gtk_table_attach_defaults ( GTK_TABLE (kalkulator->table),
               tmp, 5, 6, 2, 3);

 gtk_widget_show_all (kalkulator->window);
 
 #ifdef DEBUG
 info(kalkulator,"przed gtk_main");
 #endif
 gtk_main ();

 return 0;
}