Przejdź do zawartości

Kody źródłowe/Budowniczy (wzorzec projektowy)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Budowniczy (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Budowniczy (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy budowniczego
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Budowniczy

Java[edytuj]

/** "Produkt" */
class Pizza {
 String dough = "";
 private String sauce = "";
 private String topping = "";

 public void setDough(String dough)   { this.dough = dough; }
 public void setSauce(String sauce)   { this.sauce = sauce; }
 public void setTopping(String topping) { this.topping = topping; }
}


/** "Abstrakcyjny budowniczy" */
abstract class PizzaBuilder {
 protected Pizza pizza;

 public Pizza getPizza() { return pizza; }
 public void createNewPizzaProduct() { pizza = new Pizza(); }

 public abstract void buildDough();
 public abstract void buildSauce();
 public abstract void buildTopping();
}

/** "Konkretny budowniczy" */
class HawaiianPizzaBuilder extends PizzaBuilder {
 public void buildDough()  { pizza.setDough("cross"); }
 public void buildSauce()  { pizza.setSauce("mild"); }
 public void buildTopping() { pizza.setTopping("ham+pineapple"); }
}

/** "Konkretny budowniczy" */
class SpicyPizzaBuilder extends PizzaBuilder {
 public void buildDough()  { pizza.setDough("pan baked"); }
 public void buildSauce()  { pizza.setSauce("hot"); }
 public void buildTopping() { pizza.setTopping("pepperoni+salami"); }
}


/** "Nadzorca" */
class Waiter {
 private PizzaBuilder pizzaBuilder;

 public void setPizzaBuilder(PizzaBuilder pb) { pizzaBuilder = pb; }
 public Pizza getPizza() { return pizzaBuilder.getPizza(); }

 public void constructPizza() {
  pizzaBuilder.createNewPizzaProduct();
  pizzaBuilder.buildDough();
  pizzaBuilder.buildSauce();
  pizzaBuilder.buildTopping();
 }
}


/** Klient zamawiający pizzę. */
class BuilderExample {
 public static void main(String[] args) {
  Waiter waiter = new Waiter();
  PizzaBuilder hawaiian_pizzabuilder = new HawaiianPizzaBuilder();
  PizzaBuilder spicy_pizzabuilder = new SpicyPizzaBuilder();

  waiter.setPizzaBuilder( hawaiian_pizzabuilder );
  waiter.constructPizza();

  Pizza pizza = waiter.getPizza();
 }
}

C#[edytuj]

//Implementation in C#.
class Pizza
{
  string dough;
  string sauce;
  string topping;
  public string Dough  { get { return dough; }  set { dough = value; } }
  public string Sauce  { get { return sauce; }  set { sauce = value; } }
  public string Topping { get { return topping; } set { topping = value; } }

  public override string ToString()
  {
    return string.Format(
        "Pizza with Dough as {0}, Sauce as {1} and Topping as {2}",
        Dough,
        Sauce,
        Topping);
  }
}

//Abstract Builder
abstract class PizzaBuilder
{
  protected Pizza pizza;
  public Pizza Pizza { get { return pizza; } }
  public void CreateNewPizza() { pizza = new Pizza(); }

  public abstract void BuildDough();
  public abstract void BuildSauce();
  public abstract void BuildTopping();
}

//Concrete Builder
class HawaiianPizzaBuilder : PizzaBuilder
{
  public override void BuildDough()  { pizza.Dough  = "cross"; }
  public override void BuildSauce()  { pizza.Sauce  = "mild"; }
  public override void BuildTopping() { pizza.Topping = "ham+pineapple"; }
}

//Concrete Builder
class SpicyPizzaBuilder : PizzaBuilder
{
  public override void BuildDough()  { pizza.Dough  = "pan baked"; }
  public override void BuildSauce()  { pizza.Sauce  = "hot"; }
  public override void BuildTopping() { pizza.Topping = "pepparoni+salami"; }
}

