Kody źródłowe/Algorytm Euklidesa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Algorytm Euklidesa • Kod źródłowy
Algorytm Euklidesa
Kod źródłowy
Implementacje algorytmu Euklidesa.
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Algorytm Euklidesa

Euklides pierwotnie sformułował ten problem geometrycznie, jako szukanie wspólnej "miary" dwóch odcinków. Jego algorytm polegał na kolejnym odejmowaniu krótszego odcinka od dłuższego.


Implementacja algorytmu Euklidesa[edytuj]

Asembler[edytuj]

ARM[edytuj]

 loop  CMP  Ri, Rj    ; porównaj i z j, ustawiając flagi warunkowe:
               ;  - "GT" dla (i > j) 
               ;  - "LT" dla (i < j)  
               ;  - "NE" dla (i != j)    
    SUBGT Ri, Ri, Rj  ; jeśli "GT" (większa niż ang. greater than), wykonaj i := i - j; 
    SUBLT Rj, Rj, Ri  ; jeśli "LT" (mniejsza niż ang. less than), wykonaj j := j - i; 
    BNE  loop     ; jeśli "NE" (nie równy ang.not equal), wykonaj skok do etykiety 'loop'

NASM x86[edytuj]

section .text
global getgcd
getgcd:
 push ebp      
 mov ebp,esp   
 mov eax,[ebp+8] 
 mov ebx,[ebp+12] 
petla:
 cmp eax,ebx   
 jg  wiekszy  
 jl  mniejszy  
 jmp koniec   
wiekszy:
 sub eax,ebx
 jmp petla
mniejszy:
 sub ebx,eax
 jmp petla
koniec:
 mov esp,ebp   
 pop ebp     
 ret

ActionScript[edytuj]

function nwd(a, b) {
  while (a != b) {
    if (a>b) {
      a -= b;
    } else {
      b -= a;
    }
  }
  return a;
}

C/C++, C#, Java[edytuj]

int gcd(int a,int b){
  return b?gcd(b,a%b):a;
}
int nwd(int a, int b) {
  if (b == 0) 
    return a;
  return nwd(b, (a % b));
}
int nwd(int a, int b){
  int tmp;
  while(b != 0){
    tmp = a % b;
    a = b;
    b = tmp;
  }
  return a;
}

albo za pomocą odejmowania:

while (i != j)
{
  if (i > j)
    i -= j;
  else
    j -= i;
}

MARIE[edytuj]

	Input		/ AC = wejscie
	Store X		/ X = AC
	Input		/ AC = wejscie
	Store Y		/ Y = AC
While,	Load X		/ AC = X
	Subt Y 	/ AC -= Y
	Skipcond 400	/ If (AC==0) [X!=Y] to pomin nast. rozkaz
	Jump If		/ If (X!=Y) skocz do If
	Jump Return	/ If (X==Y) to wyjdz z petli
If,	Skipcond 800	/ If (AC>0) [X>Y] to pomin nast. rozkaz
	Jump Else	/ If (X<Y) to skocz do Else
	Load X		/ AC = X
	Subt Y		/ AC -= Y
	Store X		/ X = AC
	Jump While	/ skocz do While (petla)
Else,	Load Y		/ AC = Y
	Subt X		/ AC -= X
	Store Y		/ Y = AC
	Jump While	/ skocz do While (petla)
Return,	Load X		/ AC = X
	Output		/ daj AC na wyjscie
	Halt		/ koniec
X,	dec 0
Y,	dec 0

Pascal[edytuj]

Można to zilustrować następującą implementacją w Pascalu.

function nwd(a,b: Integer): Integer;
begin
  while a <> b do
    if a > b then
      a := a-b
    else
      b := b-a;
  nwd := a;
end;

albo nieco inaczej:

function nwd(a, b: Integer): Integer;
var
  tmp: Integer;
begin
  repeat
    tmp := a mod b;
    a := b;
    b := tmp;
  until b = 0;
  nwd := a;
end;

Perl[edytuj]

sub nwd
{
  my ($a,$b)=@_;
  # drugi argument nie powinien być większy od pierwszego
  ($b,$a)=($a,$b) if $b>$a;
  return $a if $b==0;
  nwd($b,$a%$b);
};

PHP[edytuj]

function NWD($a, $b) {
  while ($b) {
    $tmp = $a%$b;
    $a = $b;
    $b = $tmp;
  }
  return $a;
}


Javascript[edytuj]

function nwd(a, b) {
  var r;
  while (b) {
    r = a % b;
    a = b;
    b = r;
  }
  return a;
}

Prolog[edytuj]

  nwd(X,0,X).
  nwd(X,Y,Wynik):- not(Y==0),
    X1 is X mod Y,
    nwd(Y,X1,Wynik1),
    Wynik is Wynik1.

