Przejdź do zawartości

Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2011Jzad2tresc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 22( 5 pkt)

Narysowano dwa przecinające sie okręgi o różnych promieniach. Środek większego okręgu o promieniu r leży na mniejszym, zaś punkty przecięcia tych okręgów są końcami średnicy mniejszego okręgu (patrz rysunek). Ile jest równe pole zacieniowanego obszaru?


Wybierz odpowiedź

A) (π/6)r2 B)πr2 . C(r2 /2) D.)r2 . E) inna liczba