/** "Director" */
class Waiter
{
  private PizzaBuilder pizzaBuilder;

  public PizzaBuilder PizzaBuilder
  {
    get { return pizzaBuilder; } set { pizzaBuilder = value; }
  }
  public Pizza Pizza { get { return pizzaBuilder.Pizza; } }

  public void ConstructPizza()
  {
    pizzaBuilder.CreateNewPizza();
    pizzaBuilder.BuildDough();
    pizzaBuilder.BuildSauce();
    pizzaBuilder.BuildTopping();
  }
}

public class TestPizza {
  private static void BuildAndDisplayPizza(Waiter waiter)
  {
    waiter.ConstructPizza();
    System.Console.WriteLine(waiter.Pizza);
  }

  public static void Main()
  {
    Waiter waiter = new Waiter();

    waiter.PizzaBuilder = new HawaiianPizzaBuilder();
    BuildAndDisplayPizza(waiter);

    waiter.PizzaBuilder = new SpicyPizzaBuilder();
    BuildAndDisplayPizza(waiter);
  }
}

C++[edytuj]

// Implementation in C++.

#include <iostream>
#include <memory>
#include <string>

// Product
class Pizza
{
private:
  std::string dough;
  std::string sauce;
  std::string topping;
  
public:
  Pizza() { }
  ~Pizza() { }

  void SetDough(const std::string& d) { dough = d; };
  void SetSauce(const std::string& s) { sauce = s; };
  void SetTopping(const std::string& t) { topping = t; }

  void ShowPizza()
  {
    std::cout << " Yummy !!!" << std::endl
    << "Pizza with Dough as " << dough
    << ", Sauce as " << sauce
    << " and Topping as " << topping
    << " !!! " << std::endl;
  }
};
// Abstract Builder
class PizzaBuilder
{
protected:
  std::auto_ptr<Pizza> pizza;
public:
  PizzaBuilder() {}
  virtual ~PizzaBuilder() {}
  std::auto_ptr<Pizza> GetPizza() { return pizza; }

  void createNewPizzaProduct() { pizza.reset (new Pizza); }

  virtual void buildDough()=0;
  virtual void buildSauce()=0;
  virtual void buildTopping()=0;

};

// ConcreteBuilder
class HawaiianPizzaBuilder : public PizzaBuilder
{
public:
  HawaiianPizzaBuilder() : PizzaBuilder() {}
  ~HawaiianPizzaBuilder(){}

  void buildDough() { pizza->SetDough("cross"); }
  void buildSauce() { pizza->SetSauce("mild"); }
  void buildTopping() { pizza->SetTopping("ham and pineapple"); }
};
// ConcreteBuilder
class SpicyPizzaBuilder : public PizzaBuilder
{
public:
  SpicyPizzaBuilder() : PizzaBuilder() {}
  ~SpicyPizzaBuilder() {}

  void buildDough() { pizza->SetDough("pan baked"); }
  void buildSauce() { pizza->SetSauce("hot"); }
  void buildTopping() { pizza->SetTopping("pepperoni and salami"); }
};

// Director
class Waiter
{
private:
  PizzaBuilder* pizzaBuilder;
public:
  Waiter() : pizzaBuilder(NULL) {}
  ~Waiter() { }
  
  void SetPizzaBuilder(PizzaBuilder* b) { pizzaBuilder = b; }
  std::auto_ptr<Pizza> GetPizza() { return pizzaBuilder->GetPizza(); }
  void ConstructPizza()
  {
    pizzaBuilder->createNewPizzaProduct();
    pizzaBuilder->buildDough();
    pizzaBuilder->buildSauce();
    pizzaBuilder->buildTopping();
  }
};
  
// A customer ordering two pizza.
int main()
{ 
  Waiter waiter;
  
  HawaiianPizzaBuilder hawaiianPizzaBuilder;
  waiter.SetPizzaBuilder (&hawaiianPizzaBuilder);
  waiter.ConstructPizza();
  std::auto_ptr<Pizza> pizza = waiter.GetPizza();
  pizza->ShowPizza();
  
  SpicyPizzaBuilder spicyPizzaBuilder;
  waiter.SetPizzaBuilder(&spicyPizzaBuilder);
  waiter.ConstructPizza();
  pizza = waiter.GetPizza();
  pizza->ShowPizza();
 
  return EXIT_SUCCESS;
}