Python[edytuj]

def nwd(a, b):
  while b:
    a, b = b, a%b
  return a

Wersja uproszczona.

def nwd(a, b):
  while b:
    c = b
    b = a%b
    a = c
  return a

Wersja z odejmowaniem "odcinków" w Pythonie.

def nwd(a,b):
  while a != b:
    if a > b:
      a -= b
    else:
      b -= a
  return a

Ruby[edytuj]

def bgcd(a,b)
  g=1
  while(a&1==0 && b&1==0)
    g<<=1
    a>>=1
    b>>=1
  end
  while b!=0
    if a&1 == 0
      a>>=1
    elsif b&1 == 0
      b>>=1
    else
      if (a>b)
        a-=b
        a>>=1
      else
        b-=a
        b>>=1
      end
    end
  end
  return g*a
end
def nwd(a,b) 
  if a > b then a -= b else b -= a end while a != b; return a
end

dla wielu liczb gdzie arr - tablica liczb

def nwd(arr)
  a = arr.pop
  arr.each do |b|
    if a > b then a -= b else b -= a end while a != b; 
  end
  return a
end

Funkcja biblioteki standardowej:

a.gcd b

Scheme[edytuj]

Definicja funkcji wynika bezpośrednio ze wzoru rekurencyjnego:

(define (nwd a b)
  (if (= b 0)
    a
    (nwd b (modulo a b))))
(define (mod a b)
  (if(< a b)
    a
  (mod (- a b) b))) 

(define (nwd a b)
  (if(=? b 0)
    a
  (nwd b (mod a b))))

SQL[edytuj]

create function NWD(@a int, @b int)
returns int
as
begin
  declare @tmp int
  while @b <> 0 select @tmp = @a%@b, @a = @b, @b = @tmp
  return @a
end

Dla większej ilości liczb[edytuj]

PHP[edytuj]

function gcdp($a, $b) { // funkcja pomocnicza
  if ($b == 0) {
    return $a;
  } else {
    return gcdp($b, $a % $b);
  } 
}

function gcd($list) {  // główna funkcja
  sort($list);
  $g = $list[0];
  for ($i = 0; $i < count($list)-1; $i++) {
    $g = gcdp($g, $list[$i]);
  }
  return $g;
}

Rozszerzony algorytm Euklidesa[edytuj]

SQL[edytuj]

create function nwd(@a int, @b int)
returns @m table(p int, q int)
/*
Funkcja zwraca rozwiązanie równania: a*p + b*q = NWD(a,b)
*/
as
begin
 declare @r int, @q int,
     @x int, @x1 int, @x2 int,
     @y int, @y1 int, @y2 int

 select @q = @a/@b, @r = @a - @q*@b,
     @x2 = 1, @x1 = 0, @x = 1,
     @y2 = 0, @y1 = 1, @y = 1 - @q

 while @r <> 0
  select @a = @b, @b = @r,
      @x = @x2 - @q*@x1, @x2 = @x1, @x1 = @x,
      @y = @y2 - @q*@y1, @y2 = @y1, @y1 = @y,
      @q = @a/@b, @r = @a - @q*@b

 insert into @m select @x, @y

 return
end

C++[edytuj]

#include <iostream>
#include <cmath>

int main (){
  int a,b;

  //Pobranie danych
  std::cout << "Podaj a ";
  std::cin >> a;
  std::cout << "\nPodaj b ";
  std::cin >> b;
  if ( (a < 0) || (b < 0) ){
    std::cout << "Wartosci a i b powinny byc wieksze od zera\n";
    exit (1);
  }
  
  //zachowanie pierwotnych wartosci
  int a0 = a, b0 = b;
  
  //Zapewnia spelnienie niezmiennika p*a0 + q*b0 = a oraz r*a0 + s*b0 = b
  int p = 1, q = 0, r = 0, s = 1;
  int c, quot, new_r, new_s;
  
  //algorytm
  while (b != 0){
    c = a % b;
    quot = lrint (floor (a/b));
    a = b;
    b = c;
    new_r = p - quot * r;
    new_s = q - quot * s;
    p = r; q = s;
    r = new_r; s = new_s;
  }
  std::cout << "NWD(a,b) = a * p + b * q\n"
    << "NWD(" << a0 << "," << b0 << ") = " 
    << a0 << " * " << p << " + " 
    << b0 << " * " << q << '\n';
}
#include <iostream>

int v,w;

template <class _t1, class _t2, class _t3>
struct tripl {
  // wzorowane na kontenerze pair z biblioteki STL
  _t1 d;
  _t2 x;
  _t3 y;
  tripl()
    : d(), x(), y() { };
  tripl(const _t1& _a, const _t2& _b, const _t3& _c)
    : d(_a), x(_b), y(_c) { };
  template <class _u1, class _u2, class _u3>
  tripl(const tripl<_u1,_u2,_u3>& _t)
    : d(_t.d), x(_t.x), y(_t.y) { };
};

template <class typ>
tripl<typ,typ,typ> egcd(typ _a, typ _b) {
  // szablon funkcji obliczającej NWD
  if(_b==0) 
    return tripl<typ,typ,typ>(_a,1,0);
  tripl<typ,typ,typ> tmp;
  tmp = egcd<typ>(_b,_a%_b);
  return tripl<typ,typ,typ> (tmp.d, tmp.y, tmp.x-((int)(_a/_b))*tmp.y);
}

int main() {
  std::cout << "Podaj pare liczb rozdzielonych spacja\n";
  std::cin >> v >> w;
  tripl<int,int,int> ret;
  ret = egcd(v,w);
  std::cout << "gcd(" << v << ", " << w << ") = " << ret.d << " = " 
    << ret.x << "*" << v << (ret.y>0? " + " : " - ") 
    << (ret.y>0? ret.y : -ret.y) << "*" << w << '\n';
  return 0;
}